برای دیدن این اسامی به ادامه مطلب بروید :


 

//////////////////////////// اسم با حرف  ف  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

فارناس:پسرانهفارسینامپادشاهکاپادوکیه

فارناسس:پسرانهفارسینامبرادرهمسرداریوشسومپادشاههخامنشی

فارناک:پسرانهفارسیفارناس،نامبرادرهمسرداریوشسومپادشاههخامنشی

فاسیروس:دخترانهفارسینامدختراردشیردرازدستپادشاههخامنشی

 

فرآذر:دخترانهفارسیشکوهآتش

فرابرز:پسرانهفارسینامپهلوانیایرانی

فراچهر:دخترانهفارسیمرکبازفرا( بالاتر) + چهر( صورت)

فرادخت:پسرانهفارسیمرکبازفرا( بالاتر) + دخت( بخشنده)

فراراد:پسرانهفارسیمرکبازفرا( بالاتر) + راد( بخشنده)

فرارنگ:دخترانهفارسیفرانک،پروانه،ازشخصیتهایشاهنامه،ناممادرفریدونپادشاهپیشدادیوهمسرآبتین

 

 

فرازهردوفارسیجایبلند،بلندی،بخشبالاییچیزی

فرازانپسرانهفارسیمرکبازفراز( جایبلند) + ان( پسوندنسبت)

فرازمان:پسرانهفارسیحکموفرمان

فرازنده:دخترانهفارسیبالابرندهوافرازنده

 

فراسیاک:پسرانهفارسیافراسیاب

فرام:پسرانهعبریمعربازعبری،تندرو

فرامرز:پسرانهفارسیمرکبازفر + آمرز،آمرزندهدشمن،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسررستمپسرزال

فرانک:دخترانهفارسیپروانه،ازشخصیتهایشاهنامه،ناممادرفریدونپادشاهپیشدادیوهمسرآبتین

فرانه:دخترانهفارسیفرانک

فراوک:پسرانهفارسیاوستایینامپسرنساکوسیامکدرداستانآفرینشاوستا

 

فراهل:پسرانهفارسینبیرهکیومرثنخستینپادشاهپیشدادی

فراهیم:پسرانهفارسینامجدزرتشت

فراهین:پسرانهفارسیفرایین

 

 

فراییم:پسرانهعبریمعربازعبرینامپسریوسف (ع)

فرایین:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،ازبزرگانومشاوراندربارقبادپادشاهساسانی،همچنیننامیکیازپادشاهانساسانی

فربد:پسرانهفارسیدارایشکوهوجلال،باشکوه،شکوهمند

فربو:دخترانهفارسیمرکبازفر( شکوه) + بو

فربود:پسرانهفارسیراستودرست

فرپرک:دخترانهفارسیشبپرهکهآنرامرغعیسینیزمیگویند

فرتاش:پسرانهفارسیوجودیکهدربرابرعدماست

فرتوس:پسرانهفارسینامیکیازسردارانسپاهافراسیاب

فرتوک:دخترانهفارسیپرستو

 

فرجود:پسرانهفارسیمعجزه،اعجاز

فرجهان:دخترانهفارسیشکوهدنیا

فرحنوش:دخترانهفارسی,عربیفرح(عربی) + نوش(فارسی) شادنوش،خوشگذران

فرخ:هردوفارسیخجسته،مبارک،فرخنده،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازمرزبانانخسروپرویزپادشاهساسانی

فرخان:پسرانهفارسینامپسراردوانآخرینپادشاهاشکانی،نامیکیازسردارانخسروپرویزپادشاهساسانی،موبدیدرشاهنامه

فرخبانو:دخترانهفارسیبانویبزرگواروفرخنده

فرخبخش:دخترانهفارسیبخشندهبزرگوار،نامیکیازبهدینانیزدکهدرسالهشتادوهشتیزگردیمیزیسته

فرخبد:پسرانهفارسیفرخندهوخجسته

فرخبه:پسرانهفارسیمرکبازفرخ( مبارک) + به ( بهترین)،نامپسرماهخدایپسرفیروزپسرگردآفرین

 

 

فرختاج:دخترانهفارسیفرخ(فارسی) + تاج(فارسی) مرکبازفرخ( مبارک) + تاج

فرختاش:پسرانهفارسیفرخ (فارسی) + تاج(فارسی) مرکبازفرخ( مبارک) + تاش( پسوندهمراهی)

فرخچهر:دخترانهفارسیدارایچهرهفرخندهومبارک

فرخدادپ:سرانهفارسیمرکبازفرخ( مبارک) + داد( عدالت)

فرخروز:دخترانهفارسینامیکیازالحانباربد

فرخزات:پسرانهاوستایی-پهلویصورتدیگریازفرخزاد،نامپدرآذرفرنبغمؤلفدینکرت

فرخزاد:پسرانهفارسینامفرشتهموکلبرزمین،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرهرمزدبرادررستمهرمزانازسردارانسپاهیزگرد

پادشاهساسانی،نیزیکیازشاهانآنسلسله

فرخزند:پسرانهفارسیمرکبازفرخ( مبارک) + زند،نامپسرعلیمردانخانزند

فرخشاد:پسرانهفارسیمرکبازفرخ( مبارک) + شاد،نامیکیازدرباریاندرزمانساسانیان

فرخلقا:دخترانهفارسی,عربیفرخ(فارسی) + لقا(عربی) ،خوشصورت،زیبارو،نامزنیدرکتابامیرارسلان

فرخماه:دخترانهفارسیماهخجستهومبارک

فرخناز:دخترانهفارسیمرکبازفرخ( مبارک) + ناز( غمزه)

فرخنده:دخترانهفارسیمبارک،خجسته،میمون

فرخندهپی:پسرانهفارسیفرخپی

فرخندهچهر:دخترانهفارسیدارایچهرهمبارکوخجسته

 

 

فرخیار:پسرانهفارسیداراییارمبارکوخجستهیایارفرخندهومبارک

فرخیسار:پسرانهفارسی,عربیفرخ( فارسی) + یسار(عربی) دارایمالوثروتخجستهومبارک

فرداد:پسرانهفارسیدادهشکوهوجلال

فردادمنشپسرانهفارسینامیکیازسردارانهخامنشی

فردان:پسرانهعربییکتا،یگانه

فردخت:دخترانهفارسیمرکبازفر( شکوه) + دخت( دختر)

فردوس:دخترانهفارسیمعربازفارسی،پردیسبهشت

فردیس:دخترانهفارسیپردیس

فردین:پسرانهفارسیفروردین

فرزاد:پسرانهفارسیزادهشکوهوجلال

فرزام:پسرانهفارسیلایق،درخور،شایسته

فرزان:پسرانهفارسیفرزانهخردمند،فرزانه

فرزاندخت:دخترانهفارسیدخترفرزانهودانا

فرزانه:دخترانهفارسیخردمند،دانا

فرزن:پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیهرات

 

 

فرزنه:پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیمشهد

فرزیان:پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیبروجرد

فرزین:پسرانهفارسیوزیردربازیشطرنج

فرساد:پسرانهفارسیحکیم،دانشمند،دانا

فرسام:پسرانهفارسیدارایشکوهوعظمتیچونسام

فرستو:دخترانهفارسیپرستو

فرسمن:پسرانهفارسینامپادشاهگرجستاندرزماناردوانسومپادشاهاشکانی

فرسیما:دخترانهفارسی,عربیفر(فارسی) + سیما(عربی) دارایسیماباشکوه

وردپسرانهفارسی,عربیفرش(عربی) + آورد(فارسی)،فرشیدوردĤفرش

فرشاد:پسرانهفارسیروحوعقل،کرهمریخ

فرشاسب:پسرانهاوستایی-پهلویدارندهاسبتنومند،نامیکیازسردارانکمبوجیه

فرشته:دخترانهفارسیموجودیآسمانی،عاقلوبرترازانسان،ملک

فرشید:پسرانهفارسیدارایشکوهوعظمتیچونخورشید،نامبرادرپیرانویسه

فرشیدورد:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانی،برادرپیرانویسهدرزمانافراسیابتورانی،همچنیننامپسر

گشتاسپپادشاهکیانی

فرشیم:پسرانهفارسیقسم،جزو

 

 

فرطوس:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،ناممهندسیرومیدرزمانخسروپرویزپادشاهساسانی

فرغار:پسرانهفارسیشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانیدرسپاهافراسیابتورانی

فرغان:پسرانهفارسیفرغانه،نامشهریدرترکستانقدیم

فرغانه:دخترانهفارسینامشهریدرترکستانقدیم

 

فرگل:دخترانهفارسیدارایشکوهوزیباییگل

فرمان:پسرانهفارسیحکم،امر،دستور

فرمد:پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیطوس

فرمند:پسرانهفارسیفر + منددارایشکوهووقار

فرمهر:دخترانهفارسیدارایشکوهوعظمتیچونخورشید

فرمین:پسرانهفارسیفرمان

فرناد:پسرانهفارسیپایانوپایاب

 

 

فرناز:دخترانهفارسیداراینازوغمزهزیباوباشکوه

فرناس:پسرانهفارسینیمخوابوخوابآلود،نامپسرفرناباذیکیازدرباریاناردشیردرازدستپادشاههخامنشی

فرناک:پسرانهفارسینامپادشاهکاپادوکیهکهپسازاسکندردرآسیایصغیرحکومتیتشکیلداد

فرنام:پسرانهفارسیداراینامباشکوهوزیبا،نامیکیازسردارانشاپور

فرنگار:دخترانهفارسیداراینقشونگارباشکوهوزیبا

فرنگیز:دخترانهفارسیفرنگیس

فرنگیس:دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترافراسیابتورانیوهمسرسیاوشومادرکیخسروپادشاهکیانی

فرنواز:دخترانهفارسیمرکبازفر( شکوه) + نواز( ریشهنواختن)

فرنود:پسرانهفارسیبرهان،دلیل

فرنوش:هردوفارسینوشندهشکوهوجلال،عقلفلکقمر

فرنوشا:دخترانهفارسیشکوهوعظمتابدی

فرنیا:دخترانهفارسیاصیل،دارندهاصلونسب

فرواک:پ:سرانهفارسیپیشگفتار،پیشسخن،نامپسرسیامکپادشاهپیشدادی

فرود:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرسیاوشوجریرهوبرادرکیخسروپادشاهکیانی

فرورتیش:پسرانهفارسینامیکیازپادشاهانماد

 

 

فروردین:دخترانهفارسینامماهاولازسالشمسی،نامروزنوزدهمازهرماهشمسیدرایرانقدیم

فروز:دخترانهفارسیتابشوروشنیوفروغ

فروزا:دخترانهفارسیتابان،درخشان

فروزاتون:دخترانهفارسیفروز(فارسی) + خاتون(فارسی) بانویروشنایی

فروزاند:خترانهفارسیشعلهور،مشتعل،روشن،درخشنده

فروزجهان:دخترانهفارسیروشناییجهان

فروزنده:دخترانهفارسیروشن،تابان،روشنکننده،افروزنده

فروزینه:دخترانهفارسیآتشزنه،چخماق

فروشنک:دخترانهفارسینامنتیجهایرجپسرفرویدنپادشاهپیشدادی

فروغ:دخترانهفارسیروشنیکهازآتش،خورشید،ودیگرمنابعنورانیمیتابد،پرتو،شعلهآتش

فروغبانو:دخترانهفارسیبانویروشنایی

فروغدخت:دخترانهفارسیدخترروشنایی

فروهر:پسرانهاوستایی-پهلویدردینزرتشتنامصورتغیرمادیمخلوقاتیکهبرایمحافظتازآسمانفرودمیآیند

فروهل:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلوانیایرانیدرسپاهرستمپهلوانشاهنامه

فروهنده:دخترانهفارسینیکوسیرتوخوبروی،نامفرشتهایاست

 

 

فرهاد:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامهوازپهلوانانایرانیجزوسپاهکیکاووسپادشاهکیانی

فرهانپ:سرانهفارسیناممکانیدرنزدیکیهمدان

فرهت:دخترانهعربیفراهتصورتدیگریازفراهت

فرهنگهردواوستایی-پهلویعلم،دانش،عقل،ادب،ناممادرکیکاووسپادشاهکیانی

فرهود:پسرانهعربیپسرزیبا - مرددرشتهیکل - شتابزده-ایناسمدرلغتنامهدهخدابهعنواننامعربیذکرشدهاست 0

فرهور:دخترانهفارسیدارایشکوهوجلالیچونورشید

فرهوش:دخترانهفارسیمرکبازفره( شکوه) وش( پسوندشباهت)

فرهوشداد:پسرانهفارسیدارندهفروهوش،نامفرماندارطبرستاندرزمانداریوشپادشاههخامنشی

فریاد:هردوفارسییاریخواستنباصدایبلند،بانگ،رسا،آوازبلند

فریار:دخترانهفارسیدارندهشکوهوجلال

فریال:دخترانهفارسیدارایانداموهیکلباشکوه

فریان:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامفرمانروایاندلسدرزمانمقدونی

فریانه:دخترانهفارسینامپادشاهیافسانهایهمزمانبااسکندرمقدونی

 

 

فریبا:دخترانهفارسیبسیارزیبا،دلپسندوخوشایند

فریبرز:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلوانیایرانیفرزندکیکاووسپادشاهکیانی

فریتوس:پسرانهفارسیازنامهایباستانی

فریتون:پسرانهفارسیفریدون،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرآبتینوفرانک،ازپادشاهانپیشدادیایرانوبهبندکشندهضحاک

ماردوش

فریدخت:دخترانهفارسیدخترزیباومحبوب

فریدون:پسرانهاوستایی-پهلویازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرآبتینوفرانک،ازپادشاهانپیشدادیایرانوبهبندکشندهضحاکماردوش

 

فریر:دخترانهفارسیگیاهیخوشبو

فریرخک:دخترانهفارسیزیبارخ

فریرو:دخترانهفارسیدارایچهرهزیباوباشکوه

فریسا:دخترانهفارسیپریسا،زیباچونپری

فریشا:دخترانهفارسیپریسا،زیباچونپری

 

 

فریشاد:پسرانهفارسیمرکبازفری( باشکوه) + شاد(خوشحال)

فریما:دخترانهفارسیزیباودوستداشتنی

فریمان:پسرانهفارسینامبخشیازاستانخراسان

فریمانه:دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیسبزوار

فریماه:دخترانهفارسیدارایزیباییوشکوهیچونماه

فریمن:پسرانهفارسیزیبااندیش،خوشفکر

فریمند:پسرانهفارسیصاحبزیباییوشکوه

فرین:دخترانهفارسیباشکوه،شکوهمند

فرینا:دخترانهفارسیباشکوه،شکوهمند

فریناز:دخترانهفارسیداراینازوغمزهزیباوباشکوه

فرینام:پسرانهفارسیداراینامباشکوهوزیبا

فریندخت:دخترانهفارسیمرکبازفرین+ دخت( دختر)

فرینوش:پسرانهفارسیفری( شکوهمند) + نوش( عسل) یانوشازمصدرنوشیدن( نوشیدن)

فریوش:دخترانهفارسیپریوش،زیباچونپری

 

 

فریین:پسرانهفارسیبینندهشکوهوجلال

 

فغان:دخترانهفارسیافغانشیون،فریاد

فغانیش:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپادشاههیتالدرزمانحکومتپیروزیزدگردپادشاهساسانی

فغستان:دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترکیدشاههندوستانویکیاززناناسکندرمقدونی

فلامک:دخترانههلندینوعیالماس

فلکتاج:دخترانهفارسی,عربیفلک(عربی) + تاج(فارسی) مرکبازفلک( آسمان) + تاج

فلکناز:دخترانهفارسی,عربیفلک(عربی) + ناز(فارسی) ،آنکهموجبنازشآسماناست،بسیارزیبا،نامندیمهشیرینهمسرخسروپرویز

پادشاهساسانی

فلکوش:دخترانهفارسی,عربیفلک(عربی) + وش(فارسی) مانندآسمانبلندورفیع

فلوردخترانهفرانسهگل

فلورا:دخترانهلاتینفلوریا،دررمباستان،الاههگلهاوبارآوری

فلوریا:دخترانهلاتینفلورا،دررمباستان،الاههگلهاوبارآوری

فور:پسرانههندیازشخصیتهایشاهنامه،نامپادشاههنددرزماناسکندرمقدونی

فوزیهدخترانهعربیرستگار

فوژان:دخترانهفارسیبانگبزرگ،فریادعظیم

فولاد:دخترانهفارسیپولاد،نامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامیکیازفرماندهاندلاورایرانیدرزمانکیقباد

دخترانهعربیمؤنثفهیم

 

فیروز:پسرانهفارسیپیروز،مظفرومنصور

فیروزان:پسرانهفارسیپیروزان

فیروزخاتون:دخترانهفارسیبانویپیروز

دخترانهفارسیپیروزهنامسنگیقیمتیبهرنگآبییاسبز

 

 

//////////////////////////// اسم با حرف  ق  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

قباد:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامپسرکاوهآهنگر

قرنفل:دخترانهیونانیمعربازیونانی،گلیزینتیمعمولاًبهرنگقرمزیاصورتی

قشنگ:دخترانهفارسیزیبا،خوشگل

قلندر:پسرانهفارسیهریکازافرادقلندریه،فرقهایازصوفیکهبهدنیابیتوجهونسبتبهآدابورسومبیقیدبودهاند

قلی:پسرانهترکیغلام،بنده،بهصورتپسوندهمراهبابعضینامهامیآیدونامجدیدمیسازدمانندحسینقلی،حسنقلی