برای دیدن اسمها با حروف ه ، ی ، و   بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


//////////////////////////// اسم با حرف  و  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

وادان: پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیدماوند

وادگان: پسرانهفارسینامشخصیدروندیداد

واران: پسرانهیونانینامیکهمورخانیونانیبهپادشاهانایرانیکهنامشانبهرامبودهدادهاند

وارتان: پسرانهارمنینامپسربلاشاولپادشاهاشکانی

وارتوش: دخترانهارمنیگلسرخظریف

واردان: پسرانهفارسینامدادوریدرزماناردشیربابکانپادشاهساسانی

وارونا: پسرانهسنسکریتنامیکیازخدایانهندو

واسپور: پسرانهفارسیلقبنجباوشاهزادگاناشکانیوساسانی،نامداناوهنرمندیدرزمانانوشیروانپادشاهساسانی

 

 

واسپوهر: پسرانهفارسیواسپور،لقبنجباوشاهزادگاناشکانیوساسانی،نامداناوهنرمندیدرزمانانوشیروانپادشاهساسانی

وانان: پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیشهرکرد،نامیکیازپادشاهاناشکانی

وانتیار: پسرانهفارسینامپسرایرجبهنوشتهبندهشن

وانوش:دخترانهارمنیدریاچهوان،ازسمبلهایتاریخارامنه

وحیده: دخترانهعربیمؤنثوحید،یگانه،یکتا،بینظیر

وخش: پسرانهفارسیروشنایی،نامچهاردهمینجدآذربادمهراسپند

وخشداد: پسرانهفارسیدادهروشنایی،یکیازسردارانهخامنشی

 

وراز: پسرانهفارسیگرازکهدرایرانباستاننشانهزورمندیبودهاست

ورازاد: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامفرمانروایسپیجابکهجزوقلمروافراسیابتورانیبودهاست

ورازبنده: پسرانهفارسیبندهنیرومند،ازنامهایساسانیان

ورازپیروز: پسرانهفارسیآنکهنیرومندوپیروزاست،آنکهدرزورآزماییپیروزاست

ورازتیرداد: پسرانهفارسینامآخرینفرمانروایارمنستانازخاندانمهرگان

ورازداد: پسرانهفارسیدارندهزورونیرومندی،نامیکیازشاهزادگاناشکانیفرماندارارمنستاندرزمانبهرامگورپادشاهساسانی

 

 

ورازمهر: پسرانهفارسیازنامهایزمانساسانیان

ورازنرسی:پسرانهفارسیازنامهایزمانساسانیان

ورتا: دخترانهآرامیگل،همریشهبا"ورد" عربیاست

ورتاج: دخترانهفارسیگلیسرخرنگکههمیشهرویبهآفتابدارد

ورجا: دخترانهفارسیبلندمرتبه،ارجمند

وردآفرید: دخترانهفارسیآفریدهگل

وردآور: دخترانهفارسیمرکبازورد( گل) + آور( آورنده)

وردانشاه:پسرانهفارسینامجدمرداویج

وردین: پسرانهآشوریگلهایبسیار

ورزا: پسرانهفارسینامپسرفرشید،پسرلهراسپپادشاهکیانی

ورزاک: پسرانهفارسینامپدرمهرترسهوزیریزدگرداولپادشاهساسانی

ورزگمهر: پسرانهفارسیبزرگمهر،بسیارمهربان،ناموزیرانوشیروانپادشاهساسانی

ورشاد: پسرانهفارسیوظیفهومقرری

 

ورنا: پسرانهفارسیبرناجوان،برنا،خوبونیک

ورهرام:دخترانهاوستایی-پهلوی

بهرام،نامستارهمریخ،نامروزبیستمازهرماهشمسیدرایرانقدیم،نامفرشتهموکلبرمسافرانوروز

بهرام،نامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامیکیازفرزندانگودرزگشوادکهدردربارکاووسپادشاه

کیانیبود

وریا:پسرانهکردیهوشیار

وژاسپ: پسرانهفارسیوجاسب،دارندهاسببزرگ،نامپسرهباسپازخاندانکیانی

وساک:پسرانهفارسینساک،نامهمسرسیامکپسرکیومرثپادشاهپیشدادی

وسپور: پسرانهفارسیواسپور،لقبنجباوشاهزادگاناشکانیوساسانی،نامداناوهنرمندیدرزمانانوشیروانپادشاهساسانی

وسپوهر: پسرانهفارسیواسپور،لقبنجباوشاهزادگاناشکانیوساسانی،نامداناوهنرمندیدرزمانانوشیروانپادشاهساسانی

وستا:پسرانهفارسیاوستا،نامکتابمقدسزرتشتیان

وستوی: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریایرانیدرزمانخسروپرویزپادشاهساسانی

وستهم: پسرانهفارسیویستهم،گستهمنامسپهبدبابلدرزمانیزدگردپادشاهساسانی

 

وندا: پسرانهآرامیدرزبانآرامیبهمعنیخورشیداست،دربرخیزبانهایایرانباستانبهمعنایآرزووخواستههمآمدهاست

ونداد: پسرانهاوستایی-پهلویخواهش،امید،آرزو،نامپسرسوخرازخاندانقارن

ونوس: دخترانهفرانسهستارهزهره

ونوشه: دخترانهفارسیدرگویشمازندرانگلبنفشه

فرید: دخترانهفارسیآفریدهخوبĤوه

فرین:دخترانهفارسیآفرینندهخوبیاخوبیĤوه

 

وهامان: پسرانهفارسینامپدرسلمانفارسی

وهان:دخترانهفارسیجمعخوبان،بهان

)

وهبرز: پسرانهفارسینامیکیازدادورانساسانی

وهپناه:پسرانهفارسینامیکیازدادورانمشهورساسانی

وهرام: پسرانهفارسی

بهرام،نامستارهمریخ،نامروزبیستمازهرماهشمسیدرایرانقدیم،نامفرشتهموکلبرمسافرانوروز

بهرام،نامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامیکیازفرزندانگودرزگشوادکهدردربارکاووسپادشاه

کیانیبود

وهرامشاپور: پسرانهفارسینامپادشاهارمنستاندرزمانبهرامگورپادشاهساسانی

وهرامگشسب: پسرانهفارسینامپدربهرامچوبین

وهرو: دخترانهفارسیخوبروی

وهزاد:پسرانهفارسیبهزاد،مرکبازوه ( بهتر،خوب) + زاد ( زاده) ،ناماسبسیاوش،زادهخوبونیکو

وهسود:پسرانهفارسیبهسود،ازنامهایزمانساسانیان

وهشاپور: پسرانهفارسینامموبدیمشهوردرزمانقبادپادشاهساسانی

وهمن: پسرانهفارسی

بهمن،نامماهیازدهمازسالشمسی،نامفرشتهنگهبانچهارپایانسودمند،نامروزدومازهرماهشمسیدر

ایرانقدیم،نامیکیازلحنهایقدیمموسیقیایرانی،نامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامپسر

اسفندیارپسرگشتاسپپادشاهکیانی

وهمنش: پسرانهفارسیبهمنش،کسیکهدارایراهوروشنیکوییاست

وهمهر: پسرانهفارسیناممرزبانارمنستاندرزمانبهرامگورپادشاهساسانی

 

 

وهنوش: دخترانهفارسیبهنوش،مرکبازبه (بهتریاخوب) + نوش(عسل)

وهنیا: پسرانهفارسیبهنیا،کسیکهازنسلخوباناست

وهوران: پسرانهفارسیبهوران،آنکهدارایروحورواننیکوست

وهومن: پسرانهفارسی

بهمن،نامماهیازدهمازسالشمسی،نامفرشتهنگهبانچهارپایانسودمند،نامروزدومازهرماهشمسیدر

ایرانقدیم،نامیکیازلحنهایقدیمموسیقیایرانی،نامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامپسر

اسفندیارپسرگشتاسپپادشاهکیانی

ویارش: پسرانهفارسیبیارش،دودلیر

ویان: دخترانهکردیدلربا

ویدا: دخترانهفارسیپیداوهویداوظاهر

ویراب: پسرانهفارسیازنامهایامروزیزرتشتیان

ویرو: دخترانهفارسینامپهلوانوسپهداریدرمنظومهویسورامین

ویسپار: پسرانهفارسیازنجبایپارس

ویستا: دخترانهفارسیدانشوفرهنگ

ویستور: پسرانهاوستایی-پهلویگشودهومنتشرشده

ویستهم: پسرانهفارسیوستهم،گستهمنامسپهبدبابلدرزمانیزدگردپادشاهساسانی

ویسه: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپدرپیرانسپهسالارپشنگفرمانروایتوران

ویشتاسب:پسرانهفارسینامپسرارشامهوپدرداریوشپادشاههخامنشی

 

 

ویشکا: دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیرشت

ویکتور: هردولاتینپیروزشدن،ظفریافتن

ویگن: پسرانهارمنیبیژن

ویناسب: پسرانهفارسینامدوازدهمینجدآذربادمهراسپند

ویو: پسرانهفارسیگیو،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرگودرزوازپهلوانانبزرگایرانیدرزمانکیکاووسپادشاهکیانی

ویوات: دخترانهفرانسهگلبنفشه

ویوان: پسرانهفارسینامحاکمرخّجدرزمانداریوشپادشاههخامنشی

ویولا: دخترانهایتالیایینامنوعیساززهیازخانوادهویولن

ویونا: دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیکاشان

ویهان: پسرانهفارسینامیکیازسرداراندیلمی

 

 

 

 

//////////////////////////// اسم با حرف  ن  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

هارپاک: پسرانهفارسیناموزیرآستیاژ،آخرینپادشاهماد

هارون: پسرانهعبریمعربازعبریکوهنشین،نامبرادرموسی(ع)

هاله: دخترانهیونانیمعربازیونانیحلقهنورانیسفیدیارنگیکهگاهیگردماهیاخورشیددیدهمیشود

هامان:پسرانهیونانیمعربازیونانی،مشهور،ناموزیراخشویروش

هامرز: پسرانهاوستایی-پهلوینامسردارساسانی

هامن: پسرانهفارسیهامون

هامونپسرانهفارسیزمینهمواروبدونپستیوبلندی،نامدریاچهایدرسیستان

هامویه:پسرانهفارسینامکارگزاریزدگردسوم،آخرینپادشاهساسانی

هامی: پسرانهفارسیسرگشتهوحیران

هامین: پسرانهاوستایی-پهلویتابستان

هانا: دخترانهکردیپناه،امید،نفس،فریاد

هباسپ: پسرانهفارسیدارندهاسباصیل

هجیر: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرگودرزازپهلوانانایرانیدرزمانکیکاووسپادشاهکیانی

هخامنش: پسرانهفارسیدرپارسیباستانمرکبازهخا( دوستویار) + منش( فهموشعور)،نامسرسلسلهخاندانهخامنشی

هدا: دخترانهعربیهدی،هدایتکردن،هدایت،راهنمایی،راهدرستومسیردرست

هدسه: دخترانهعبریهمسریهودیخشایارشاهکهبعداًاسترنامگرفت،محلدفناووداییش (مردخای) جزءآثارباستانیهمدان

است

هرمز: پسرانهفارسینامروزاولازهرماهشمسیدرایرانقدیم،نامستارهمشتری،نامیکیازپادشاهانساسانی

هرمزد: پسرانهفارسیهرمز،نامروزاولازهرماهشمسیدرایرانقدیم،نامستارهمشتری،نامیکیازپادشاهانساسانی

هرمس: پسرانهیونانیازخدایاناولمپی،نامپسرزئوسومایا

هرواک:پسرانهفارسینامدیگرخسروپرویزپادشاهساسانی

هزاره: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،لقبکوتازسردارانرومیسپاهخسروپرویزپادشاهساسانی

هزبر: پسرانهفارسیهژبر،شیر

هژبر: پسرانهفارسیهزبر،شیر

هژیر: پسرانهفارسیهجیرخوب،پسندیده،زیبا،چابکوچالاک،نامپسرگودرز

هستی: دخترانهفارسیوجود،زندگی،زندگانی

هکر: پسرانهفارسی,فارسینفوذگر

هلاکو: پسرانهمغولیهولاکو

هلاکو: پسرانهمغولینامپسرتولویونوهچنگیزخانمغول

هلاله: دخترانهکردیگللاله

هلن: دخترانهیونانیفرانسهازیونانیروشنایی،نور،دراساطیریونانهمسرمنلاسپادشاهاسپارتکهجنگتروابهخاطراوروی

داد

هلنا: دخترانهیونانیهلن،فرانسهازیونانیروشنایی،نور،دراساطیریونانهمسرمنلاسپادشاهاسپارتکهجنگتروابهخاطراو

رویداد

هلنسا:دخترانهفارسی,عربیهل(فارسی) + نسا(عربی) زنانمعطر

هلیا:دخترانهیونانیخورشید

هلینا: دخترانهیونانیهلن،فرانسهازیونانیروشنایی،نور،دراساطیریونانهمسرمنلاسپادشاهاسپارتکهجنگتروابهخاطراو

رویداد

هما: دخترانهفارسیپرندهایباجثهبزرگکهقدمامیپنداشتندسایهاشبرسرهرکسیبیفتدبهسعادتوخوشبختیمیرسد،از

شخصیتهایشاهنامه،نامدخترگشتاسپپادشاهکیانی،وهمچنیننامدختربهمناسفندیارملقببهچهرزاد

هماوند: پسرانهفارسیازنامهایامروزیزرتشتیان

همایون:پسرانهفارسیخجسته،مبارک،فرخنده،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلوانایرانیمشهوربهزرینکلاهدرزمانگشتاسپ

پادشاهکیانی

همایونبخت: دخترانهفارسیخوشبخت،خجستهبخت،کامیاب

همایونچهر: دخترانهفارسیخوشروی،خوشسیماوزیبا

همتا:دخترانهفارسینظیر،مانند

همنواد: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامهدرزمانساسانیان

همیشهبهار: دخترانهفارسیگیاهیزینتییاخودروباگلهایزردیانارنجیکهدرتماممدتسالدیدهمیشود

همیلا: دخترانهفارسینامندیمهشیرینهمسرخسروپرویزپادشاهساسانی

 

 

هنگامه: دخترانهفارسیشگفتانگیز،عالی،فوقالعاده،فتنه،آشوب

 

هوبخت: دخترانهفارسیخوشبخت

هوبر: پسرانهاوستایی-پهلویدربردارندهنیکی،ناممیرآخورداریوشپادشاههخامنشی

هوتک:پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیکرمان

هوتن:پسرانهفارسینیرومند،خوشاندام،نامپسرویشتاسبپادشاههخامنشی

هوده: دخترانهفارسیراست،درست

هور: دخترانهفارسیخور،خورشید،ازشخصیتهایشاهنامه،نامداناییپرهیزکاردرزمانبهرامگورپادشاهساسانی

هورآفرین: دخترانهفارسیآفرینندهخورشید

هورامدخترانهعبریمرتفع،نامپادشاهیدرکتابمقدس

هورتاش: دخترانهفارسی,ترکیهور(فارسی) + تاش(ترکی) آنکهچونخورشیدنورانیاست

هورتن: دخترانهفارسیآنکهتنوبدنیپاکودرخشانچونخورشیددارد

هورچهر: دخترانهفارسیآنکهچهرهوسیماییدرخشانونورانیچونخورشیددارد

هورخش: دخترانهفارسیآفتابعالمتاب

 

 

هورداد: دخترانهفارسیدادهخورشید

هوردخت: دخترانهفارسیدختریزیباچونخورشید

هوردیس: دخترانهفارسیزیباوروشنچونخورشید

هوررخ: دخترانهفارسیهورچهر

هورزاد: دخترانهفارسیزادهخورشید

هورزاد: دخترانهفارسیخوبزاده،اصیل،شریف

هورشاد: دخترانهفارسیمرکبازهور( خورشید) + شاد

هورشید: دخترانهفارسیخورشید،آفتاب

هورمز: پسرانهفارسیهرمز

هورمزد: پسرانهفارسیهرمز

هورمک: پسرانهاوستایی-پهلویشبان

هورمهر: دخترانهفارسیخورشید

هورناز: دخترانهفارسیخورشیدزیبا

هوروش: دخترانهفارسیدرخشانوزیباچونخورشید

هوریار: پسرانهفارسییارودوستخورشید

هوزان:دخترانهفارسینرگسنوشکفته

هوشمند: پسرانهفارسیدارایهوشوتوانییذهنیوبسیارباهوش،عاقل،خردمند

هوشنگ: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامفرزندسیامکپادشاهپیشدادی

هوشیار: پسرانهفارسیدارایهوش،باهوش،خردمند،عاقل

هوم: پسرانهفارسینامگیاهیمقدسنزدایرانیانباستان،ازشخصیتهایشاهنامه،ناممردیپرهیزکاروعابدیکوهنشینازنژاد

فریدون،درزمانافراسیابتورانی

هومان: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرویسهبرادرپیرانوازسپهسالارانافراسیابتورانی

هومن: پسرانهفارسینیکاندیش

هومهر: دخترانهفارسیدوست

هونام: پسرانهفارسیخوشنام،نیکنام

هونیاک: پسرانهفارسیپهلویبااصلونسب

هویار: دخترانهفارسییارخوبوخوش

هویدا: پسرانهفارسیروشن،آشکار،نمایان

 

هیتاسب: پسرانهفارسیازفرماندهانداریوشاول

هیراب: پسرانهفارسینامفرشتهباد

هیراد: پسرانهفارسیکسیکهچهرهایخوشحالوشاددارد

هیربد:پسرانهفارسیشاگرد-آموزنده-ازشخصیتهایشاهنامه،نامداناییپاکدلوکلیددارسراپردهکیکاووسپادشاهکیانی

هیرسا: پسرانهفارسیپارسا

هیرش: دخترانهکردییورشهجوم،حمله

هیرمند:پسرانهفارسینامرودیبزرگدرسیستان،لقبگشتاسپپادشاهکیانی

هیرو: دخترانهفارسیگلیزیبا

هیرود: پسرانهفارسیناممردیازاهالیسارددرزمانکوروشپادشاههخامنشی

هیژا: پسرانهکردیمحترم،بزرگوار

هیشنگ: پسرانهفارسیهوشنگ،پسرسیامکپادشاهپیشدادیایران

هیشوی: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،ناممرزداریدرمرزایرانورومدرزمانگشتاسپپادشاهکیانی

هیلا: دخترانهفارسیپرندهایشکاریکوچکترازباز

هیلدا:دخترانهلاتیننیرومند،قوی

هیمن: دخترانهکردیآرام،موقر

هیوا: هردوکردیامید،آرزو

 

 

//////////////////////////// اسم با حرف  ی  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

یادا: پسرانهآشورینشان

یادگار: پسرانهفارسیآنچهازکسییاچیزیباقیمیماند،یاد،خاطره،بهصورتپیشوندهمراهبابعضینامهامیآیدونامجدیدمی

سازدمانندیادگارعلی،یادگارمحمد

یارا: پسرانهفارسیتوانایی،قدرت

یارتا: پسرانهفارسیهمتاییار،همچونیار

یارعلی: پسرانهفارسی,عربییار(فارسی) + علی(عربی) یارویاورعلی(ع)

یارگل:دخترانهفارسییاریکهچونگلزیباست

یارمحمد: پسرانهفارسی,عربییار(فارسی) + محمد(عربی) یارویاورمحمد(ص)

یارناز: دخترانهفارسییارزیبا

یارنوش: دخترانهفارسییاریکهچونعسلشیرینودلنشیناست

یارور: پسرانهفارسییاریگر،یاور

یاره: پسرانهفارسییارا،قدرت

یارین: دخترانهعبریخوشحالی

یاس: دخترانهفارسیگلیزینتیبارنگهایزرد،سرخ،سفید،وبنفشوبسیارخوشبو،گلمنسوببهحضرتزهرا(س)

 

یاسمن:دخترانهفارسیگلیزینتیباگلهایدرشتومعطربهرنگهایسفید،زرد،وقرمز

یاسمین: دخترانهفارسییاسمن

یاسمینا: دخترانهفارسییاسومیناگلیبهرنگهایسفید،زرد،وکبود

 

یافا: دخترانهعبریزیبایی،جمال،نامشهریقدیمیدرساحلمدیترانه

یاقوت: پسرانهفارسینامسنگیقیمتیبهرنگهایسرخ،زرد،وکبود،نامحمویملقببهشهابالدینازنویسندگانقرنهفتم

یامین: دخترانهعبرینامهمسریعقوب(ع)

یاور: پسرانهفارسییاریدهنده،کمککننده

یحیی: پسرانهعبریتعمیددهنده،نامپسرزکریاازپیامبرانبزرگبنیاسرائیل

یداللهپسرانهعربیدستخداوند،قدرتخداوند

یرحا: دخترانهعبریناممادرموسی(ع)

یرمیا: پسرانهعبریارمیا،بزرگداشتهشده؛نامیکیازپیامبرانبنیاسرائیل

یزداد: پسرانهفارسینامپسرانوشیروانپادشاهساسانی

یزدان: پسرانهفارسیخداوند،ایزد

فرید: پسرانهفارسیآفریدهخداوندĤیزدان

یزدانبخت: پسرانهفارسینامرئیسمانویهدرزمانمأمونخلیفهعباسی

یزدانداد: هردوفارسیدادهخداوند،نامدخترانوشیروانپادشاهساسانی

یزدانمهر: پسرانهفارسیخداوندخورشید

یزدانیار: پسرانهفارسیآنکهخداوندیاویاوراوست

یزدجرد: پسرانهفارسییزدگرد

یزدگرد: پسرانهفارسینامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامآخرینپادشاهساسانی

یزدیار: پسرانهفارسینامپدردستوربهمنیارازموبدانکرماندرزمانیزدگردپادشاهساسانی

یعقوب: پسرانهعبریآنکهپاشنهرامیگیرد،نامپسراسحاق(ع) وپدریوسف(ع)،پیامبریکهبهآزمایشهایسختمبتلاشد. وصبر

اومعروفاست

یغما: دخترانهترکیغارت،تاراج،غنیمت،نامشهریدرترکستانکهمردمانزیباوصاحبجمالدارد

یغماناز: دخترانهفارسی,ترکییغما(ترکی) + ناز(فارسی) یغما،نامدخترپادشاهچینوهمسربهرامگورپادشاهساسانی

یکتا:: دخترانهفارسییگانه،بینظیر،تنها

یگانه: دخترانهفارسیصمیمی،همدل،یکرنگ،بیهمتا،بینظیر،تنهاومنحصربهفرد

یلانسینه: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسردارانایرانیدرزمانهرمزپادشاهساسانی

یلدا: دخترانهسریانیآخرینشبپائیزدرنیمکرهشمالیوبلندترینشبسالکههمزمانبامیلادمسیح(ع) است

یلدوز: دخترانهترکیاولدوز

یمینالدین: پسرانهعربیآنکهبهمنزلهدستراستدیناست

ینال: پسرانهترکیسردار،رئیسبهویژهسردارترکنژاد

یوتاب: دخترانهفارسینامخواهرآریوبرزنپادشاهآذربادگان

یوحنا: پسرانهعبریانعامتوفیقیخداوند،نامیکیازاجدادمسیح،نامیکیازحواریونمسیح(س)

یورام: پسرانهعبریخداوندبرمناست

یوسف: پسرانهعبریخواهدافزود،نامپسریعقوب (ع)

یوکابد: دخترانهعبریخداوندمجدوبزرگیاست،ناممادرموسی(ع)

یولدوز: دخترانهترکیمثلستاره

یوناپسرانهعبرییونس،کبوتر

یونس: هردوعبریکبوتر،نامپسرامتای،یکیازپیامبرانبنیاسرائیل،نامسورهایدرقرآنکریم،جیژ

یهودا:پسرانهعبریحمد،نامپسریعقوب(ع)

__