برای دیدن اسم های کودک با حرف م ، ن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید:


//////////////////////////// اسم با حرف  م  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ماخ:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامسخندانیپیرومرزبانهریوازراویانشاهنامه

مادیا:دخترانهفارسینامهمسرآخرینپادشاهماد

مادیس:پسرانهفارسینامپادشاهسکائیان

ماراسپند:پسرانهفارسیکلاممقدس،نامفرشتهنگهبانآب،نامروزبیستونهمازهرماهشمسیدرایرانقدیم

ماراسفند:پسرانهفارسیماراسپند

مارال:دخترانهمغولیآهو،زیبا

مارتیک:پسرانهارمنی

مارتین:پسرانهآشوریرهبر

مارگاریتا:دخترانهفرانسهنامجزیرهایدرشمالکشورونزوئلا

مارگریت:دخترانهفرانسهگلیزیبابهرنگسفید

مارلین:دخترانهعبریبرج،پناهگاه

ماروسپند:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامسردارشیرویهپسرخسروپرویزپادشاساسانی

ماری:دخترانهعبریفرانسهازعبری،مریم

ماریا:دخترانهعبریایتالیاییازعبری،مریم،نامیکیازشاهزادگاناشکانی

ماریان:دخترانهعبریانگلیسیازعبری،مریم

مارینا:دخترانهارمنیجویبار،آب

ماریه:دخترانهعربیزنسپیدودرخشان،نامیکیازهمسرانپیامبر(ص)

مازیار:پسرانهفارسیپسرقارون،ازسپهبدانمازندراندرقرنسومکهعلیهخلیفهبغدادشورشکرد

ماسیس:پسرانهارمنینامکوهآرارات

ماشاءاللهپسرانهعربیآنچهخدابخواهد،مرحبا،آفرین

ماکان:پسرانهفارسینامپسرکاکیازحکاممزندراندرقرنچهارم

ماگنولیا:دخترانهفرانسهگلیدرشتوخوشبوبهشکلتخممرغ

 

مامک:دخترانهفارسیمادر،خطابمحبتآمیزبهفرزنددختر

مامو:دخترانهفارسینامزنیدرزمانخسروپرویزپادشاهساسانی

مامیثا:دخترانهسریانیگیاهیبابرگهایپوشیدهازکرک،ودارایگلهاینارنجیرنگومیوهایدراز

مانا:هردوفارسیماندنی،پایدار

ماناسه:پسرانهعبریصورتیازمنسینامبرادربزرگیوسف(ع)

مانای:پسرانهفارسیسرکردهپارسیاندرزمانسلطنتدیوکسپادشاهماد

ماندان:دخترانهفارسیماندانا،عنبرسیاه،نامدخترآستیاگسآخرینپادشاهمادوهمسرکمبوجیهومادرکوروشپادشاههخامنشی

ماندانا:دخترانهفارسیعنبرسیاه،نامدخترآستیاگسآخرینپادشاهمادوهمسرکمبوجیهومادرکوروشپادشاههخامنشی

 

 

مانک:دخترانهکردیمانگ،ماه

مانگ:دخترانهکردیمانک،ماه

مانلی:پسرانهفارسیدرگویشمازندرانبمانبرایم،نامپسریدرشعریازنیمایوشیج

مانوش:پسرانهکردینامکوهی،نامچندتنازنیاکانمنوچهرپادشاهپیشدادی

مانوشاک:دخترانهکردیبنفشه،نامخواهرمنوچهرپادشاهپیشدادی

مانه:دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیبجنورد

مانی:پسرانهفارسینامبنیانگذارآیینمانوی

مانیا:هردویونانیمعربازیونانی،دیوانگی،جنون

مانیوک:دخترانهفرانسهنامگیاهیباریشههایضخیموداراینشاستهبسیار

ماورد:دخترانهعربیماءالورد،گلاب

ماوندادپسرانهاوستایی-پهلوینامیکیازمفسراناوستادرزمانساسانیان

ذر:هردوفارسیمرکبازماه + آذر( آتش)،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسهبرادرانوشیروانپادشاهساسانیĤماه

فرید::دخترانهفارسیآفریدهماه،آفریدهشدهچونماه،ازشخصیتهایشاهنامه،نامزنیزیباروی،همسرایرجپسرفریدونپادشاهĤماه

پیشدادی

فرین:دخترانهفارسیآفرینندهماه،نامیکیازپهلوانانهمزمانبابابکخرمدین،نامهمسرفتحعلیشاهقاجارĤماه

ماهان:پسرانهفارسیروشنوزیباچونماه،نامشهریدراستانکرمان،نامپدرسهلازبزرگانمروبنابهبعضیازنسخههای

شاهنامه

ماهانداد:پسرانهاوستایی-پهلویدادهماه،بخشیدهماه،نامیکیازدادوراننامداردرزمانساسانیان

ماهانه:دخترانهفارسیدخترارمنشاهشاهماچیندرداستانسمکعیار

ماهایا:دخترانهارمنی

ماهبانو:دخترانهفارسیزنیکهچونماهمیدرخشد

ماهبد:دخترانهفارسیمرکبازماه + بد( پسونداتصاف)

ماهبرزین:پسرانهفارسیدارایشکوهیچونماه

ماهبنداد:پسرانهفارسینامیکیازبزرگانزمانانوشیروانپادشاهساسانی

ماهبه::دخترانهفارسیبهترازماه

ماهبیبی:دخترانهفارسی,ترکیماه(فارسی) + بیبی(ترکی) بانوییکهچونماهزیباونورانیاست

ماهپاره:دخترانهفارسیدارایزیباییایچونزیباییماه

ماهپرن:دخترانهفارسیزیباولطیفچونماهوپرند

ماهپری:دخترانهفارسیزیباچونماهوپری

ماهپیکر:دخترانهفارسیآنکهپیکرشچونماهزیباودلانگیزاست

ماهتا:دخترانهفارسیمهتا،مانندماه

ماهتاب:دخترانهفارسیمهتاب

 

 

ماهتابان:دخترانهفارسیماهدرخشانونورانی

ماهتاج:دخترانهفارسیآنکهتاجاوچونماهمیدرخشد

ماهتیسا:دخترانهفارسیدرگویشمازندرانماهتنها

ماهجبین:دخترانهفارسی,عربیماه(فارسی) + جبین(عربی)،مهجبین

ماهجهان:دخترانهفارسیماهدنیا،زیبایجهان

ماهچهر:دخترانهفارسیماهچهره،آنکهچهرهاشچونماهتابانودرخشاناست،زیبارو

ماهچهره:دخترانهفارسیماهچهر،آنکهچهرهاشچونماهتابانودرخشاناست،زیبارو

ماهخاتون:دخترانهفارسیبانوییکهچونماهزیباست

ماهخانم:دخترانهفارسی,ترکیماه(فارسی) + خانم(ترکی) بانوییکهچونماهزیباست

ماهخدای:دخترانهفارسینامفرشتهای

ماهد:پسرانهعربیگسترانندهوپهنکننده

ماهداد:پسرانهفارسیدادهماه،نامشخصیکهاردشیرپادشاهساسانیاورابهمقامموبدانموبدیبرگزید

ماهدخت:دخترانهفارسیدخترزیباچونماه

ماهدیس:دخترانهفارسیآنکهمانندماهزیباست

ماهرخ:د:ترانهفارسیماهچهر

 

 

ماهرخسار:دخترانهفارسیماهچهر

ماهروی:دخترانهفارسیماهچهر

ماهزاد:دخترانهفارسیزادهماه،زیبا

ماهزیور:دخترانهفارسیزیوروزینتماه

ماهسیماد:خترانهفارسی,عربیماه(فارسی) + سیما(عربی) آنکهسیماوچهرهاوچونماهزیباست

ماهشاد:دخترانهفارسیمرکبازماه + شاد( خوشحال)

ماهشید:دخترانهفارسیروشنیودرخششماه

ماهصنم:دخترانهفارسی,عربیماه(فارسی) + صنم(عربی) دلبرومعشوقیکهچونماهوچونطلاباارزشاست

ماهطلعت:دخترانهفارسی,عربیماه(فارسی) + طلعت(عربی)،ماهسیما

ماهفرزین:پسرانهفارسینامپدربهآفرید

ماهک:دخترانهفارسیماهکوچک،نامیکیازپادشاهانسکائی

ماهگشسپ:پسرانهفارسینامپسربهرامگورپادشاهساسانی

ماهگل:دخترانهفارسیانکهچونماهوگلزیباستفزیباروی

ماهلقا:دخترانهفارسی,عربیماه(فارسی) + لقا(عربی)،مهلقامهلقا

ماهمنظر:دخترانهفارسی,عربیماه(فارسی) + منظر(عربی) ماهرو،ماهچهر

 

 

ماهمنیر:دخترانهفارسی,عربیماه(فارسی) + منیر(عربی) ماهنورانی،ماهدرخشان

ماهمهر:پسرانهفارسیمرکبازماه + مهر( محبتیاخورشید)،نامپدرماهیاردرزمانبهرامگورپادشاهساسانی

ماهناکدخترانهفارسیروشنیماهومهتاب

ماهنسا:دخترانهفارسی,عربیماه(فارسی) + نسا(عربی) انکهدربینزنانچونماهمیدرخشد

ماهنوش:دخترانهفارسیآنکهچونماهزیباوچونعسلشیریناست

ماهنی:دخترانهترکیترانه

ماهو:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،ناممرزبانمرودرزمانیزدگردپادشاهساسانی

ماهو:پسرانهفارسینامحاکمسیستاندرزمانیزگردپادشاهساسانی

ماهور:دخترانهفارسینامیکیازدستگاههایموسیقیایرانی

ماهوش:دخترانهفارسیمانندماه

ماهونداد:پسرانهفارسینامپدردستورآذربادازموبدان

ماهویه:دخترانهفارسیماهوی

ماهی:دخترانهفارسیجانوریمهرهدار،آبزیمعروف

ماهیار:پسرانهفارسیدوستویاورماه،ازشخصیتهایشاهنامه،نامزرگریدرزمانبهرامگورپادشاهساسانی

ماهیند:خترانهفارسیمنسوببهماه،ماننددرخشانونورانی

مایا:دخترانهیونانیدراساطیریونانمادرهرمس،دراساطیررومالههبهاروحاصلخیزی

مبیناد:خترانهفارسی,عربیمبین(عربی) + ا(فارسی) آشکارا

متی:پسرانهعبرینامپدریونس(ع)

متین:پسرانهعربیدارایپختگی،خردمندیووقار،استوار،محکم،ازنامهایخداوند

متینه:دخترانهعربیمؤنثمتین

مجتبی:پسرانهعربیبرگزیدهشده،انتخابشده،لقبامامحسن(ع)

مدیا:دخترانهفارسینامهمسرآخرینپادشاهماد

مدیسه:دخترانهفارسینامروستاییدراستاناصفهان

مرجان: دخترانهسریانیمعربازسریانی،جانوربیمهرهکوچکدریایی،بقایایقرمزرنگرسوبیافتهازهمینجانورکهدر

جواهرسازیکاربرددارد

مرجانه: دخترانهسریانیمرواریدکوچک

مرجون: دخترانهفارسیگلمیشهبهار

مردآوند: دخترانهفارسینامدخترکوچکیزدگردپادشاهساسانی

مرداس:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپادشاهیپرهیزکاروبخشندهازدشتسوارانونیزهگزاروپدرضحاک

مردافکن: پسرانهفارسیآنکهمردانرابهزمینمیزندوشکستمیدهد،قویوزورمند،نامیکیازبزرگانایران

مردانشه: پسرانهفارسیشاهمردان،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازچهارپسرشیرینوخسروپرویزپادشاهساسانی

مرداویج: پسرانهفارسیمردآویزنامسرسلسلهامرایزیاریدرقرنچهارموپنجم

مردو: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامباغبانخسروپرویزپادشاهساسانی

مرسده: دخترانهفارسی

مرسیا: دخترانهیونانیریحان

مرمر: دخترانهفارسینوعیسنگدگرگونشدهآهکیکهبهعلتزیباییدرمجسمهسازیونماسازیساختمانهابهکارمیرود

 

 

مرمرین:دخترانهفارسیساختهشدهازمرمریاازجنسمرمر

مروا: دخترانهفارسیپهلویفالنیکودعایخیر

مروارید: دخترانهفارسینوعیمادهقیمتیسختوسفیدیانقرهایکهدربعضیصدفهایدریایییافتمیشود،در،لؤلؤ

مزدا: پسرانهفارسیدرادیانایرانی،خداوند

مزدک: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،ناممردیخردمندوآورندهآیینمزدکی

مژده: دخترانهفارسیخبرخوشوشادیبخش،بشارت

مژگان: دخترانهفارسیمژهها

مسباد: پسرانهفارسیازنامهایدورانهخامنشی

مستانه: دخترانهفارسیمستیآور،سرخوشوشاد

مسیح: پسرانهعبریمنجی،نجاتدهنده،لقبعیسی(ع)

مسیحا: هردوعربی,فارسیمسیححبزرگمرتبه - مبارکوبزرگ - مسیح(عربی) + ا ( فارسی )-الفاضافهشدهبهآخرمسیحالفتعظیم

است 0

فرین: دخترانهفارسی,عربیملک(عربی) + آفرین(فارسی) مرکبازملک( سرزمین) + آفرین( آفریننده) Ĥملک

ملکا:پسرانهآرامیپادشاه،ناممردیمجتهددرمسیحیت

ملکان: پسرانهعبرینامپدرخضر(ع)

ملکبانو: دخترانهفارسی,عربیملک(عربی) + بانو(فارسی) شاهبانو

ملکتاج: دخترانهفارسی,عربیملک(عربی) + بانو(فارسی) شاهبانو

ملکسیما:: دخترانهعربیدارایچهرهایزیباچونچهرهفرشتگانزیباروی

ملکناز: دخترانهعربی,فارسیملک(عربی) + ناز(فارسی) فرشتهزیبا

ملکه: دخترانهعربیهمسرپادشاه،شهبانو

ملوس: دخترانهفارسیقشنگ،ظریفوخوشگل

ملیحه: دخترانهعربیزیباوخوشایند،دارایملاحت،بانمک

ملیسا: دخترانهیونانیبادرنگبویه

ملیکا: دخترانهیونانیگروهیازگیاهانعلفیچندسالهازخانوادهگندمیانکهخودروهستند

ملیکه: دخترانهعربینامهمسرعمرخطاب

ملیله:دخترانهفارسیرشتهباریکفلزیطلا

ملینا: دخترانهلاتیننوعیگل

منجوق: دخترانهترکینوعیزینتبهشکلگویکوچککهبرایتزیینررویلباس،گلسر،ومانندآنهادوختهیاچسباندهمیشود

منجیک: پسرانهفارسینامشاعرایرانیقرنچهارم،منجیکترمذی

مندا: پسرانهفارسیمرکبازمن( خداوند) + ا( پسونداتصاف)

مندی: پسرانهفارسیازنامهایامروزیزرتشتیان

منذرپسرانهعربیآگاهسازندهوپنددهنده،ترساننده،ازشخصیتهایشاهنامه،نامفرمانرواییمندرزمانیزدگردپادشاه

ساسانی

منشور: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلوانتورانیدرسپاهافراسیابتورانی

منوچهر: پسرانهفارسیدراوستاآنکهازنژادمنوشاست

منوش: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرپشنگونوهدختریایرجازپادشاهپیشدادی،نامیکیازنامورانقدیمکه

امروزهدراوستااسمیازاونیست

منوشان: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازفرمانروایاندلاورایرانیکهازسپاهیانکیخسروپادشاهکیانیبود

منوشچهر: پسرانهفارسیمنوچهر

منیژه: دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترافراسیابوهمسربیژنازپهلوانانایرانیدرزمانکیخسروپادشاهکیانی

موتا: پسرانهفارسینامیکیازسرداراندیلمی

موسیپسرانهعبریازآبکشیدهشده،نامامامهفتمشیعیان،نامپسرعمرانپیامبربنیاسرائیلکهدرزمانفرعونبهدنیاآمد

موشا: پسرانهعبریموسی

موکا: دخترانهمغولینامهمسراوکتایقاآنپسرچنگیزخانمغول

مونجوق: دخترانهترکیمنجوق

مونس: دخترانهعربیهمنشینوهمراز،همدم

مونیکا: دخترانهلاتینمشاور

مها: دخترانهسنسکریتسنگیمانندبلور،یاقوتکبود

مها: دخترانهفارسیدرگویشمازندرانابر

مهان: پسرانهفارسیبزرگان

مهباد: پسرانهفارسیمرکبازمه( بزرگ) + یاد( بد،پسونداتصاف)،نامیکیازسردارانهخامنشی

مهبد: پسرانهفارسیمهبود

مهبودپسرانهفارسیبهشکلماه،ازشخصیتهایشاهنامه،ناموزیرخردمندانوشیروانپادشاهساسانی

مهپاره: دخترانهفارسیماهپاره

مهپیکر: دخترانهفارسیآنکهچونماهتابانودرخشاناست،خوشانداموزیبا

مهتا: دخترانهفارسیهمتایماه،زیباودرخشانچونماه

مهتاب: دخترانهفارسینوروروشناییماه

مهتاج:دخترانهفارسیآنکهتاجیدرخشندهچونماهدارد

مهجبین: دخترانهفارسی,عربیمه(فارسی) + جبین(عربی) دارایپیشانیسفیدوزیبا،زیبارو

مهداد:پسرانهفارسیدادهماه

مهدخت: دخترانهفارسیدختربزرگوسرور

مهدخت: دخترانهفارسیدختریکهچونماهمیدرخشدوزیبااست

مهدی: پسرانهعربیهدایتشده،نامامامدوازدهمشیعیان

مهدیا:دخترانهعربی,فارسیمرکبازمهدی + الفنسبی : وابستهبهمهدی،کسیکهدلبستهحضرتمهدی (عجلااللهفرجه ) است

مهدیس: دخترانهفارسیشبیهماه،بسیارزیباوسفید

مهدیس: دخترانهفارسیشبیهماه،بسیارزیباوسفید

مهرآذر: دخترانهفارسیمرکبازمهر( محبتیاخورشید) + آذر( آتش)،ازموبدانپارسدرزمانانوشیروانپادشاهساسانی

مهرآذین: دخترانهفارسیمرکبازمهر( خورشید) + آذین( آرایش)

مهرآزاد: پسرانهفارسیمرکبازمهر( محبتیاخورشید) + آزاد(رها)

مهرآسادخترانهفارسیمانندخورشید

مهرآفرید: دخترانهفارسیآفریدهخورشید،نامهمسرایرجبنابهروایتی

مهرآگین: دخترانهفارسیهمراهبامحبت

مهرآور: دخترانهفارسیآنکهموجبمهرومحبتشود،آورندهمحبت

مهراب:پسرانهفارسیدوستدارآب،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپادشاهکابلازنوادگانضحاکدرزمانحکومتسامنریمانوپدر

رودابه: مادررستمپهلوانشاهنامه

مهراج: پسرانهسنسکریتنامرایجپادشاهانهندوستان

مهراد: پسرانهفارسیبخشندهبزرگ

 

 

مهراز: پسرانهفارسیرازبزرگ

مهراسپسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامموبدیرومیونمایندهقیصررومدردربارانوشیروانپادشاهساسانی

مهراسپند:: پسرانهفارسیماراسپند،کلاممقدس،نامفرشتهنگهبانآب،نامروزبیستونهمازهرماهشمسیدرایرانقدیم

مهرافروز___________:_دخترانهفارسیروشنکنندهمهرومحبت

مهرام:پسرانهفارسیماهآرام

مهران: پسرانهفارسیمرکبازمهر( محبتیاخورشید) + ان( پسوندنسبت)،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپدراورندسردارایرانی

درزمانانوشیروانپادشاهساسانی

مهراندیش: دخترانهفارسیآنکهدرفکرواندیشهمحبتومهربانیاست

مهرانستاد: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامموبدیخردمندورادوجهاندیدهدردرگاهانوشیروانپادشاهساسانی

مهرانگیز: دخترانهفارسیبرانگیزانندهمحبتودوستی

مهرانه:دخترانهفارسیمرکبازمهر( محبتیاخورشید) + انه( پسوندنسبت)

مهراوه:دخترانهفارسیمرکبازمهر( محبتیاخورشید) + اوه( پسوندشباهت)

مهربان: دخترانهفارسیدارایمحبتوعاطفه

مهربانو: دخترانهفارسیزنیکهچونخورشیدمیدرخشد،بانویخورشید

مهربد: پسرانهفارسیمرکبازمهر( خورشید) + بد( پسونداتصاف)

مهربرزین:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسردارانبهرامگورپادشاهساسانی

 

 

مهربنداد: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،ناممردیدرزمانبهرامگورپادشاهساسانی

مهرپویا:پسرانهفارسیآنکهدرراهمهرومحبتقدمبرمیدارد

مهرتا: دخترانهفارسیهمتایمهر،تابانودرخشانچونخورشید

مهرتاب: دخترانهفارسیآنچهخورشیدبرآنمیتابد

مهرتاش: پسرانهفارسیمهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتایمهر

مهرخ:دخترانهفارسیآنکهروییزیباچونماهدارد،ماهرو

مهرخ: دخترانهفارسیماهرخ

مهرداد: پسرانهفارسیدادهخورشید

مهردار: پسرانهفارسیدارندهمهرومحبت

مهردخت: دخترانهفارسیدخترخورشید

مهردیس: دخترانهفارسیمانندخورشید

مهرزاد: هردوفارسیزادهخورشید

مهرسا: دخترانهفارسیمانندخورشید

مهرشاد: پسرانهفارسیشادمهر،مرکبازشاد(خوشحال) + مهر( محبتیاخورشید) ،نامشهریامکانیدرنیشابور

مهرشید: دخترانهفارسیخورشیدنورانی

 

 

مهرک:هردوفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامفرمانروایجهرمدرزماناردشیربابکانپادشاهساسانی

مهرگان: دخترانهفارسیمنسوببهماهمهر،مهربانی،جشنیبههمیننامکهایرانیانباستاندرپانزدهمینروزمهربرگزارمیکردندودر

آنروزازدوستانصمیمیخودقدردانیمینمودند

مهرگل: دخترانهفارسیمرکبازمهر( خورشید) + گل،آنکهدرمیانگلهاچونخورشیدمیدرخشد

مهرماه: پسرانهفارسیمرکبازمهر( محبتودوستی) + ماه،نامپسرساسان

مهرمنیر:دخترانهفارسی,عربیمهر(فارسی) منیر(عربی) خورشیدروشنودرخشان

مهرناز: دخترانهفارسیزیباچونخورشید،ازشخصیتهایشاهنامه،نامخواهرکیکاووسپادشاهکیانیوهمسررستمپهلوانشاهنامه

مهرنرسه: پسرانهفارسینامپسرورزاکازخاندانساسانیان

مهرنسا:دخترانهفارسی,عربیمهر(فارسی) + نسا(عربی) نورانیترینزندرمیانزنان،نامهمسرفتحعلیشاهقاجار

مهرنگار: دخترانهفارسینگارندهخورشید،نامهمسریزدگردپادشاهساسانی

مهرنوش: دخترانهفارسیشنوندهمحبت،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازچهارپسراسفندیارپسرگشتاسپپادشاهکیانی

مهرو: دخترانهفارسیآنکهروییزیباچونماهدارد،ماهرو

مهرو: دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسردارانبهرامچوبینسردارساسانی

مهروز: دخترانهفارسیآنکهروزشچونماهدرخشاناست،خوشبخت

مهروش: دخترانهفارسیمانندخورشید

مهری: دخترانهفارسیمنسوببهمهر

مهریار: پسرانهفارسیدوستویارخورشید

مهرین: دخترانهفارسیمهر( خورشیدیامحبت) + ین( پسوندنسبت)،نامآتشکدهایدرقم

مهزادهردوفارسیزادهماه،زیبا

مهسا:دخترانهفارسیمانندماه،زیبا

مهسان: دخترانهفارسیمانندماه،زیبا

مهسانه: دخترانهفارسیآنکهچونماهزیباودرخشاناست

مهست: پسرانهفارسیبزرگترینومهمترین،نامپسرداریوشپادشاههخامنشی

مهستی:دخترانهفارسی,عربیمه(فارسی،ماه) + سیتی(عربی،سیدتی) ماهخانم،ماهبانو

مهسیما: دخترانهفارسیمه(فارسی) + سیما(عربی)،ماهسیماماهسیما

مهشاد: دخترانهفارسیمرکبازمه( ماه) + شاد( خوشحال)

مهشید: دخترانهفارسیماهروشنودرخشان،پرتوماه

مهفام: دخترانهفارسیبهرنگماه

مهفروز: دخترانهفارسیفروزندهوروشنکنندهچونماهروشنوپیدا

مهفروغ: دخترانهفارسیپرتوماه

مهکامه: دخترانهفارسیدارایکاموآرزوییچونماهروشنوپیدا

 

 

مهگل: دخترانهفارسیماهگل

مهلا: دخترانهفارسیدوستانه،آهسته

مهلقا: دخترانهفارسیمه(فارسی) + لقا(عربی) آنکهچهرهوصورتیزیباچونماهدارد

مهنا: دخترانهعربیگواراوخوش

مهناز: دخترانهفارسیآنکهچونماهنازوزیبااست،آنکهبهماهنازوفخرمیفروشد

مهنام: پسرانهفارسیداراینامزیبا

مهوش: دخترانهفارسیمانندماه،بسیارزیبا

مهیار: پسرانهفارسیماهیار

مهیاره:دخترانهفارسیآنکهازماهدستبنددارد

مهیرهدخترانهعربیزنکدبانو،زناصیلزاده

مهین: دخترانهفارسیمانندماه

مهین: دخترانهفارسیبزرگتر،بزرگترین

مهیندخت: دخترانهفارسیدختربزرگتر

میترا: دخترانهفارسیصورتیازواژه"مهر" درزبانهایایرانقدیم،الههمهرکهچشمدادگاهعدالتاستوهیچچیزرانمیتوانازدید

اوپنهانداشت؛بدونگذشتدرمقابلپیمانشکنان؛پاسدارراستی

میترایار: هردوفارسیمهریار،نامشخصیدرکتیبهپهلوی

 

 

میثاق: پسرانهعربیعهدوپیمان

میثمپسرانهعربینامپسریحییازیارانعلی(ع)

میچکا: دخترانهفارسیدرگویشمازندرانگنجشک

میخائیل: پسرانهعبریمعربازعبری،میکائیل

میخک: دخترانهفارسیگلیزینتیوپرپربهرنگهایسرخ،سفید،وصورتی

میرزا: پسرانهفارسی,عربیمیر(ازعربی) + زا(فارسی) شاهزادهوامیرزاده

میرو: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسردارانرستمهرمزانپادشاهساسانی

میریام:دخترانهفارسیقویوفربه،نامخواهرموسی(ع)

میرین: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریرومیودامادقیصرروم

میسان: دخترانهعربیستارهایدرصورتفلکیجوزا

میشا: پسرانهفارسیهمیشهبهار،همیشهجوان،گیاهیکههمیشهسبزاست

میشان: پسرانهفارسینامروستاییدراستانکهگیلویه

میشانه: دخترانهاوستایی-پهلویمشیانه

 

 

میشهپسرانهاوستایی-پهلویمشی

میشی: دخترانهفارسیمنسوببهمیش،دارایرنگقهوهایمایلبهسبز

میعاد: پسرانهعربیمحلقرارگاه،وعدهگاه

میکائیل: پسرانهعبریمعربازعبری،شبیهخداوند،کیستمثلخدا؟،نامیکیازچهارفرشتهمقربخدا

میگل:دخترانهفارسیمرکبازمی( شراب) + گل

میلاد::پسرانهفارسیصورتدیگریازمهرداد،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازدلیرانایرانیزمانکیکاووسپادشاهکیانی

میمنت:دخترانهعربیسعادت،فرخندگی،مبارکی

مینا:دخترانهفارسیگلیمعمولاًسفیدباگلچههایگلبرگی،پرندهایشبیهسارباپرهایرنگارنگ

میناز: دخترانهفارسی,گیلکینازنینمن - مرکبازم (مخففمن ) + ناز ( مخففنازنین)

مینو: دخترانهفارسیآسمان،بهشت

مینوچهر: دخترانهفارسیدارایچهرهایچونبهشت،زیباروی

مینودخت: دخترانهفارسیدخترآسمانی،دختربهشتی

مینورام: دخترانهفارسیآسمانآرام،نامفرشتهرامشوخوشی

مینورخ: دخترانهفارسیدارایچهرهایآسمانیوبهشتی

مینوزاد:دخترانهفارسیزادهآسمانیازادهبهشت

 

 

مینوس:پسرانهیونانیدراساطیریونانینامپادشاهکرتپسرزئوس

مینوسرشت: دخترانهفارسیآنکهیاآنچهطبیعتیمانندبهشتدارد

مینوش: دخترانهفارسیمینوشنده،نوشندهمی

مینووش: دخترانهفارسیمانندبهشت،زیباچونبهشت

میهن: دخترانهفارسیوطن،زادگاه

میهنبانو: دخترانهفارسیبانویوطن

میهنتاج: دخترانهفارسیتاجوسروروطن

میهندخت: دخترانهفارسیدختروطن

میهنیار: پسرانهفارسیدوستویاروطن

 

 

//////////////////////////// اسم با حرف  ن  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

نادرهگفتار: دخترانهفارسی,عربینادره(عربی) + گفتار(فارسی) آنکهگفتارهایپسندیدهبیانمیکند

نادعلی: پسرانهعربیعلیرابخوان،نامدعایی

نادی: دخترانهعربیندادهنده،نداکننده

نادیا:دخترانهفرانسهامید،آرزو

نادین: پسرانهسنسکریت,فارسیپویاوپرتحرک - الههرودخانه

نادین: دخترانهروسی,فرانسهامیدوآرزو

نادینوس: پسرانهآشوریشاهبابل

ناربندخترانهفارسیدرختانار

ناردانا: دخترانهفارسیناردانه

ناردانه: دخترانهفارسیدانهانار

ناردخت: دخترانهفارسی,عربینار(عربی) + دخت(فارسی) دخترآتشین

ناردیس:دخترانهفارسی,عربیمانندانار،نار(عربی) + دیس(فارسی) مانندآتش

نارسیس: دخترانهیونانیلاتینازیونانی،نرگس،نامجوانیزیبارویدراساطیریونانکهوقتیصورتخودرادرآبدیدعاشقخودشد

ودرآبپریدوغرقگشتوتبدیلبهگلنرگسگردید

نارگل:دخترانهفارسیگلانار

نارگل: دخترانهفارسیآنکهچونگللطیفوزیبااست

نارنج: دخترانهفارسیمیوهایآبداروترشازمرکبات

نارو: دخترانهفارسیپرندهایخوشآوازمانندبلبل

نارون: دخترانهفارسیدرختیخوشانداموپربرگوسایهدار

نارین: دخترانهفارسیمنسوببهنار،تروتازه

نارینه: دخترانهارمنیظریف

ناریه: دخترانهعربیآتشی،آتشین

ناز: دخترانهفارسیکرشمه،غمزه

نازآفرید: دخترانهفارسیآفریدهنازوزیبا

نازآفرین: دخترانهفارسیمرکبازناز( زیبا) + آفرین( آفریننده)،نامهمسرفتحعلیشاهقاجار

نازان:دخترانهفارسیفخرکننده،نازکننده

نازانتا:دخترانهآشوریعشوهگر،طناز

نازبانو: دخترانهفارسیبانویزیباوعشوهگر

نازبو: دخترانهفارسیریحان

نازپری: دخترانهفارسیآنکهمانندپریزیباست،نامدخترپادشاهخوارزموهمسربهرامگورپادشاهساسانی

نازجهان: دخترانهفارسیموجبنازشومباهاتجهان

نازخاتون:دخترانهفارسیبانویزیبا،نامدخترامیرکردستاندرزمانپادشاهایالجایتو

نازدار: دخترانهفارسیآنکهرفتاریخوشایندوجذابدارد،ملوس

نازدانه: دخترانهفارسیفرزندمحبوبپدرومادر،دردانه

 

 

نازدخت:دخترانهفارسیدخترزیباوناز

نازدلبر: دخترانهفارسیمعشوقزیباوجذاب،نامدختریدرمنظومهویسورامین

نازرخ: دخترانهفارسیدارایرویزیباولطیف

نازک: دخترانهفارسیمحبوب،معشوق،لطیف،ظریف

نازک: دخترانهفارسینازنینوزیبا

نازگوهر: دخترانهفارسیدارایگوهرزیبا،گوهروسنگزیباوقیمتی

نازگیتی: دخترانهفارسیموجبنازشومباهاتگیتی

نازلی: دخترانهفارسیناز(فارسی) + لی(ترکی) داراینازوعشوه،نامیکیازشهرهایترکیه

نازمهر: دخترانهفارسیمهرناز،زیباچونخورشید

نازنوش: دخترانهفارسیزیباوشیرین

نازنیندخترانهفارسیبسیاردوستداشتنی،عزیزوگرامی،زیباوظریف

نازنین: دخترانهفارسیزیباوشیرین

نازنینچهر:: دخترانهفارسیدارایصورتیظریف،زیباودوستداشتنی

نازی: دخترانهفارسیمنسوببهناز

نازیاب: دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیاززنانشاعربهرامگورپادشاهساسانی

 

 

نازیار: دخترانهفارسییارزیبا

نازیک: دخترانهارمنینازی،منسوببهناز

نازیلا: دخترانهفارسیدخترطنازوعشوهگر

نازینه: دخترانهفارسیمنسوببهناز

ناژین: دخترانهفارسیدرختنارون

نافه: دخترانهفارسیمادهایباعطرنافذوپایدارکهزیرپوستشکمنوعیآهوبهدستمیآید

ناکتا: دخترانهفارسیناک(درگویشمازندراننوعیگلابیشیرین) + تا،شیرینمثلگلابی

نامدار: پسرانهفارسیدارایآوازهوشهرتبسیار،مشهور

نامور: پسرانهفارسینامآور

نامی: پسرانهفارسیمنسوببهنام،مشهور،معروف

نانا: دخترانهفارسیپدرومادر،نعناع

 

 

نانسی: دخترانهفرانسهنامشهریدرفرانسه

نانیسا: دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیمراغه

ناوه: دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیخرمآباد

ناهید: دخترانهفارسیزهره،آناهیتا،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدیگرکتایونهمسرگشتاسپپادشاهکیانی

ناهیرا: پسرانهآشوریروشنایی،نور

نبات: دخترانهعربیمادهخوراکیسفت،بلورین،وشیرین

نبرزین: پسرانهفارسینامفرماندارگرگاندرزمانداریوشپادشاههخامنشی

 

نرسا: دخترانهفارسیدراساطیرزوروانیهنامیکیازخدایان

نرسی: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازپادشاهانساسانی

نرگس: دخترانهفارسی,یونانیازیونانی،گلیخوشبووزینتیباگلبرگهایسفیدوزرد

نرمین: دخترانهفارسیمنسوببهنرم،لطیف،مهربان

نریمان: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپدرسامجدرستمپهلوانشاهنامه

 

 

نساک:دخترانهفارسینامهمسرسیامکپسرکیومرثپادشاهپیشدادی

نستار: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامچوپانقیصررومدرزمانگشتاسپپادشاهکیانی

نستر: دخترانهفارسینامراهبیهمزمانباانوشیروانپادشاهساسانی

نسترن: دخترانهفارسیگلیشبیهرزبهرنگهایصورتی،سفیدوزرد

نستود: پسرانهفارسینستور،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرزریرپسرگشتاسپپادشاهکیانی

نستور: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرزریرپسرگشتاسپپادشاهکیانی

نستوه: پسرانهفارسیخستگیناپذیر،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازپسرانگودرزپادشاهاشکانی،همچنیننامیکیازسرداران

خسروپرویزپادشاهساسانی

نستهین: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپیرانویسهدرزمانافراسیابتورانی

نسرین: دخترانهفارسیگلیبهرنگزردیاسفیدوخوشبوکهیکیازگونههاینرگساست

نسرینمهر: دخترانهفارسیزیباودرخشانچونگلنسرینوخورشید

نسریننوش: دخترانهفارسیزیباچونگلنسرینوشیرینچونعسل،نامدخترپادشاهسقلابوهمسربهرامگورپادشاهساسانی

 

نشمیلدخترانهکردیزیبا

نشواد: پسرانهفارسینامپهلوانیتورانی

 

نقره: دخترانهفارسیفلزیگرانبها،نرموسفیدکهدرساختنزیورآلات،آینه،و... بهکارمیرود

 

 

 

نکیسا: دخترانهفارسینامموسیقیدانمشهوردرزمانخسروپرویزپادشاهساسانی

نگار: دخترانهفارسینقش،تصویر،زیور،زینت،دختریازنزیباروی

نگاربسته: دخترانهفارسینقشیکهزنانباحنابردستوپایخودمیبندند

نگارشید: دخترانهفارسینقشونگاردرخشان

نگاره: دخترانهفارسینقش،شکل،تصویر

نگارین:دخترانهفارسیزیبا،آراسته،مزین

نگیندخترانهفارسیسنگقیمتیوزینتیکهبررویانگشتر،گوشواره،وجزآنهاکارمیگذارند

نگینا:دخترانهعبریموسیقی،آواز

نگینه: دخترانهفارسینگین + هایتشبیه،مانندنگین

نوا:دخترانهفارسیصدایآهنگین،نغمه،آواز،نامیکیازلحنهایقدیمموسیقیایرانی

نواآفرین: دخترانهفارسیآفرینندهنغمهوآواز

 

نوباوه: دخترانهفارسیکودکیانوجوان،میوهایکهتازهرسیدهباشد،میوهتازهونورس

نوبر: دخترانهفارسیتروتازهوجدید،شاداب

نوبهار::: دخترانهسنسکریتمعشوقیازنزیبارو

نوبهار: دخترانهفارسیآغازفصلبهار،فصلبهار،نامآتشکدهایدربلخ

نوتاش: پسرانهفارسیهمیشه،دایم

 

نوذر: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامفرزندمنوچهرپادشاهپیشدادیوجانشیناو

نورسته: دخترانهفارسیتازهروییده،جوان،تازهبالغشده

نوروز: پسرانهفارسیروزنووتازه،بزرگترینجشنملیاقوامایرانیکهازنخستینلحظاتسالنوآغازمیشود،نامیکیاز

لحنهایقدیمموسیقیایرانی

پسرانهفارسیتحفه،سوغات،ارمغان

نورهان:نوریدخترانهفارسی,عربینور(عربی) + ی(فارسی) منسوببهنور

نوژان: دخترانهفارسیدرختصنوبروکاج

ذر: پسرانهفارسیآتشجاوید،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرگشتاسپپادشاهکیانیونیزنامیکیازپسراناسفندیارĤنوش

فرید: دخترانهفارسیآفریدهبیمرگ،آفریدهجاویدĤنوش

فرین: دخترانهفارسیجاویدانآفریدهشدهĤنوش

گین: دخترانهفارسیبهشهدوشکرآویخته،نوشینĤنوش

نوشا: دخترانهفارسینیوشا،شنوا،شنونده

نوشاب: پسرانهفارسیآبگوارا،شربتمطبوع،آبزندگی،آبحیات

نوشابه: دخترانهفارسیآبگوارا،نامپادشاهیدرسرزمینبردع

نوشاد: دخترانهفارسینامشهریکهزیبارویانآنمعروفبودهاند

 

 

نوشان: دخترانهفارسینوشنده

نوشزاد: دخترانهفارسیزادهجاوید،ازشخصیتهایشاهنامه،نامهمسرانوشیروانپادشاهساسانی

نوشلب: دخترانهفارسیدارایلبیشیرین،شیرینلب

نوشناز: دخترانهفارسیداراینازوغمزهشیرین

نوشه: دخترانهفارسیانوشه،جاوید،زنده،شاد،خوشحال،خرم،گوارا،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدختربهرامبهرامیانوخواهر

نرسیپادشاهساسانی

نوشیار: پسرانهفارسییارشیرینچونعسل،یاربیمرگ،نامپسرعمویگرشاسپدرگرشاسپنامه

نوشید: دخترانهفارسیمرکبازنو( تازه) + شید( خورشید)،ناممادرمانیدینآورمعروفایرانی

نوشین: دخترانهفارسیشیرین،خوشایند،دلپذیر،گوارا،خوشگوار

نوشینلب: دخترانهفارسینوشلب،دارایلبیشیرین،شیرینلب

نوشینه: دخترانهفارسینوشین،شیرین،خوشایند،دلپذیر،گوارا،خوشگوار

نوگلدخترانهفارسیگلیکهتازهشکفتهشدهاست،دخترجوان

نونا: دخترانهسریانیبرجحوت،ناممادرابراهیم(ع)

نوید: پسرانهفارسیمژده،خبرخوش

نوین: پسرانهفارسیتازه،جدید

نهال: دخترانهفارسیدرختیادرختچهنورسکهتازهنشاندهشدهاست

 

 

نهل: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانیدرسپاهافراسیابتورانی

نیاتور: پسرانهفارسینیاطوس،ازشخصیتهایشاهنامه،نامبرادرقیصررومازیارانسپاهخسروپرویزپادشاهساسانی

نیاز: دخترانهفارسیحاجت،احتیاج

نیاطوس: پسرانهفارسینیاتور،ازشخصیتهایشاهنامه،نامبرادرقیصررومازیارانسپاهخسروپرویزپادشاهساسانی

نیایش: دخترانهفارسیدعابهدرگاهخداوند،ستایش،عبادت،پرستشواحترامنسبتبهکسی

نیتا: دخترانهفارسی

 

نیروانا: دخترانهسنسکریتآخرینمرحلهسلوکدرنزد"بودا" کهمرحلهمحوشدنجنبهحیوانیوجودورسیدنبهکمالاست

نیره: دخترانهعربیمؤنثنیر،روشنومنور

نیسا: دخترانهفارسینامهمسرپادشاهکاپادوکیه

نیسان: پسرانهسریانینامماهدومینماهبهار - بارانیکهدراردیبهشتمیبارد - بارانبهاری

نیشام: پسرانهفارسینامفرشتهنگهبانآذرخش

نیک: پسرانهفارسیخوب،نیکو،آدمخوب،شخصصالح

نیکا: دخترانهفارسیچهخوباست،خوشا،نامرودیدرشمالایران

نیکاختر: دخترانهفارسیدارایستارهوطالعخوبوخوش،خوشبخت،سعادتمند

نیکان: پسرانهفارسیمنسوببهنیک

نیکتا: دخترانهفارسیخوب،نیکو

نیکتاج: دخترانهفارسیآنکهتاجنیکووخوبدارد

نیکتاش: دخترانهفارسی,ترکینیک(فارسی) + تاش(ترکی) همتاومانندنیکان

نیکچهر: دخترانهفارسینیکچهره،خوبرو،نیکوروی،زیبا

نیکچهره:دخترانهفارسینیکچهر،خوبرو،نیکوروی،زیبا

نیکدخت: دخترانهفارسیدخترخوبونیکو

نیکرخسار: دخترانهفارسیآنکهدارایچهرهایپاکوزیباست

نیکمهر: دخترانهفارسیآنکهدارایمحبتیکاملوشایستهاست

نیکناز: دخترانهفارسیآنکهدارایعشوهوغمزهایخوبونیکوست

نیکو: دخترانهفارسیخوب،زیبا

نیکی: هردوفارسیخوببودن،خوبی،نیکوکاری،احسان

نیکیار: دخترانهفارسیدوستمشفق

نیلا:دخترانهفارسینیل(سنسکریت) + ا(فارسی) بهرنگنیل،نیلی

نیلرام:دخترانهفارسینامفرشتهنگهبانبرفوبارانوتگرگ

نیلگون: دخترانهفارسینیل(سنسکریت) + گون(فارسی) بهرنگنیل،کبود،لاجوردی

نیلوفر: دخترانهسنسکریتگلیبهرنگسفید،کبود،وزردکهمصرفداروییدارد

نیما: پسرانهفارسینامآورونامور،علیاسفندیاریمتخلصبهنیمایوشیجشاعرمعروفایرانیقرنچهاردهم

نیمتاج: دخترانهفارسینیم(فارسی) + تاج(فارسی) تاجکوچکآراستهبهجواهر

نینا:دخترانهعبریزیبایی،خوشاندامیوظرافت

نیو:: پسرانهفارسیدلیر،شجاع

نیوان: دخترانهفارسینیواندخت،ناممادرانوشیروان،همسرقبادپادشاهکیانی

نیواندخت: دخترانهفارسینیوان،ناممادرانوشیروان،همسرقبادپادشاهکیانی

نیوتش: پسرانهفارسیباکسییکیشدن - همراهیومجامعت-بروزنپیشکش

نیوتیش: پسرانهفارسینیوتش - باکسییکیشدن - همراهیومجامعت- (هرسهحرفاولساکنهستند - بروزندیو)

نیوزاد: پسرانهفارسیپهلوانزاده

نیوزار: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرگشتاسپپادشاهکیانی

نیوشا: دخترانهفارسیشنوا،شنونده

دخترانهفارسینامگیاهیاست