برای دیدن اسمهایی که با حرف ک ، گ شروع می شوند بر روی ادامه مطلب کلیک کنید :


//////////////////////////// اسم با حرف  ک  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

کارن:پسرانهاوستایی-پهلویبهفتحر،نامیکیازخاندانهایبزرگایرانیدرزماناشکانیانوساسانیان

کارنپسرانهفارسینامسردارلشکرمهردادشاهزادهاشکانیکهعلیهاشکبیستم(گودرز) قیامکرد

کارنگ:پسرانهفارسیچربزبان،زبانآور

کارولین:دخترانهفرانسهنامناحیهایدرآمریکایشمالی

کاروند:پسرانهفارسیازنامهایایرانی

کاشین:دخترانهفارسیناممکانیدرشمالایلام

 

کاکله:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانیازفرزندانتوروجزوسپایانافراسیابتورانی

کاکوپسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتازینبیرهضحاکدرزمانمنوچهرپادشاهپیشدادی

کاکی:پسرانهفارسینامپدرماکاندیلمی

کالو:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامسرداریتورانیدرسپاهافراسیابتورانی

کامبوزیا:پسرانهفارسیگویشامروزیکبوجیه،نامپسرکوروشپادشاههخامنشی

کامبیز:پسرانهفارسیگویشامروزیکبوجیه،نامپسرکوروشپادشاههخامنشی

 

 

کامجو:پسرانهفارسیآنکهبهدنبالعیشوخوشیاست

کامداد:پسرانهفارسیناموزیرومشاورآبتین

کامدین:پسرانهفارسیخواستهدین

کامران:پسرانهفارسیآنکهدرهرکاریموفقاست،چیره،مسلط

کامروا:پسرانهفارسیآنکهخواستهوآرزویشرسیدهاست،موفق

کامشاد:پسرانهفارسیمرکبازکام( خواسته،آرزو) + شاد

کامکار:پسرانهفارسیکامروا،موفق

کامگار:پسرانهفارسیکامکار

کاملین:دخترانهلاتینگیاهیباگلهایزردوکوچک

کامنوش:هردوفارسیکام + نوش،آرزووخواستهشیرین

کاموس:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلوانکوشانیدرسپاهافراسیابتورانی

کامیاب:پسرانهفارسیآنکهبهخواستوآرزویشرسیدهباشد،پیروز

 

 

کامیار:پسرانهفارسیکامیاب

کاناز:دخترانهفارسیچوبریشهخوشهخرما

کانبیدار:پسرانهفارسیناموزیراردوانازپادشاهاناشکانیبنابهروایتیبلعمی

کاوکپسرانهفارسیکاوه

کاووس:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرکیقبادپادشاهکیانی

کاووش:پسرانهفارسیجستجو،بررسی،تحقیق

کاوه:پ:سرانهاوستایی-پهلویازشخصیتهایشاهنامه،نامآهنگریایرانیدرزمانضحاکوبرپادارندهپرچمایران( درفشکاویانی) ورهبر

قیامعلیهضحاکماردوش

کاویان:پسرانهفارسیپرچمکاوهکهبهدرفشکاویانیمعروفاست

کایوس:پسرانهفارسیکیوس

 

کبوجیه:پسرانهفارسینامپسرکوروشپادشاههخامنشی

کبوده:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،مردمچوپانافراسیابتورانی

کتایون:دخترانهفارسیکسایون،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسهدخترقیصرروموهمسرگشتاسپپادشاهکیانی

کتماره:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورایرانیدرسپاهرستمپهلوانشاهنامه

 

 

کدمانپ:سرانهفارسیناماصلیداریوشپادشاههخامنشی

کرا:دخترانهفارسینامهمسرمولاناجلالالدینبلخی

کراخان:پسرانهفارسینامپسربزرگافراسیابتورانی

کرانه:دخترانهفارسیساحل،کنار،سو،جهت

کردعلی:پسرانهفارسی,عربیکرد(فارسی) + علی(عربی) مرکبازکرد( نامطایفهای) + علی( بلندمرتبه)

کرشمه:دخترانهفارسیناز،عشوه،غمزه

 

کسایون:دخترانهفارسیکتایون،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسهدخترقیصرروموهمسرگشتاسپپادشاهکیانی

کسرا:پسرانهفارسیکسری،معربازفارسی،خسرو،نامانوشیروانپادشاهساسانی،فرزندقباد

کسری:پسرانهفارسیکسرا،معربازفارسی،خسرو،نامانوشیروانپادشاهساسانی،فرزندقباد

کشم:دخترانهفارسینامدخترفرهادپادشاهاشکانی

کشواد:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپدرگودرز،سردودمانگودرزیانویکیازپهلواناندورهفریدونپادشاهپیشدادی

کشور:دخترانهفارسیسرزمینیدارایمرزهایمشخص

کلارا:دخترانهفرانسهنامراهبهایایتالیایی

کلاله:دخترانهفارسیبخشیازگلکهبرایجذبدانههایگرده،نگهداشتنورویاندنآنها،وتولیدمیوهاست،زلف،کاکل

کلاهور:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریمازندرانیدرزمانکیکاووسپادشاهکیانی

کلباد:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرویسهبرادرپیرانپهلوانتورانی

کمانه:دخترانهفارسیمنسوببهکمان

کمبوجیه:پسرانهفارسینامپسرکوروشپادشاههخامنشی

کمند:دخترانهفارسیدام،کنایهازگیسو

کمیل:پسرانهعربینامپسرزیادازیارانعلی (ع) نامدعائیمنسوببهکمیلپسرزیاد

کنارنگ:پسرانهفارسیفرماندار،حاکم،لقبمرزبانابرشهردرزمانساسانیان

کندرپسرانهفارسیصمغیخوشبو،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلوانتورانیسپاهارجاسپوزیرلهراسپپادشاهکیانی

کندرو:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپیشکارضحاک

کوت:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرهزارهسردارانرومیوازیارانخسروپرویزپادشاهساسانی

کوثر:دخترانهعربینامچشمهایدربهشت،نامسورهایدرقرآنکریمکهیکیازشأننزولهایآنتولدحضرتفاطمهاست

کوچک:پسرانهفارسیدارایحجماندک،ریز،نامیکیازگوشههایموسیقیایرانی،لقباردشیرپسرشیرویهپادشاهساسانی

کورش:پسرانهفارسیکوروش - نامسهتنازپادشاهانهخامنشی،کورشکبیرازمقتدرترینپادشاهانایرانکهتختجمشیدرابنا

نهاد

کورنگ:پسرانهفارسینامپسرگرشاسپازپادشاهانپیشدادی

کوروس:پسرانهفارسیکوروش،نامسهتنازپادشاهانهخامنشی،کورشکبیرازمقتدرترینپادشاهانایرانکهتختجمشیدرابنا

نهاد

 

 

کوروش:پسرانهفارسینامسهتنازپادشاهانهخامنشی،کورشکبیرازمقتدرترینپادشاهانایرانکهتختجمشیدرابنانهاد

کوش:پسرانهفارسیکوششوسعی

کوشا:پسرانهفارسیساعی،تلاشگر

کوشاد:پسرانهفارسیریشهگیاهیخوشرنگ

کوشان:پسرانهفارسیکوشا

کوشانه:دخترانهفارسیکوشا،ساعی

کوشک:دخترانهفارسیقصر،کاخ،نامدخترایرجپسرفریدونپادشاهپیشدادی

کوشیار:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریایرانیدرسپاهکیخسروپادشاهکیانی

 

کولیار:پسرانهفارسینامروستایی

کوهرنگ::پسرانهفارسینامدرهورودخانهایدرزردکوهبختیاری

کوهسار:پسرانهفارسیجاییکهدارایکوههایمتعدداست

کوهشاد:پسرانهفارسینامروستاییدراستانهرمزگان

کوهیا:رپسرانهفارسیکوهنشین،نامبرادرمازیارفرمانروایطبرستان

 

 

کوهین:پسرانهفارسیمنسوببهکوه،نامگیاهیکهریشهآنمانندریشهنیاست

کوهینه:دخترانهفارسیپونه

کهار:پسرانهفارسیگهار،ازشخصیتهایشاهنامه،نامسرداریتورانیوجزوسپاهافراسیابتورانی

کهربا:دخترانهفارسینامصمغیسختشدهوزردرنگکهخاصیتجذبکنندگیدارد

کهرم:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورتورانیدرسپاهافراسیابتورانی

کهسار:دخترانهفارسیکوهسار،جاییکهدارایکوههایمتعدداست

کهیار:پسرانهفارسیکوهیار،کوهنشین،نامبرادرمازیارفرمانروایطبرستان

کهیلا:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورتورانیدرسپاهافراسیابتورانی

ذر:پسرانهفارسیمرکبازکی( پادشاه) + آذر( آتش)،نامیکیازمفسراناوستادرزمانساسانیانĤکی

رمین:پسرانهفارسیآرمینĤکی

فرید:دخترانهفارسیمرکبازکی( پادشاه) + آفرید( آفریده) Ĥکی

فرین:دخترانهفارسیآفرینندهپادشاهĤکی

کیا:پسرانهفارسیپادشاهسلطان،حاکم،فرمانروا

کیاجور:پسرانهفارسیعاقل،فاضلودانا

کیاچهر:پسرانهفارسیآنکهدارایچهرهوصورتیشاهانهاست

 

 

کیادخت:دخترانهفارسیدخترپادشاه

کیارخ:پسرانهفارسیکیاچهر،آنکهدارایچهرهوصورتیشاهانهاست

کیارزم:پسرانهفارسیمرکبازکیا( پادشاه)+ رزم( نبرد)

کیارس:پسرانهفارسیکیارش،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدومینپسرکیقبادپادشاهکیانی

کیارش:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدومینپسرکیقبادپادشاهکیانی

کیارنگ:پسرانهفارسیرنگپاکیزهولطیف

کیازاد:هردوفارسیزادهپادشاه

کیازند: پسرانهفارسیپادشاهبزرگ

کیان:پسرانهفارسیپادشاهان،سلاطین،دومینسلسلهپادشاهیازدورهتاریخافسانهایایران

کیانا: دخترانهسریانیطبیعت

کیانبانودخترانهفارسیملکه

کیاندختدخترانهفارسیدختریازنسلشاهان

کیانشیرپسرانهفارسیپادشاهشجاع،نامیکیازسردارانبهمن

کیانوشهردوفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامبرادرفریدونپادشاهپیشدادی

کیانهدخترانهفارسیمنسوببهکیان،پادشاهی

 

 

کیاوشپسرانهفارسیمانندپادشاه

کیبانودخترانهفارسیبانویشاه،زنیکههمهازاوحسابمیبرند

کیپیشینپسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازپسرانکیقبادپادشاهکیانی

کیجادخترانهگیلکیدختر

کیخسروپسرانهفارسیپادشاهبزرگووالامقام،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرسیاوشپادشاهکیانی

کیدختدخترانهفارسیدخترپادشاه

کیرادپسرانهفارسیپادشاهبخشنده

کیزادپسرانهفارسیزادهپادشاه

کیسانپسرانهعربیلقبمختارثقفی

کیسانپسرانهفارسیمانندپادشاه،دارایمنششاهانه

کیقباد،کیغبادپسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامنخستینپادشاهکیانیایرانازنژادفریدون

کیکاووسپسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدومینپادشاهکیانی،پسرکیقباد

کیگشتاسپپسرانهفارسیگشتاسپ

کیمنوشپسرانهفارسیازپادشاهانیاشاهزادگانپیشدادیبنابهروایتتاریخسیستان

کیمیادخترانهفارسیاکسیر،هرچیزنایابودستنیافتنی،افسون

 

 

کیوانهردوفارسیستارهزحل،نامیکیازبزرگاندرباربهرامگورپادشاهساسانی

کیواندختدخترانهفارسیمرکبازکیوان( نامستارهای) + دخت( دختر)

کیوسپسرانهفارسینامپسرقبادوبرادربزرگانوشیروانپادشاهساسانی

کیومرثپسرانهفارسینخستینفرمانروایجهانبنابهروایتشاهنامه،ناماولینپادشاهپیشدادی

کیهانپسرانهفارسیجهان،دنیا،گیتی

کیهاندختدخترانهفارسیمرکبازکیهان( دنیا) + دخت( دختر)

کیهانهدخترانهفارسیکیهان،جهان،دنیا،گیتی

 

 

 

//////////////////////////// اسم با حرف  گ  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

گارنیکپسرانهارمنیپریکوچک

گرازهپسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامسردارایرانیدرسپاهکیکاووسپادشاهکیانی

گرامیپسرانهفارسیمحترم،عزیز،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرجاماسپوزیرگشتاسپپادشاهکیانی

گرامیدختدخترانهفارسیدخترمحترموعزیز

گرانخوار: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،ناموزیراردشیربابکان،پادشاهساسانی

گرانمهر: دخترانهفارسیآنکهدارایمحبتزیاداست

گراهون: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریزابلیدرسپاهگرشاسپپادشاهکیانی

گردآزاد: پسرانهفارسیپهلوانآزاده،ازپهلوانانحماسهملیایران

 

 

گردآفرید:هردوفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترگژدهمازمرزدارانایرانیدرزمانکیکاووسپادشاهکیانی،فرماندهلشکر

مرزبانانایراندرنبردباسهراب

گردآفرین: هردوفارسیگردآفرید،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترگژدهمازمرزدارانایرانیدرزمانکیکاووسپادشاه

کیانی،فرماندهلشکرمرزبانانایراندرنبردباسهراب

گرداب:پسرانهفارسیازشخصیتهایگرشاسبنامه،نامپهلوانیایرانیدرسپاهگرشاسبپهلواننامدار

گردگیر: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازپسرانافراسیابتورانی

گردو: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامبرادربهرامچوبینسردارساسانی

گردیک:هردوفارسیگردیه،ازشخصیتهایشاهنامه،نامخواهربهرامچوبینسردارساسانی

گردیه: دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامخواهربهرامچوبینسردارساسانی

گرزم: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلوانیایرانیدرزمانگشتاسپپادشاهکیانی

گرزن:پسرانهفارسیتاجیکهشاهانبرسرمیگذاشتند

گرستون: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامسردارسپاهماهویسوری

گرسیوز: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرپشنگوبرادرافراسیابتورانیوازسردارانسپاهوی

گرشاسب:پسرانهفارسیدارندهاسبلاغر،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپدرنریمانجدرستمپهلوانشاهنامه،نیزنامپسرزو،از

پادشاهانپیشدادی

گرگین:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلوانیایرانیپسرمیلاددرزمانکیکاووسپادشاهکیانی

گرمانک: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازدونفررهانندهایرانیانازدستمارانضحاک

گرمایلپسرانهفارسیگرمانک،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازدونفررهانندهایرانیانازدستمارانضحاک

 

 

گروخان: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازبزرگانایرانیدردربارکیخسروپادشاهکیانی

گروی: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرزرهازسپاهیانافراسیابتورانی

گزل: دخترانهترکیزیبا

گژدهم: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدژدارایرانیدرزماننوذرپادشاهپیشدادی

گستهم: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرنوذرپادشاهپیشدادیوبرادرطوسسپهسالارایرانیوجزوسپاهیانکیسرو

پادشاهکیانی

گشتا:دخترانهفارسیبهشت،جنت

گشتاسب: پسرانهفارسیگشتاسپ،دارندهاسبازکارافتاده،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرلهراسپپادشاهکیانی

گشتاسپ: پسرانهفارسیدارندهاسبازکارافتاده،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرلهراسپپادشاهکیانی

گشسپ: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامجدبهرامچوبینسردارساسانی

گشواد: پسرانهفارسیکشواد

گل:دخترانهاوستایی-پهلوینامزنیدرمنظومهویسورامین

گلآذین: دخترانهفارسیآرایشوچگونگیقرارگرفتنگلهابررویساقه،زیوروزینتگل

گلآرا: دخترانهفارسیزینتدهندهگل،ازشخصیتهایشاهنامه،ناممادرروشنکبنابهبعضینسخههایشاهنامه

گلآسا: دخترانهفارسیمانندگل

گلآویز: دخترانهفارسیمرکبازگل + آویز( آویختهشده)

 

 

گلاب:دخترانهفارسیمایعخوشبوییکهازتقطیرگلسرخوآببهدستمیآید

گلابتون:دخترانهفارسیرشتههاینازکطلاونقرهکههمرهتارهایابریشمدرزریبافیبهکارمیرود

گلافروز: دخترانهفارسیمرکبازگل + افروز( افروزنده)

گلال: دخترانههندیعبیرسرخ

گلالان: هردوفارسینامروستاییدرآذربایجانغربی

گلاله: دخترانهفارسیکاکلمجعد،مویپیچیده

گلاندام: دخترانهفارسیدارایپیکرظریفوزیباچونگل

گلایل:دخترانهفرانسهگلیزینتیوزیبابهرنگهایمختلف

گلایول: دخترانهفارسیگلایل،گلیزینتیوزیبابهرنگهایمختلف

گلباد: پسرانهفارسیکلباد،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرویسهبرادرپیرانپهلوانتورانی

گلباش: دخترانهکردیازنامهایرایجمیانزنانکرد

گلبان: دخترانهفارسینگهدارندهومحافظ،ناممادرابرانواسشاعرایرانیقرندوم

گلبانو: دخترانهفارسیبانوییزیباچونگل

گلبر: دخترانهفارسیآنکهسینهوآغوششچونگللطیفونازکاست

گلبرگ: دخترانهفارسیهریکازاجزایپوششیگل،چهرهورخسار

 

 

گلبن: دخترانهفارسیبوتهیادرختگل

گلبو: هردوفارسیآنکهبویگلمیدهد،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریایرانیازهمراهانرستمهرمزانپادشاهساسانی

گلبوته:دخترانهفارسیبوتهگل

گلبهار: دخترانهفارسیگلیکهدربهارشکفتهمیشود،شکوفهگل

گلبیز: دخترانهفارسیگلافشان،گلریز،خوشبو،معطر

گلپاددخترانهفارسینگهبانگل

گلپر: دخترانهفارسیدانهمعطریبهشکلپولکهایزردکوچککهداروییاست

گلپرست: دخترانهفارسیدوستدارگل

گلپری: دخترانهفارسیزیباچونگلوپری

گلپناه: دخترانهفارسیپناهگل

گلپونه: دخترانهفارسیگلهایکوچکمعطربهرنگصورتییابنفش،پونهجوانوتازه

گلتاج: دخترانهفارسیتاجیپرازگل

گلجهان: دخترانهفارسیگلجهان،بهترینوزیباترینگلدرجهان

گلچهر: دخترانهفارسیگلچهره،آنکهچهرهایزیباچونگلدارد،زیبارو

گلچهره: دخترانهفارسیگلچهر،آنکهچهرهایزیباچونگلدارد،زیبارو

 

 

گلچین: دخترانهفارسیآنکهگلمیچیند،گلچیننده،منتخب،برگزیده

گلدانه: دخترانهفارسیدانهگل

گلرخ: دخترانهفارسیزیبارو،گلچهره،آنکهچهرهایزیباچونگلدارد،زیبارو

گلرنگ: دخترانهفارسیبهرنگگل

گلرو: دخترانهفارسیزیبارو،گلچهره،آنکهچهرهایزیباچونگلدارد،زیبارو

گلریز: دخترانهفارسیگلریختنبرجایییابرسروپایکسی،داراینقشگل،نامیکیازگوشههایموسیقیایرانی

گلزاد: دخترانهفارسیزادهگل

گلزار: دخترانهفارسیگلستان

گلسا: دخترانهفارسیگلسان،مانندگل

گلسان:دخترانهفارسیگلسا،مانندگل

گلستانهدخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیکاشان

گلسر:: دخترانهفارسیآنکهسروروییچونگلدارد

گلسیما: دخترانهفارسی,عربیگل(فارسی) + سیما(عربی) آنکهچهرهوسیماییزیباچونگلدارد

گلشاد:خترانهفارسیبهترینوزیباترینگل،شاهگلها

گلشاد:دخترانهفارسیگلخندانوشاداب،آنکهبادیدنگلشاداست

 

 

گلشاه: پسرانهفارسینخستینانسانرویزمینبهعقیدهپارسیان

گلشن:دخترانهفارسیگلستان

گلشهر: دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامهمسرپیرانویسهپادشاهتورانی

گلشید: دخترانهفارسیگلیکهچونخورشیدمیدرخشد

گلعذار: دخترانهفارسی,عربیگل(فارسی) + عذار(عربی)،گلچهره

گلفام:دخترانهفارسیبهرنگگلسرخ،گلگون

گلفشان: دخترانهفارسیگلافشان

گلگله: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانی،ازفرزندانتوروجزوسپاهیانافراسیابتورانی

گلگون: دخترانهفارسیبهرنگگلسرخ،سرخ،ناماسبگودرز،پهلوانایرانی،همچنینناماسبلهراسپپادشاهکیانی

گلگونه: دخترانهفارسیگلگون

گلنار: دخترانهفارسیگلدرختانارکهسرخرنگاست،ازشخصیتهایشاهنامه،نامهمسراردشیربابکانپادشاهساسانی

گلناز: دخترانهفارسیداراینازوعشوهایچونگل

گلنام:دخترانهفارسیداراینامیزیباچونگل

گلندام: دخترانهفارسیگلاندام

گلنسا: دخترانهفارسی,عربیگل(فارسی) + نسا(عربی) مرکبازگل + نسا( زنان)

 

 

گلنواز: دخترانهفارسینوازشکنندهگل

گلنوش: دخترانهفارسیمرکبازگل + نوش( عسل)،نامیکیازلحنهایقدیمموسیقیایرانی

گلوریا: دخترانهلاتینفرانسهازلاتین،مجلل،بزرگ،سرافراز

گلی: دخترانهفارسیمنسوببهگل،مانندگل،بهرنگگل

گلیا:ردخترانهفارسییاروهمنشینگل،نامروستاییدرنزدیکیمهاباد

گلین: دخترانهترکیعروس

گلین:دخترانهفارسیمنسوببهگل،بهرنگگل

گلینوش: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامسردارشیرویهپادشاهساسانی

گندم:دخترانهاوستایی-پهلویدانهخوراکیغنیازنشاسته

گندمک:دخترانهفارسیگندمکوچک،سبزیبهارهخوردنی

گودرز: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرگشواد،ازپهلواناننامدارشاهنامهوهمزمانبارستمپهلوانشاهنامه

گورنگپسرانهفارسینامبرادرگرشاسپوپدرنریمان

گوشیار: پسرانهفارسینامحکیمیازفارس

گوهر:دخترانهفارسیسنگقیمتیوگرانبها،سرشت،نهاد،اصلونسب،نژاد

گوهرآرا:دخترانهفارسیآرایندهگوهر،آرایندهجواهر

 

 

گوهرافروز: دخترانهفارسیافروزندهگوهر

گوهربانو: دخترانهفارسیبانویگرامیواصیل

گوهرتاب: دخترانهفارسیتابندهچونگوهر

گوهرتاج: دخترانهفارسیتاجیازگوهر

گوهرتاش: دخترانهفارسی,ترکیگوهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتایگوهر

گوهرشاد: دخترانهفارسیدارایسرشتیشادوخوشحال،نامهمسرشاهرخمیرزاپسرامیرتیمورپادشاهگورکانیکهمسجدگوهرشاد

مشهدبهدستوراوساختهشد

گوهرشید: دخترانهفارسیگوهریدرخشانچونخورشید

گوهرملک: دخترانهفارسی,عربیگوهر(فارسی) + ملک(عربی) پادشاهزاده

گوهرناز: دخترانهفارسیمرکبازگوهر( سنگقیمتی) + ناز( زیبا)

گوهرنگار: دخترانهفارسیمرصع

گوهره: دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیکرمانشاهان

گوهرین:دخترانهفارسیجواهرنشان،مرصع

گهار: پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامسرداریتورانیوجزوسپاهافراسیابتورانی

گهردخت: دخترانهفارسیدختردارایاصالت

گهرناز: دخترانهفارسیگوهرناز

گیارنگ: پسرانهفارسیکیارنگ،سرداروفرمانده

گیتا: دخترانهفارسیگیتی

گیتی;دخترانهفارسیجهان،عالم

گیتیناز: دخترانهفارسیآنکهموجبفخرومباهاتگیتیاست

گیسو: دخترانهفارسیمویبلندسر

گیلار: دخترانهگیلکینوعیمرغابیبامنقارکوچککهدرآبهایشیرینزندگیمیکند

گیلدا:دخترانهارمنیطلا

گیلنار:دخترانهفارسیمرکبازگیل( گیلک) + نار( انار)

گیلو:پسرانهفارسیناموزیروقهرمانیدرمنظومهویسورامین

گیو:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرگودرزوازپهلوانانبزرگایرانیدرزمانکیکاووسپادشاهکیانی

گیهان:دخترانهفارسیکیهان،جهان،دنیا،گیتی

 

 

//////////////////////////// اسم با حرف  ل  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

لاچین:دخترانهترکیشاهینشکاری

لادبن:دخترانهفارسیبوتهگل،گلبن

لادن:دخترانهیونانیمعربازیونانی،گلزینتیبهرنگزرد،قرمز،یانارنجی

لار:دخترانهکردیطناز

لار:پسرانهفارسینامپسرگرگینمیلاد،ازشخصیتهایشاهنامه،است

لارما:هردوفارسینامروستاییدراستانمازندران

لاریسا:دخترانهیونانینامشهریدرکناردجله

لاله:دخترانهفارسیگلیبهشکلجاموسرخرنگ،گونهسرخوگلگون

لالهچهر:دخترانهفارسیآنکهچهرهوصورتیسروزیباچونگللالهدارد

لالهدخت:دخترانهفارسیمرکبازلاله( گلی) + دخت( دختر)

لالهرخ:دخترانهفارسیلالهچهر،آنکهچهرهوصورتیسروزیباچونگللالهدارد

لالهرخسار:دخترانهفارسیلالهچهر،آنکهچهرهوصورتیسروزیباچونگللالهدارد

لالهرو:دخترانهفارسیلالهچهر،آنکهچهرهوصورتیسروزیباچونگللالهدارد

لالهزار:دخترانهفارسیزمینیکهدرآنلالهفراوانروییدهاست

لالهوش:دخترانهفارسیمانندلاله

لاوان:پسرانهعربیلابان،عبریازعربی،لین،سفید،نامپدرهمسریعقوب(ع)

لاون:دخترانهفارسینامجاییدرشاهنامه

لایه:دخترانهفارسیپوشش،نامزنیدررمانباغبلور

لبخنده:دخترانهفارسیلبخند

لبیبپسرانهعربیعاقل،خردمند

لبینا:دخترانهفارسینامیکیازلحنهایقدیمموسیقیایرانی

لتکا:دخترانهفارسیباغ،باغچه

لعل:دخترانهفارسیمعربازفارسی،لال،نامسنگیقیمتیبهرنگقرمز،گاهیسبزوزردتاسیاه

لعیا:دخترانهعبریلیا

لمیا:دخترانهعربیزنسیاهوگندمگون

لنبک:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامسقائیجوانمرددرزمانبهرامگورپادشاهساسانی

لواده:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامجدگروهیازسپاهیانکیخسروپادشاهکیانی

لورا:دخترانهیونانینامسازیاست،چنگ،نامیکیازصورتهایفلکیشمالی

لهاک:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرویسهبرادرپیرانوجزوسپاهیانافراسیابتورانی

لهراسب:پسرانهفارسیلهراسپ،صاحباسبتندرو،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسراروندشاهازنژادکیقبادپادشاهکیانی

لهراسپ:پسرانهفارسیصاحباسبتندرو،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسراروندشاهازنژادکیقبادپادشاهکیانی

لیدا:دخترانهارمنیبرگرفتهازنامکشورقدیمیلیدیا

لیدا:دخترانهلاتینخانم،بانو

لیزا:دخترانهعبریبندهخالصخداوند

لیسا:دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیقزوین

لیلا:دخترانهعربیلیلی

لیلی:دخترانهانگلیسیظریفوشکننده

لیمو:دخترانهفارسیمیوهخوردنی،ترشیاشیرین،معطروزردرنگ

لینا:دخترانهانگلیسیآبشارکوچک