برای دیدن اسمها ادامه مطلب را بخوانید :


//////////////////////////// اسم با حرف  س  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

سابرینا:دخترانهآشوریمژده،بشارت

سابین:هردوفرانسهسروکوهی

ساتکین:پسرانهترکیساتگین،پیالهبزرگیکهباآنشرابمیخوردهاند،شراب،محبوب،مطلوب

ساتگین:پسرانهترکیپیالهبزرگیکهباآنشرابمیخوردهاند،شراب،محبوب،مطلوب

ساتی:دخترانهفارسیدرمصرباستان،نامفرشتهنگهبانارواح

ساتیا:دخترانهفارسیازنامهایباستانی

پسرانهفارسینامیکیازسردارانداریوش

سارا:دخترانهعبریشاهزادهخانم،نامهمسرابراهیم(ع) ومادراسحاق(ع)

سارال:دخترانهکردینامروستاییدرنزدیکیسنندج

سارالماز:دخترانهترکیناپژمردنی،بدونخزان

سارنگ:پسرانهفارسینامیکیازگوشههایموسیقیایرانی

 

 

سارو:پسرانهآشوریماه

ساره:دخترانهعبریسارا

ساریان:دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیمشهد

سارینپسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیرفسنجان

سارینا:دخترانهفارسیخالص،پاک

سازک:دخترانهفارسیسازکوچک

سازین:دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیزنجان

ساسان:پسرانهفارسینامچندتنازشخصیتهایشاهنامه،ازجملهنامجداردشیرمؤسسسلسلهساسانیان

ساشا:پسرانهیونانیایننامدرزبانهایروسیوفرانسهوانگلیسینیزبکاربردهمیشودوبهمعنایمدافعومحافظمرداناست.

ساشاهردوفارسی

 

سالار:پسرانهفارسیبزرگ،مهتر،سردارسپاه،فرماندهسپاه،حاکم،شاه

سالداش:پسرانهترکیصخره

 

سالومه:دخترانهعبریصلحوآرامش،صفاودوستی،نامخواهرمریمعذراوخالهحضرتعیسی(ع) همچنیننامملکهیهودودختر

هرودفلیپ

سالویا:دخترانهلاتیننامگلیاست

سام:دخترانهفارسیسوگند،پیمان

سام:پسرانهفارسیآتش،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلوانایرانیپسرنریمانوپدرزالوجهانپهلوانشاهنامهدرزمان

منوچهرپادشاهپیشدادی

سام:پسرانهسنسکریت,فارسیداستانخوشایند - حدیثخوش

سامان:پسرانهفارسیسرزمین،ناحیه،ترتیبوروشکاری،نظام،صبر،آراموقرار،ناممؤسسسلسلهسامانیان

سامرند:پسرانهکردینامکوهیاست

سامره:دخترانهعربیمؤنثسامر،نامشهریدرعراقکهمرقدامامدهمویازدهمدرآنواقعشدهاست

سامه:دخترانهفارسیسوگند،پیمان

 

سامیا:پسرانهفارسینامماهیازدهمازسالایرانیاندرزمانهخامنشیان

سامیار:پسرانهفارسیکمککنندهبهآتشمحافظآتش

سامیان:پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیاردبیل

سامیرا:دخترانهعربیسمیرا -زنبزرگوار - نامعمهشیریندرداستانخسرووشیرینترجمهعربیمهینبانواست- وسیلهایکهبا

آنحجامتمیکنند - ناممحلیدرنزدیکیمکه

سامین:پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیهمدان

سامیه:دخترانهعربیمؤنثسامی - زنبلندقد- کسیکهعازمشکاراست

سانا:پسرانهکردیآسانوراحت - گویشمحلیصنعاپایتختیمنکهقهوهآنمعروفاست

ساناز:دخترانهترکینوعیگل،نادر،کمیاب

سانان:پسرانهکردیبزرگایل

سانلی:دخترانهترکیمعروف،نامدار

سانیا:دخترانهفارسیدرگویشمازندرانسایهروشنجنگل

ساوا:هردوفارسیطلاونقرهسوهانکشیدهشده

ساوالان:هردوترکیسبلان

ساوان:پسرانهکردیساماننامروستاییدرنزدیکیسقز

ساورا:پسرانهآشوریامید

 

 

ساورینا:دخترانهآشوریامید

ساوند:دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیکرمان

ساونگ:پسرانهفارسینامپدرباونگههدرفروردینیشت

ساوه:پسرانهفارسینامچندتنازشخصیتهایشاهنامه،ازجملهنامدلاورتورانیدرزمانکیکاووسپادشاهکیانی

ساویز:دخترانهفارسیخوشخلق،نیکخو

ساویس:دخترانهفارسیگرانمایهوباارزش

ساوین:دخترانهفارسیسبدیکهدرآنپنبهمیگذارند

 

سایا:دخترانهترکینعمت

سایان___________:_پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیهمدان

 

سایروس:پسرانهانگلیسیسیروسیاکوروش

 

ساینا:دخترانهفارسیسیمرغ،عنقا

 

 

ساینه:دخترانهفارسیدرگویشمازندرانسایه

سایه:دخترانهفارسیتاریکیایکهبهسببجلوگیریازتابشمستقیمنوردرجاییایجادمیشود،تصویریازکسییاچیزیکه

هنگامواقعشدناویاآندربرابرنورایجادمیشود،حمایت،پناه

سبا:دخترانهفارسینامشهریدریمنکهبلقیسملکهانجابودهاست

سبارو:دخترانهفارسیکبوتر

سباک:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامفرمانروایجهرمدرزماناردشیرپادشاهساسانی

سبزارنگ:دخترانهفارسینامیکیازالحانباربد،سبزرنگ

سبزبهار:دخترانهفارسینامیکیازالحانقدیمایرانی

سبزپری:دخترانهفارسیفصلبهار

سبزک:دخترانهفارسیمصغرسبز،پرندهایسبزرنگکهمانندهدهدبرسرشتاجیدارد،معشوق،شیشهشراب

 

سبزهبهار:دخترانهفارسیسبزهایکهدرفصلبهارمیروید،بهارسبزوخرم

سبکتین:پسرانهترکیناممؤسسسلسلهغزنویانوپدرسلطانمحمدغزنوی

سبلان:پسرانهفارسینامکوهیدرآذربایجان

سپاکو:دخترانهفارسینامهمسرچوپانیکهکوروشرابهاوسپردهبودندتابکشدامااومانعشدوکوروشرامانندفرزندخودش

بزرگکرد

سپنتا:پسرانهفارسیمقدس

سپنتامن:پسرانهفارسیمخففسپیتامان،نامخانوادگیزرتشت،نامسرداریایرانی

سپند:پسرانهفارسیاسپنددانهسیاهوخوشبوییکهبرایدفعچشمزخمدرآتشمیریزند

سپندان:پسرانهفارسیخردل

سپنسار:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسردارانخسروپرویزپادشاهساسانی

سپهر:پسرانهفارسیآسمان

سپهراد:پسرانهفارسیمرکبازسپه( سپاه) + راد( بخشنده،جوانمرد)

سپهرار:پسرانهفارسیکرهآتش،برساختهفرقهآذرکیواناست

سپهرداد:پسرانهفارسینامدامادداریوشپادشاههخامنشی

سپهرم:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانیدرزمانکیکاووسپادشاهکیانی

سپیدار:دخترانهفارسیدرختیازخانوادهبیدبابرگهایبراق

سپیده:دخترانهفارسیروشنیکمرنگآسمانقبلازطلوعافتاب

 

 

سپیدهگل:دخترانهفارسیگلسپید

سپینود:دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترشنگلهندیوهمسربهرامگورپادشاهساسانی

ستاتیرا:دخترانهفارسیاستاتیرا،همسراردشیردومپادشاههخامنشی

 

ستاره:دخترانهفارسیهریکازاجسامنورانیآسمانکهشبهااززمینبهصورتنقطههاینورانیدیدهمیشوند،بخت،اقبال،نام

مادرابوعلیسینادانشمندنامدارایرانی

ستاک:دخترانهفارسیشاخهتازهرستهونازک

ستایش:دخترانهفارسیسپاسحمدخداوند،ستودن،تعریف،تمجیدشدن

ستوده:دخترانهفارسیستایششده

 

سحرناز:دخترانهفارسی,عربیسحر(عربی) + ناز(فارسی) مرکبازسحر( زمانقبلازسپیدهدم) + ناز( زیبا)

سحرنوش:دخترانهفارسی,عربیسحر(عربی) + نوش(فارسی) ،دوستدارسحروروشنایی،صبوحیکننده

سدا:دخترانهارمنینامقهرمانیکیازداستانهایارمنی

 

سرآویز:دخترانهفارسیآنچهبهسرمیآویزند

 

سرافراز:پسرانهفارسیسرفراز

سرافیل:پسرانهعبریمخففاسرافیل

سرخاب:دخترانهفارسیسهراب،گلگون،شاداب،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسررستمپهلوانشاهنامهوتهمینه

سرخه:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرافراسیابتورانی

سردار:پسرانهفارسیفرماندهیکگروهنظامی،پیشوا،رهبر

سرکب:پسرانهفارسینامیکیازموسیقیدانانبزرگدردورانساسانیان

سرگل:دخترانهفارسیاولینگل،بهترینازهرچیز

سرو::هردوفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپادشاهیمنوپدرسهعروسفریدونپادشاهپیشدادی

سروآزاد:دخترانهفارسینامزنیدرمنظومهویسورامین

سروبن:دخترانهفارسیدرختسرو،معشوقخوشقدوقامت

سروتن:دخترانهفارسیآنکهاندامیزیباوبلندبالادارد

 

 

سروجهان:دخترانهفارسینامدخترفتحعلیشاهقاجار

سرور:هردوفارسیبهفتحواو)آنکهمورداحتراماستونسبتبهدیگرانسمتبزرگیدارد،رئیس،بزرگ)

سروشان:پسرانهفارسینامجدبایزیدبسطامی

سروگل:دخترانهفارسیمرکبازسرو ( درختیهمیشهسبز) + گل

سروناز:دخترانهفارسیدرختیبلندوزینتی،معشوقخوشقدوقامت

سروین:دخترانهفارسیشبیهسرو،مانندسرو

 

سریرا:دخترانهفارسیزیبا

 

سعدی:پسرانهفارسی,عربیسعد(عربی) + ی(فارسی) ،فرخندگی،خجستگی،لقبشاعربزرگقرنهفتم،مشرفالدینمصلحبنعبدالله

شیرازی

 

سقراط:پسرانهیونانینامفیلسوفبزرگیوانیواستادافلاطون

 

سلدوز:پسرانهمغولینامیکیازامرایمغولدردورهغازانخان

 

 

سلما:دخترانهعربینامزنانعرب

سلماز:دخترانهترکیسولماز

سلمانپسرانهعربینامیکیازصحابهپیامبر(ص) کهازاهالیفارس (شهرآباده) بودهوجهتدیدنآخرینرسولخدابهمکه

مهاجرتکرد

سلمه:دخترانهفارسینامگیاهیاست

سلمیدخترانهعربیسلما

سلیمپسرانهعربیدارایقدرتداوریوتشخیصدرست،سالم،نامچندتنازپادشاهانعثمانی

 

 

سلیمان:پسرانهعبریپرازسلامتی،نامیکیازپیامبرانبنیاسرائیلکهخداونداسراربسیاریازعلوموفنونغریبهوزبانحشراتو

پرندگانرابهاوآموختوسپاهیازجنوانسدراختیارشقرارداد

سلیمهدخترانهعربیمؤنثسلیم،دارایقدرتداوریوتشخیصدرست،سالم

 

سمان:هردوفارسیمخففآسمان،نامروزبیستوهفتمازهرماهشمسیدرایرانقدیم

سمکنان:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورایرانیدرنبردکیخسروباافراسیاب

سمن:دخترانهفارسیرازقی،یاسمن

سمناندام:دخترانهفارسیسمنپیکر

سمنبر:دخترانهفارسیآنکهاندامیسفیدولطیفچونسمندارد

سمنپیکر:دخترانهفارسیآنکهاندامیسفیدولطفچونسمندارد

سمنچهر:دخترانهفارسیسمنچهره

سمنچهره:دخترانهفارسیآنکهچهرهایسفیدولطیفچونسمندارد

سمندیس:دخترانهفارسیمانندسمن،مانندیاسمن

 

 

سمنرخ:دخترانهفارسیسمنچهره

 

سمنگل:دخترانهفارسیگلیاسمن

سمنناز:دخترانهفارسیمرکبازسمن( یاسمن) + ناز(زیبا)

سمنوی:دخترانهفارسیخوشبو،معطر

 

سمیرامیس:دخترانهآشوریملکهافسانهایآشورکهبهزیباییوداناییمعروفاستوباغهایمعلقراهمسرشبرایاوساختهبودهاست

 

سمین:دخترانهعربیچاق،فربه،ارزشمندوعالیمعمولاًدرموردسخنوشعرگفتهمیشود

سنباد:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازبزرگانایرانیدرزمانخسروپرویزپادشاهساسانیوازسردارانسپاهبهرام

چوبینه

سنبل:دخترانهفارسیگلخوشهایبلند،بههمفشرده،ومعطربهرنگهایقرمز،آبی،سفید،وزرد

 

سنجه:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازدلاورانمازندرانیدرسپاهمازندراندرزمانکیکاووسپادشاهکیانی،

مرکبازسنج( ریشهسنجیدن) + ه ( وسیلهسنجش)

سندوسدخترانهفارسینامخواهرخشایارشاهپادشاههخامنشی

سوان:هردوارمنینامدریاچهایدرارمنستان

سوبیتای:پسرانهمغولینامپسرتولیپسرچنگیزخانپادشاهمغول

سودا:دخترانهترکیعشق،سودا

سودابه:دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامشاههاماورانوهمسرکیکاووسپادشاهکیانی

سوده:دخترانهعربینامشهریدرنزدیکیبغداد

سورن:پسرانهفارسینامیکیازخاندانهایهفتگانهممتازدرزماناشکانیان

سورنا:پسرانهفارسینامسردارایرانیدرزماناشکانیان

سوری:دخترانهفارسیگلسرخ

 

 

سوریا:دخترانهآشوریثریا

سورین:پسرانهفارسیتوانا،دلیر

سوزان:دخترانهفارسیسوزاننده

سوژا:دخترانههلندیگیاهسویا

سوسا:دخترانهفارسیمرکبازسو( روشنایی،نور) + سا( پسوندشباهتوهمانندی)

سوسن:دخترانهفارسیگلیدرشتوخوشهایبهرنگهاوشکلهایمختلف

سوسنکدخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیاززنانشاعربهرامگورپادشاهساسانی

سوشیانت:پسرانهاوستایی-پهلویسوشیانس،نجاتدهنده،هریکازموعداندینزرتشتیکهدرآخرالزمانظهورمیکنند

سوشیانس:پسرانهاوستایی-پهلویسوشیانت،نجاتدهنده،هریکازموعداندینزرتشتیکهدرآخرالزمانظهورمیکنند

سوفرا:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریاهلشیراز

سوفی::دخترانهیونانیحکیم

سوفیا:دخترانهفارسیسوفیهنامپایتختبلغارستان

سوگل:دخترانهترکیسوگلی

سوگلی:دخترانهترکیموردمحبتوعلاقهبسیار،محبوب

سوگند:دخترانهفارسیقسم

 

 

سولماز:دخترانهترکیهمیشهشاداب

سولینا:دخترانهفرانسه,ترکیرسمی , مقدس , موقر , محترم ,بااحترام,باتشریفات

سوما:پسرانهفارسیدرگویشمازندراننهرآب

سومیا:دخترانهفارسیمحبوب،دوستداشتنی

سومیتا:دخترانهفارسیلطفومحبت،مهربانی

سونا:دخترانهترکیمرغآبزی

سونیا:دخترانهیونانیخرد،عقل

سویل:دخترانهترکیدوستداشتهشده

سهراب:پسرانهفارسیگلگون،شاداب،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسررستمپهلوانشاهنامهوتهمینه

سهره:پسرانهفارسیسرخه،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرافراسیابتورانی

سهند:پسرانهفارسینامکوهیآتشفشانیدرآذربایجان

سهی:دخترانهفارسیصفتسرو،راست،ازشخصیتهایشاهنامه،نامهمسرایرجپسرفریدونپادشاهپیشدادی

 

 

سهیزاد:دخترانهفارسیمرکبازسهی( صفتسرو،راست) + زاد

سهیل:پسرانهعربیروشنترینستارهصورتفلکیسفینه

سیامک:پسرانهفارسیآنکهموهایشسیاهاست،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرکیومرثپادشاهپیشدادی

سیامند:پسرانهکردینامکوهیاست

سیاوخش:پسرانهفارسیسیاوش

سیاوش:پسرانهفارسیدارندهاسبسیاه،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرکیکاووسپادشاهایرانوپدرکیخسروپادشاهکیانی

سیاووش:پسرانهفارسیسیاوش

سیبگل:دخترانهفارسیشکوفهسیب

سیبل:دخترانهفرانسهنامربةالنوعخاک

سیبویه:پسرانهفارسیسیبکوچکیابویسیب،نامدانشمندنحوینامداردرقرندومکهدرشیرازمیزیستهاست

سیتا:دخترانههندیجهان،گیتی

سیتاک:پسرانهفارسینامیکیازسردارانداریوشسومپادشاههخامنشی

سیرانوش:دخترانهفارسینامدیگرشیرینهمسرخسروپرویزپادشاهساسانی

سیرخ:پسرانهفارسینامیکیازسردارانسپاهوشمگیر

 

 

سیرنگ:دخترانهفارسیسیمرغ

سیروس:پسرانهفرانسهشکلفرانسویکوروش،کوروش

سیسام:دخترانهیونانینامدخترمگابات

سیسیکام:دخترانهفارسیکامروا

سیسیماکپسرانهفارسینامیکیازسردارانپارسیداریوشهخامنشی

سیفور::دخترانهفارسیپارچهابریشمیلطیفوظریف

سیکا:پسرانهفارسیدرگویشمازندراناردک

سیگل:دخترانهفارسیسیعددگل

 

سیمتن:دخترانهفارسیآنکهبدنیسفیدچوننقرهدارد،نامیکیازهمسرانبهرامگورپادشاهساسانی

سیمرخ:دخترانهفارسیآنکهچهرهایسفیدچوننقرهدارد

سیمک":پسرانهفارسیازنامهایباستانی،سفیدودرخشان

سیمین:دخترانهفارسیساختهشدهازنقره،نقرهای

 

 

سیمینتن:دخترانه _______فارسیسیمتن

سیمینه:دخترانهفارسیسیمین

سینا:پسرانهفارسی,عبریصفتمشبهازسنبیدن،سوراخکننده،نامشبهجزیرهایکوهستانیدرشمالشرقیمصرکهحضرتموسی(ع)

بهپیامبریبرگزیدهشدوالواحدهگانهراخداوندبهاونازلکرد،نامجدابنسیناپزشکودانشمندنامدارایرانی

سینارپسرانهفارسیسنباد،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازبزرگانایرانیدرزمانخسروپرویزپادشاهساسانیوازسرداران

سپاهبهرامچوبینه

سیناک:پسرانهفارسینامیکیازبزرگانفارسیدرزماناشکهجدهمپادشاهاشکانی

سیندخت:دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامهمسرمهرابکابلیومادررودابه

سینره:دخترانهفرانسهگیاهیزینتیونیزداروییباگلهاییکهدراواخرزمستانواوایلبهارشکوفامیشوند،پامچالفرنگی

 

//////////////////////////// اسم با حرف  ش  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

شابرزین:پسرانهفارسیشاهبرزین

شابهار:پسرانهفارسینامدشتیدرنواحیکابل

شاپرک:دخترانهفارسینوعیپروانهبزرگکهمعمولاًشبپروازمیکند

شاپری:دخترانهفارسیشاهپری

شاپور:پسرانهفارسیشاهپور،پسرشاه،شاهزاده،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریگرانمایهوبارسالارفریدونپادشاهپیشدادی،

همچنیننامچندتنازپادشاهانوپهلوانانایرانیدرشاهنامه

شاخسار: دخترانهفارسیمحلانبوهیشاخههایدرخت

شاخشمشاد: دخترانهفارسیکنایهازقدبلندورعنا

شاخنبات: دخترانهفارسی,عربیشاخ(فارسی) + نبات(عربی) ،شاخشکر،نامافسانهایمعشوقهحافظشیرازی

 

 

شادآفرید: دخترانهفارسیآنکهشادآفریدهشد،آفریدهشاد

شاداب:دخترانهفارسیباطراوت،تازه

شادان: هردوفارسیشادوخرم،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسربرزینازمردمتوسونامیکیازراویانشاهنامه

شادانبانو: دخترانهفارسیبانویشاد

شادانبرزین:پسرانهفارسینامدانشمندیازمردمتوس

شادانه: دخترانهفارسیشاهدانه

شادانهرمز: پسرانهفارسیمرکبازشادان ( شاد) + هرمزاهورامزدایاخدا

شادبانو:دخترانهفارسیبانویشاد

شادبه: پسرانهفارسیبهترینشادی

شادبهر: دخترانهفارسیآنکهازشادیبهرهدارد،خوشحال

شادپری: دخترانهفارسیپریشاد

شادتگین: پسرانهفارسی,ترکیشاد(فارسی) + تگین(ترکی) پهلوانشاد،ازامیراندربارخوارزمشاه

شادخاتون: دخترانهفارسیبانویشاد

شاددخت:دخترانهفارسیدخترشاد

شادرخد:خترانهفارسیآنکهچهرهایشادومتبسمدارد

 

 

شادرو: دخترانهفارسیشادرخ

شادروز: دخترانهفارسینیکروز،خوشبخت

شادفر:دخترانهفارسیآنکهدارایشکوهوشادیاست

شادک:دخترانهفارسیناممستعارسمکدرداستانسمکعیار

شادکامه:دخترانهفارسیکامروا،خوشحال،شادمان

شادکان: پسرانهفارسیکامیاب،کامروا،خوشحال،شادمان،نامبرادرفریدونپادشاهپیشدادیبنابهروایتی

شادگل: دخترانهفارسیآنکهچونگلشاداباست

شادگون: دخترانهفارسیشادوخوشحال

شادلی:پسرانهعربینامچندتنازبزرگانعرب

شادمان: پسرانهفارسیخوشحال،مسرور،نامبرادرشیرویه،پسرخسروپرویزپادشاهساسانی

شادمانه: دخترانهفارسیخشنود،شاد

شادمهر:هردوفارسیمرکبازشاد(خوشحال) + مهر( محبتیاخورشید) ،نامشهریامکانیدرنیشابور

شادناز: دخترانهفارسیمرکبازشاد(خوشحال) + مهر( محبتیاخورشید) ،نامشهریامکانیدرنیشابور

شادنوش: دخترانهفارسینوشندهشادی،شادوخوشحال

شادور: دخترانهفارسیشادمان،خوشحال

 

 

شادی: دخترانهفارسیخوشحال،شادمانی

شادیار: پسرانهفارسیشادوخوشحال

شارایل:پسرانهآشوریخدایپادشاه

شارک: دخترانهفارسیسار(پرنده)

شارو:پسرانهکردیبازماندهیاپنهان

شاروسین:پسرانهآشوریپادشاهمقدس

شارونا:هردوآشوریسرزمینپرباروحاصلخیز

شارویه:پسرانهفارسیشیرویه

شاسپرم:دخترانهفارسیریحان

شاعی:پسرانهعربیشیعی

شالیزا:ردخترانهگیلکیبرنجزار

 

شامیرام:دخترانهآشورینامشبلندباد

شاندیز:هردوفارسینامروستاییدرنزدیکیمشهد

شاور:پسرانهفارسیشاپور،شاهپور،پسرشاه،شاهزاده،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریگرانمایهوبارسالارفریدونپادشاه

پیشدادی،همچنیننامچندتنازپادشاهانوپهلوانانایرانیدرشاهنامه

شاوران:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپدرزنگهپهلوانایرانیدردورهکیکاووسپادشاهکیانی

شاوگ:پسرانهفارسینامپادشاهکوشاندرزمانخسروپرویزپادشاهساسانی

ذر:دخترانهفارسیشاهآتشĤشاه

فرید:دخترانهفارسیآفریدهشاه،نامدخترفیروزپسریزدگردپادشاهساسانیĤشاه

شاها:هردوفارسینامقلعهایکههولاکوخاناموالوخزاینخودراآنجاگذاشتهبود

شاهارا:پسرانهآشوریحافظشبهایروزهداران

شاهاسپرم:دخترانهفارسیشاسپرم

شاهباز:پسرانهفارسیشهباز

شاهبانگ:دخترانهفارسیگیاهیبامیوهزردرنگومعطر

شاهبانو:دخترانهفارسیملکه،شهبانو،نامدخترفخرالدولهدیلمی

شاهبرزین:پسرانهفارسینامشخصیدروندیدا (بخشیازاوستا)

 

 

شاهبهرام:پسرانهفارسینامبهرامگورپادشاهساسانیوهمچنینپادشاهکشمیر

شاهپر:پسرانهفارسیشهپر

شاهپرک:دخترانهفارسیشاپرک

شاهپرند:دخترانهفارسینامنوهیزگردپادشاهساسانی

شاهپری:دخترانهفارسیشاهپریها،عنبر

شاهپسند:دخترانهفارسیگیاهیکاشتنیوزینتیکهگلهایرنگارنگچتریدارد

شاهپور:پسرانهفارسیشاپور

شاهپونه:دخترانهفارسینامنوهیزدگردپادشاهساسانی

شاهجان:دخترانهفارسیعنوانمروکهازشهرهایقدیمخراسانبودهاست

شاهجهان:دخترانهفارسیملکوسرورعالم،نامیکیازمهمترینقلههایرشتهکوهآلاداغدرشمالخراسان،نامچندتنازپادشاهان

مغولهند(تیموریان)،نامپسرجهانگیرپادشاهبابری

شاهخاتون:دخترانهفارسیبانویپادشاه،نامدخترقدرخان،پادشاهترکستاندردورهغزنوی

 

شاهدانه:دخترانهفارسینامگیاهیاستکهازدانهآنروغنمیگیرند

شاهدخت:دخترانهفارسیشاهدختردخترشاه

شاهدیس:پسرانهفارسیمانندشاه

 

 

شاهرخ:پسرانهفارسیآنکهچهرهایباهیبتوشکوهچونشاهدارد،نامپسرامیرتیمورپادشاهتیموری

شاهروز:پسرانهفارسینامپسرشاهبهرامپادشاهکشمیر

شاهسار:پسرانهفارسینامیکیازشاعراندربارسامانیان

شاهسرور:پسرانهفارسینامپسرشاهسروپادشاهکشمیر

شاهسون:پسرانهترکیشاه(فارسی) + سون (ترکی) ،شاهدوست،نامچندطایفهازطوایفترکدرایران

شاهصنم:دخترانهفارسی,ترکیشاه(فارسی) + صنم(عربی) ،شاهزیبارویان،نامهمسرفتحعلیشاهقاجار

شاهفرند:دخترانهفارسیشاهپرند

شاهفرید:دخترانهفارسیشاهآفرید

شاهفور:پسرانهفارسیشاپور

شاهقلی:پسرانهفارسی,ترکیشاه(فارسی) + قلی(ترکی) غلامشاه،نامنقاشمعروفایرانیدرزمانصفویه

شاهک:پسرانهفارسیشاهکوچک،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازبزرگانومشاوراندربارهرمزپادشاهساسانی

شاهکار:پسرانهفارسیکارشاهانه،برجسته،ممتاز

شاهگل:هردوفارسیزیباترینگلدرمیانگلها

شاهمحمد:پسرانهفارسی,عربیشاه(فارسی) + محمد(عربی) نامنقاشمعروفایرانیدرزمانصفویه

 

 

شاهمراد:پسرانهفارسی,عربیشاه (فارسی) + مراد(عربی) مهمترینوبزرگترینآرزو

شاهموبد:پسرانهفارسیشوهرویسدرمنظومهویسورامین

شاهمیر:پسرانهفارسی,عربیشاه(فارسی) + میر(عربی) ،امیرشاه،نامبرادرمیرکبیگوزیرشاهاسماعیلصفوی

شاهناز:دخترانهفارسینامیکیازلحنهایقدیمموسیقیایرانی

شاهنبات:دخترانهفارسی,عربیشاه(فارسی) + نبات(عربی) نامهمسرفتحعلیشاهقاجار

شاهنده:هردوفارسیشاینده،نیکوکار،صالح،لقببهرامپسرهرمزپادشاهساسانی

شاهنگ:هردوفارسیشاه + انگینملکهزنبورعسل

شاهو:پسرانهفارسیآنکهچونشاهبزرگوشکوهمنداست

شاهوش:پسرانهفارسیآنکهچونشاهبزرگوشکوهمنداست

شاهوی:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرهفتوادیکیازپهلواناندوراناردشیربابکانپادشاهساسانی،نامیکیاز

راویانشاهنامه

شاهویه:پسرانهفارسینامدربرزویهدانشمندایرانی،مترجمکلیلهودمنه

شاههژبر:پسرانهفارسی,عربیشاه(فارسی) + هژبر(ازعربی: هزبر) نامپسرپادشاهیمن

شاهیده:هردوفارسیپارسا،پرهیزکار،نیکوکار

شاهین:پسرانهفارسیپرندهشکاری

شایا:دخترانهفارسیشایان

 

 

شایان:پسرانهفارسیسزاوار،شایسته،ممکن،مقدور

شایاندخت:دخترانهفارسیدخترشایسته

شایرایا:پسرانهآشوریستارهناهید

شایسته:دخترانهفارسیسزاوار،لایقودرخور

شایگان:پسرانهفارسیمردبزرگ - شایستهوشایان

شایلی:دخترانهترکیبیهمتا

شایورد:پسرانهفارسیشادورد

رادخترانهفارسیآرایندهشبĤشب

شبابهردوعربیجوانی

شبافروز:دخترانهفارسیماه،زیباروی،درخشنده

شبان:پسرانهفارسیچوپان،گلهبان

شباویز:پسرانهفارسیمرغحق

شباهنگ:دخترانهفارسیمرغسحر،بلبل،ستارهایکهپیشازصبحطلوعمیکند

شببو:دخترانهفارسیگلیمعطروزینتیدررنگهایمتفاوت

شبپره:دخترانهفارسیپروانه،خفاش

 

 

شبدخت:دخترانهفارسیدخترشب

شبدیس:دخترانهفارسیمانندشب

شبگون:دخترانهفارسیبهرنگشب،شبرنگ

شبنا:پسرانهعبریجوان،نامیکیوکلایقصرحزقیاپادشاهیهودا

شبناز:دخترانهفارسیزیباییشب،نازشب

شبنم:دخترانهفارسیقطرهایکهشبرویبرگگلوگیاهمینشیند،ژاله

 

شرمین:دخترانهفارسیباشرم،باحیا،محجوب

شرمیندخت:دخترانهفارسیدخترباحیاومحجوب

شرمینه:دخترانهفارسیشرمین

شروان:پسرانهفارسینامسرزمینیدرجنوبشرقیقفقاز

شروانه:دخترانهفارسینامدایهمهپریدرداستانسمکعیار

شروین:هردوفارسینامیکیازفرزندانملککیوسبرادرانوشیروانپادشاهساسانی،نامیکیازسردارانمعاصرشاپورذوالاکتاف

پادشاهساسانی،نامسلسلهجبالیدرنزدیکیدیلموگیلان

 

شرین:دخترانهفارسیدرگویشسمنانشیرین

شعیب:پسرانهعبریتوشهدان،نامپدرهمسرموسی(ع)،نامکوهیدریمن

شغاد:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرزالوبرادررستمپهلوانشاهنامهکهرستمراباحیلهونیرنگبهقتلرساند

کننده

شقاقل:دخترانهیونانیگیاهیپایابابرگهایمعطروریشههایضخیموخوراکی

شقایق:دخترانهعربیگلیسرخرنگباچهارگلبرگکهدرقاعدهگلبرکگهایشلکهسیاهیهست

شکال::دخترانهفارسیدرگویشمازندرانآهو

شکر:دخترانهسنسکریتمادهبلوریشیرینوسفیدرنگ،زیبارو،ناممعشوقهاصفهانیخسروپرویزپادشاهساسانیدرمنظومهخسروو

شیرین

شکرانه:دخترانهفارسی,عربیشکر(عربی) + انه(فارسی) شکرگزاری،سپاسگزاری

 

 

شکربانودخترانهسنسکریت,عربیبهکسرشین) شکر(سنسکریت) + بانو (فارسی) بانویشیرینوزیبا)

شکردخت:دخترانهسنسکریت,فارسیبهکسرشین) شکر(سنسکریت) + دخت (فارسی) دخترشیرین)

شکرناز:دخترانهسنسکریت,فارسیبهکسرشین) شکر(سنسکریت) + ناز(فارسی) داراینازوغمزهدلپذیر)

شکرین:دخترانهسنسکریت,فارسیبهکسرشین) شکر(سنسکریت) + ین(فارسی) هرچیزشیرین)

 

شکفته:دخترانهفارسیبازشده،شاداب،تازه،خندان                                       

شکورپسرانهعربیبسیارسپاسگزار،ازنامهایخداوند

شکوفا:دخترانهفارسیشکفتهشده،غنچهایکهبازشدهاست،رشدیافته

شکوفه:دخترانهفارسیگلدرخشانمیوهدار

شکوه:دخترانهفارسیشأن،حشمت،بزرگی،هیبت،وقار

شکوهدخت:دخترانهفارسیدخترباوقار

شکوهناز::دخترانهفارسیآنکهدارایشکوهوزیباییاست

شکوهنده:دخترانهفارسیباشکوه،دارندهشکوهوجلال

شکوهه:دخترانهفارسیجمال،زیبایی

 

 

شکیب:پسرانهفارسیتحمل،بردباری،آراموصبر

شکیبا:دخترانهفارسیصبوروبردبار

شکیبه:دخترانهفارسیبردباروصبور

شکیلا::دخترانهفارسی,عربیشکیل(عربی) + ا (فارسی) دارایشکلزیبا

شلاله:دخترانهترکیآبشار

شلیخا:پسرانهعبریسریانینامیکیازحواریونعیسی(ع)

شماخ:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامشاهسوریانوازدلاورانایراندرزمانکیخسروپادشاهکیانی

شماس:پسرانهسریانیخادم،عابد،طبقهوگروهیازروحانیونمسیحی،ازشخصیتهایشاهنامه،نامسردارایرانیمسیحیدرزمان

پادشاهینوشزادفرزندانوشیروانپادشاهساسانی

شماساس:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامسالاریبزرگوبرگزیدهدرسپاهتورانزمانافراسیابپادشاهتورانی

شمعون:پسرانهعبریشنونده،نامیکیازبرادرانیوسف(ع)

شمیرا:دخترانهفارسینامعمهشیریندرمنظومهخسروشیرین

شمیران:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانیوجزوسپاهپیرانویسهدرزمانافراسیابتورانی

 

شمیمه:دخترانهآشوریبویخوش

شمینه:پسرانهآشوریحاصلخیز،برکتیافته

شناسا:دخترانهفارسیآگاهومطلع

 

 

شنبلید:دخترانهفارسینامگلیاست،ازشخصیتهایشاهنامه،نامکوچکتریندختربرزین،یکیازهمسرانبهرامگورپادشاهساسانی

شنتیا:پسرانهفارسیفاتحپیروزازالقابحضرتعلی

شنطوس:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریایرانیدردرگاهخسروپرویزپادشاهساسانی

شنگان:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامهوازبزرگانایرانیدرزمانیزگردپادشاهساسانی

شنگل:پسرانهفارسیشوخ،ازشخصیتهایشاهنامه،نامشاههندوجزوسپاهیانافراسیابتورانی

شوان:پسرانهکردیگلهبان،چوپان

شوانه:دخترانهکردیگلهبان،چوپان

شوخشنگ:دخترانهفارسینامدختریدررمانتبریزمهآلود

شورآفرین:دخترانهفارسیایجادکنندههیجانوشوق

شورانگیز:دخترانهفارسیهیجانانگیز

شورعلی:پسرانهفارسی,عربیشور(فارسی + علی(عربی) مرکبازشور( هیجان ) + علی( بلندمرتبه)

شوشا:دخترانهفارسینامقدیمشوش

شوقانگیز:دخترانهفارسیشوق(عربی) + انگیز(فارسی) آنچهسببشوقمیشود،اشتیاقآور

شوکا:دخترانهفارسیدرگویشمازندرانآهو

 

شهبال:پسرانهفارسیبزرگترینپرپرنده

شهبان:پسرانهفارسیبرادرزرینملکدرداستانملکبهمن

شهبانو:دخترانهفارسیشاهبانوملکه،همسرشاه

شهبد:پسرانهفارسیشهبد (بهضمب) مرکبازشه(شاه) + بد(صاحب،خداوند)؛ترکیبمرخموبهمعنایشاهبزرگوصاحباختیار

است

شهپر:دخترانهفارسیشاهپر،هریکازپرهایاصلیبالپرندگان،بالبزرگ،شهبال

شهداد:پسرانهفارسیدادهشاه،نامبخشیازشهرستانکرمان،نامرودیدرکرمان

شهدخت:دخترانهفارسیشاهدخت

شهددخت:دخترانهفارسیشهد(عربی) + دخت (فارسی) دخترشیرین

شهرآزاد:پسرانهفارسینامیکیازپادشاهانساسانی

 

شهراد:پسرانهفارسیشاهبخشنده

شهرام:پسرانهفارسیشاهشادوخوشحال

شهران:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازخردمندانایرانیدرزمانیزدگردپادشاهساسانی

شهربان:پسرانهفارسیحاکمشهر

شهربانو:دخترانهفارسیملکه،بانویشهر،نامیکیازدخترانیزدگردپادشاهساسانیوهمسرحسین(ع)

شهرتاش:پسرانهفارسی,ترکیشهر(فارسی) + تاش(ترکی) همسایهوهمشهری

شهرخ:پسرانهفارسیشاهرخ

شهرخواست:پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیشیراز،نامیکیازسردارانطبرستان

شهرداد:پسرانهفارسینامقدیمشهراهواز

شهرزاد:پسرانهفارسیزادهشاه

شهرزاد:دخترانهفارسیزادهشهر،نامدختریزیباکهداستانهایهزارویکشباززباناونقلشدهاست

شهرسپ:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،ناموزیرطهمورثکهمردیداناوپارسابودوشاهرابهنیکیراهنماییمیکرد

شهرگان:پسرانهفارسیشهری،اهلشهر

شهرگل:دخترانهفارسیگلشهر

شهرگیر:پسرانهفارسیفاتحشهر،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریایرانیوسالاراردشیربابکانپادشاهساسانی

 

 

شهرناز:دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترجمشیدپادشاهپیشدادیومادرسلموتورفرزندانفریدونپادشاه

پیشدادی

شهرنوش:هردوفارسیمرکبازشهر+ نوش( عسل) یانوشازمصدرنوشیدن( نیوشیدن)

شهرو:پسرانهفارسیآنکهچهرهایچونچهرهشاهدارد،نامیکیازاعیانایرانیدرزمانیزگردپادشاهساسانی

شهرو:دخترانهفارسینامزنیزیبادرمنظومهویسورامین،ازشخصیتهایشاهنامه،نامموبدیداناوادارهکنندهایراندرزمان

کودکیشاپورذوالاکتافپادشاهساسانی

شهروان:پسرانهفارسیشهربان،نگهبانشهر

شهرود:پسرانهفارسینهرورودخانهبزرگ،نامسازی

شهروز:پسرانهفارسیشاهروزگاریاداریبختوروزشاه،نامسازی،نامشهریکهخسروپرویزپادشاهساسانیبناکرد

شهروین:پسرانهفارسیشهنام،ازنامهایباستانی

شهرویه:دخترانهفارسینامدخترخسروپرویزپادشاهساسانی

شهره:دخترانهعربیمشهور،نامدارونامور

شهریار:پسرانهفارسیپادشاه،شاه،فرمانروا،حاکم،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازچهارپسرشیرینوخسروپرویزپادشاه

ساسانی

شهرین:پسرانهفارسینامیکیازنجبایایرانیدرزمانساسانیان

شهریور:پسرانهفارسینامماهششمازسالشمسی،نامفرشتهنگهبانآتش،نامروزچهارمازهرماهشمسیدرایرانقدیم

شهفور:پسرانهفارسیشه(فارسی) + فور(معربپور) ،شاهپورپسرشاه،شاهزاده

شهگل:دخترانهفارسیشاهگل

 

 

شهمردان:پسرانهفارسینامپسرابولخیر،اخترشناسوریاضیدانایرانی

شهموبد:پسرانهفارسیشاهموبد

شهناز:دخترانهفارسیموجبفخرونازششاه،نامیکیازلحنهایقدیمموسیقیایرانی،نامیکیازگوشههایموسیقیایرانی،نام

خواهرجمشیدپادشاهپیشدادی

شهنام:پسرانهفارسیداراینامشاهانه

شهنواز:دخترانهفارسیموردنوازششاهقرارگرفته

شهنوش:پسرانهفارسیمرکبازشه ( شاه) + یاد( عسل)

شهیاد:پسرانهفارسیمرکبازشه ( شاد) + یاد( خاطره)

شهیار:پسرانهفارسییاوروکمککنندهشاه،نامیکیازدانشمندزرتشتیدرقرنیازدهمیزگردی

شهین:دخترانهفارسیمرکبازشه( شاه) + ین( پسوندنسبت)

شیبا:دخترانهفارسیشیواآشفته،پریشان

شیث:پسرانهعبرینامسومینپسرآدموحواکهبهعقیدهمسلمانانمقامنبوتداشت

شید:هردوفارسینور،روشنایی،آفتاب،خورشید

 

 

شیدادخترانهآرامیعاشق،شیفته،دلداده

شیداب:پسرانهفارسینامحکیمیکهخاکراخدامیدانست،برساختهفرقهآذرکیواناست

شیدخت:دخترانهفارسیدخترخورشید

شیدر:دخترانهفارسیآنکهچهرهایزیباودرشاندارد

شیدرنگ:پسرانهفارسینامپهلوانیدانشمندوفاضل،برساختهفرقهآذرکیواناست

شیدسبپسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرگشتاسپپادشاهکیانی

شیدوش:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریجنگاوردردربارفریدونپادشاهپیشدادی،نیزنامپسرگودرزپهلوانایرانی

شیده:دخترانهفارسیروشنایی،خورشید،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرافراسیابتورانی

شیرآزاد:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانیدرزمانرستمهرمزانسردارساسانی

شیرات:دخترانهآشوریآواز،ترانه

شیراحمد:پسرانهفارسی,عربیشیر(فارسی) + احمد(عربی) مرکبازشیر( شجاع) + احمد( ستوده)

شیراک:پسرانهفارسینامپدرهرمزد،کندهکارکتیبهکعبهزرتشت

شیران:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازدلاورانایرانیدرزمانخسروپرویزپادشاهساسانی

شیرخون:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،ناممردزابلیوراهنمایبهمنپسراسفندیارتورانیبهشکارگاهرستمپهلوانشاهنامه

شیرزاد:پسرانهفارسیزادهشیر،شجاع،طبقبعضیازنسخههایشاهنامهنامجارچیانوشیروانپادشاهساسانی

 

 

شیرزن:دخترانهفارسیزنشجاع،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانیدرزمانافراسیابتورانیوکیخسروپادشاهکیانی

شیرزیل:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلوانیایرانیدرزمانخسروپرویزپادشاهساسانی

شیرعلیپسرانهفارسی,عربیشیر( فارسی) + علی(عربی) ،مرکبازشیر ( شجاع) + علی( بلندمرتبه)،نامطایفهایازطوایفکهگیلویه

شیرگل:هردوفارسیمرکبازشیر( شجاع) + گل

شیرمحمد:پسرانهفارسی,عربیشیر(فارسی) + محمد(عربی) مرکبازشیر ( شجاع) + محمد( ستوده)

شیرو:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،وبنابهبعضیازنسخههایشاهنامه،نامیکیازپسرانگشتاسپپادشاهکیانی

شیرو:پسرانهفارسیشیرویه

شیرویه:پسرانهفارسیشکوهمندوصاحبشأنوشوکت،شجاعودلیر،نامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامپسر

خسروپرویزپادشاهساسانی

شیرین:دخترانهفارسیمطبوع،دلنشین،زیبا،عزیز،گرامی،ازشخصیتهایشاهنامه،نامهمسرخسروپرویزپادشاهساسانی

شیرینبانو:دخترانهفارسیبانویزیباودلنشین

شیرینجهان:دخترانهفارسیمرکبازشیرین( مطبوع،دلنشین) + جهان،نامدخترفتحعلیشاهقاجار

شیریندخت:دخترانهفارسیدخترزیبا

شیرینگل:دخترانهفارسیگلزیبا

شیفته:دخترانهفارسیعاشق،مجنون،دیوانه،مجذوب

شیلا:دخترانههندیازنامهایمتداولهندی

 

 

شیلان:دخترانهمغولیمهمانی،سور

شیلان:دخترانهفارسیچیلان،عناب

شینا:دخترانهفارسیشناوری - سعیوکوششجدوجهد

شیناب:دخترانهفارسیشینا - شناوری - سعیوکوششجدوجهد

شیوا:دخترانهفارسیفصیح،بلیغ

دخترانهفارسیروش،قاعده،حالت،وضع