برای دیدن اسمهایی که با حروف  د ، ذ ، ر ، ز ، ژ شروع می شوند بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


 

//////////////////////////// اسم با حرف  د  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

داتام:سرانهفارسینامیکیازفرماندهانپارسیکاپادوکیه

داتان:پسرانهعبریمربوطبهچشم،نامیکیازرؤساییهود

داتیس:پسرانهفارسینامیکیازسردارانداریوشپادشاههخامنشی

دادآفرید:هردوفارسیمرکبازداد( عدل) + آفرید( آفریده)،خداوند،نامیکیازسرودهایموسیقی

دادآفرین:هردوفارسیآفرینندهداد،خداوند

دادار:پسرانهفارسیخالق،عادل،دادگر

دادبرزین:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسردارانبهرامگورپادشاهساسانی

دادبه:پسرانهفارسیآفریدهبهتر،نامپدرابنمقفعنویسندهنامدارقرندوم

دادفر:پسرانهفارسیمرکبازداد( عدل) + فر( شکوه،جلال)

دادفرخ:پسرانهفارسیمرکبازداد( عدل) + فرخ( فرخنده،مبارک) ،نامیکیازقاضیاندرزمانساسانیان

دادفروز:پسرانهفارسیفروزندهعدلوداد،عادل

دادفرین:پسرانهفارسینامیکیازسردارانزماناسکندرمقدونی

دادلی::دخترانهترکیشیرینونمکین

دادمهر:پسرانهفارسیدادهخورشید،نامیکیازپادشاهانطبرستانکههمزمانبابنیامیهبودهاست

دادهرمز:پسرانهفارسیدادههرمز،خداداد،نامموبدیدرزمانساسانیان

دارا:پسرانهفارسیصورتدیگریازدارابوداریوش،نامپادشاهکیانیدرشاهنامهومنظومهنظامی

 

 

داراب:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسربهمنپادشاهکیانیوهمایچهرزاد

دارانا:هردوفارسینامروستاییدرنزدیکیاهر

دارمان:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسردارانخسروپرویزپادشاهساسانی

دارنوش:پسرانهفارسینامیکیازوزیرانبختنصر

داریا:پسرانهفارسیدارا،دارنده

داریاو:پسرانهفارسینامیکیازشهریارانپارسدرزمانسلوکیها

دارینوش:پسرانهفارسینامیکیازپادشاهانکیانی،ظاهراًمحرفداریوشاست

دارینه:دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیسقز

داریو:پسرانهفارسینامپادشاهیپیشازساسانیان

داریوشپسرانهفارسیمرکبازدارا + وهو( نیکی ) : دارندهنیکی - نامچندتنازپادشاهانهخامنشی

داشاب:پسرانهفارسیهدیه

داشاد:پسرانهفارسیهدیه

دالیا:دخترانهفارسینامگلیاست

داماسپیا:دخترانهفارسینامهمسراردشیرپادشاههخامنشی

 

                                     

دامور:پسرانهفارسیآوازنرمولطیف

دامون:پسرانهفارسیدرگویشمازندراندامنهجنگل

دان:پسرانهعبریقاضی،داورنامیکیازپسرانیعقوب(ع)

دانا:پسرانهفارسیعاقل،خردمند

دانش:پسرانهفارسیمجموعهاطلاعاتیاآگاهیهاییکهازطریقآموختن،تجربه،یامطالعهبهدستمیآید،علم

دانوش:پسرانهفارسینامکسیکهعذرامعشوقهوامقرافروخت

دانیال:پسرانهعبریخداحاکممناست،نامیکیازچهارپیامبرمذکوردرعهدعتیق

داو:پسرانهفارسیهریکازاشخاصیکهطرفیندعوابرایحلاختلافاتبهطریقهغیررسمیانتخابمیکنند،قاضی،خداوند

داود:پسرانهعبریداوود

داورا:پسرانهآشوریدشت

داوود:پسرانهعبریمحبوب،نامیکیازپیامبرانبنیاسرائیلکهبهسببصدایخوبونواختنبربطشهرتدارد

داوید:پسرانهعبریداوود

دختمهر:دخترانهفارسیدخترخورشید

دربانو:دخترانهفارسی,عربیدر(عربی) + بانو(فارسی) مرکبازدر( مروارید) + بانو

درتا:دخترانهفارسی,عربیدر(عربی) + تا(فارسی) ماننددر،مانندمروارید،همتایدر

درخشا:دخترانهفارسیدرخشان

درخشنده:دخترانهفارسیدارایدرخشش،روشنوتابان

دردانه:دخترانهفارسی,عربیدر(عربی) + دانه(فارسی) بسیارمحبوبوعزیز

درسا:دخترانهفارسی,عربیدر(عربی) + سا(فارسی) ماننددر،مانندمروارید

درستی:دخترانهفارسینامدخترانوشیروانپادشاهساسانی

درفشان:دخترانهفارسیدرخشانوروشن

درگل:دخترانهفارسی,عربیدر(عربی) + گل(فارسی) مرواریدگلها

درنا:دخترانهترکیپرندهایبزرگووحشیباپاهایبلندوگردندرازشبیهلکلککهبهصورتگروهیپروازمیکند،نامیکی

ازصورتهایفلکی

درناز:دخترانهفارسی,عربیدر(عربی) + ناز(فارسی) مرکبازدر( مروارید) + ناز( زیبا،قشنگ)

دروار:دخترانهفارسی,عربیدر(عربی) + وار(فارسی) ماننددر،هچوندر

درهدخترانهعربیمرواریدبزرگ،یکدانهمروارید

دریا:دخترانهفارسیتودهبسیاربزرگیازآبشورکهبخشوسیعیاززمینرادربرگرفتهوکوچکترازاقیانوساست

دریادخت:دخترانهفارسیمرکبازدریا + دخت( دختر)

دریتا:دخترانهفارسی,عربیدر(عربی) + ی(فارسی) + تا(فارسی) ماننددر،مانندمروارید

 

 

دستان:پسرانهفارسینامیکهسیمرغبرزالپدررستمپهلوانشاهنامهنهادهبود

دشمه:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریایرانیوجدتخوارهشاهدستاندرزمانخسروپرویزپادشاهساسانی

دلآرا:دخترانهفارسیموجبآرامشوشادیدیگران،محبوب،معشوق،ازشخصیتهایشاهنامه،ناممادرروشنکهمسردارابدر

زماناسکندرمقدونی

دلآرام::دخترانهفارسیموجبآرامشوآسایشخاطر،محبوب،معشوق

دلآسا:دخترانهفارسیموجبتسکینوآسایشدل

دلآویز:دخترانهفارسیزیبا،دلنشین،محبوب

دلارا:دخترانهفارسیدلآرا

دلارام:دخترانهفارسیدلآرام

دلافروز:دخترانهفارسیموجبشادیوخوشیدل،شادوخرم،محبوبومعشوق،ازشخصیتهایشاهنامه،نامسرداریایرانیدر

سپاهکیخسروپادشاهکیانی

دلانگیز:دخترانهفارسیپسندیده،خوبوزیبا

دلاور:پسرانهفارسیشجاع

دلبان:دخترانهفارسیمحافظونگهدارندهدل

دلبر:دخترانهفارسیزیبا،جذاب،معشوق

دلپذیر:دخترانهفارسیمطبوع،پسندیده

دلپرور:دخترانهفارسیبسیارمطبوع،پرورشدهندهدل

 

 

دلجو:دخترانهفارسیزیباوپسندیده،غمخوار،تسلیدهندهدل،معشوق

دلدار:دخترانهفارسیمعشوق،محبوب،شجاع،مهربان،بامحبت

دلربای:دخترانهفارسیزیبا،جذاب،معشوق،محبوب،نامنوعیعتیقکهدارایدانههایریزبراقاست

دلستان:دخترانهفارسیدلربا

دلشاد:دخترانهفارسیخوشحال،شاد

دلفروز:دخترانهفارسیموجبشادیدل،زیباوپسندیده

دلکش:دخترانهفارسیجذاب،خوب،وزیبا،نامیکیازگوشههایموسیقیایرانی

دلگشا:دخترانهفارسیخوشمنظره،باصفا،شادیبخش،فرحبخش،نامباغیزیبادرشیراز

دلگون:دخترانهفارسیمرکبازدل+ گون( مانند)

دلناز:دخترانهفارسیموجبفخرومباهاتدل،زیبا،مطبوع

دلنواز:دخترانهفارسیآرامشبخش،مهربانودلسوز،محبوبومعشوق،نامیکیازگوشههایموسیقیایرانی

دلنوش:دخترانهفارسیگوارایدل،مطبوع

دلنیا:دخترانهکردیمطمئن

دلوار:دخترانهفارسینامشهریدراستانبوشهر،محلتولدرئیسعلیدلواریمبارزووطنپرستشجاعایرانی

دلیار:دخترانهفارسییاردل،مونسجان

 

 

دلیر:پسرانهفارسیشجاع

دلیله:دخترانهعبریمعشوقه،نامزنیکهسببگرفتارشدنشمشونشد

دماوند:پسرانهفارسیدارایدمهوبخار،نامکوهیازسلسلهجبالالبرزدرشمالشرقیتهران

دمن:دخترانهفارسیدامنهکوهیاپهنهدشت

دمور:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانیدرسپاهافراسیاب

دنا:دخترانهفارسینامقلهایمعروفازرشتهکوهایزاگرسدراستانفارس

دنیا:دخترانهعربیجهان

دنیز:دخترانهترکیدریا

دنیس:هردویونانینامیکیازپادشاهانیونانکهافلاطونمدتیدردرباراوبود

دخترانهترکیباقیبماند

دومان:پسرانهترکیمه،غبار

دهما:دخترانهفارسیپارسا

 

 

دیان:دخترانهفرانسهدیانا

دیانا:دخترانهیونانیدراساطیررومیالههماه،جنگلها،حیوانات،وزنانهنگاموضعحمل،دیانادرمعبدشدررمبهعنوانالهه

باکرهمورداحترامبود،اومطابقآرتمیسدراساطیریونانیاست

دیبا:دخترانهفارسینوعیپارچهابریشمیمعمولاًرنگین

دیدار:دخترانهفارسیملاقات،دیدن،چهره،صورت

دینا:دخترانهعبریدینه

دینارگیس:دخترانهفارسی,یونانیدینار(یونانی) + گیس(فارسی) ،دارایموییبهرنگطلا،نامزنیدرمنظومهویسورامین

دینمحمد:پسرانهفارسی,عربیدین(فارسی) + محمد(عربی) ،دارایدینمحمد(ص) ،نامیکیازپادشاهانازبک

دینه:دخترانهعبریانتقامیافته،نامدختریعقوب(ع) وخواهریوسف(ع)

 

//////////////////////////// اسم با حرف  ر  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

رابو:دخترانهفارسینامگلیازگلهایبهاری

رابو:دخترانهاوستایی-پهلویهدیه،پیشکش

رابیا:دخترانهفارسیمشهور،نامدار

راتا:دخترانهفارسینامفرشتهایاست

راتین:پسرانهفارسیرادترین،نامیکیازسرداراناردشیردومپادشاهساسانی

راد:پسرانهفارسیجوانمرد،بخشنده،سخاوتمند،خردمند،دانا

رادبرزین:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامفرمانروایزابلستاندرزمانبهرامگورپادشاهساسانی

رادبه:پسرانهفارسیمرکبازراد( بخشندهیاخردمند + به ( خوبتر،بهتر)

راددخت:دخترانهفارسیدختربخشندهیاخردمند

رادعلی:پسرانهفارسی,عربیراد(فارسی) + علی(عربی) علیجوانمرد

رادفرخ:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامآخورسالارهرمزپادشاهساسانی

رادمان:پسرانهفارسیدارمان،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسردارانخسروپرویزپادشاهساسانی

 

 

رادمهر:پسرانهفارسیمرکبازراد( بخشنده) + مهر( خورشید) ،نامیکیازسردارانداریوشسومپادشاههخامنشی

رادنوش:پسرانهفارسیمرکبازراد( جوانمرد،بخشنده) + نوش( نیوشنده)

رادین:پسرانهفارسیبخشنده،جوانمرد

راز:دخترانهفارسیآنچهازدیگرانپنهاننگاهداشتهمیشود،سر

رازان:دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیخرمآباد

رازقی::دخترانهعربیگیاهیبوتهایازخانوادهزیتونباگلهایدرشتوسفیدومعطرشبیهگلیاس

رازک:دخترانهفارسیگیاهیعلفیازخانوادهشاهدانهکهمعطر،تلخ،وداروییاست

راژان:هردوفارسینامروستاییدرنزدیکیارومیه

راشا:پسرانهفارسیراهعبور

رافعهد:خترانهعربیمؤنثرافعبالابرنده،اوجدهنده

 

 

رافونه::دخترانهفارسیپونه

رام:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسردارانبهرامچوبین

راما:پسرانهسنسکریتیکیازتجلیاتوشنودراساطیرهندی

رامافزا:دخترانهفارسیافزونکنندهآرامش

رامافزون:دخترانهفارسیرامافزا،افزونکنندهآرامش

رامان:پسرانهفارسیناموزیرکیقبادپادشاهکیانی

رامبانو:دخترانهفارسیبانویآرامیابانویشاد

رامبد:پسرانهفارسینگهبانوپاسدارآرامش

رامبرزین:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازبزرگانومشاوراندرگاهخسروپرویزپادشاهساسانی

رامتین:دخترانهفارسینامیکیازنوازندگانوموسیقیداناندرزمانساسانیانکهواضعسازچنگبودهاست

رامدخت:دخترانهفارسیدخترآرام

رامسینا:دخترانهآشورینامیکیازخدایانآشور

رامش:دخترانهفارسیشادی،خوشی،لذت،حظ،آسودگی،آسایش،سرود،نغمه

رامشاد:پسرانهفارسیمرکبازرام( آرامیامطیع) + شاد( خوشحال)

رامشین:دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیسبزوار

 

 

رامک:دخترانهفارسیرام،اهلی

رامونا:دخترانهفارسیلاتیننگهبانعاقل

رامی:پسرانهفارسیرامتین

رامیاد:پسرانهفارسیزامیاد،نامروزبیستوهشتمازهرماهشمسیدرقدیم

رامیار:پسرانهفارسیرمهیارچوپان،شبان

رامیلا:دخترانهآشوریخدایبزرگ

رامین:پسرانهفارسیعاشقویسدرمنظومهویسورامین

رامینا:دخترانهآشوریبالا

رامینه:دخترانهفارسیرامین

رانا:دخترانهیونانیمصحفرایایانار

راوش:دخترانهفارسیمصحفزاوش،نامستارهمشتری

راوک:دخترانهعربیراوقصاف،لطیفوپالودههرچیز

راویز:دخترانهفارسیخارشتر

راویس:دخترانهفارسیصاحبجاهوجلال

رایاپسرانهعبریآنکهخداوندبهاوتوجهدارد،ناممردیازبنیاسرائیل

 

 

رایکا:پسرانهگیلکیمحبوبومعشوق

رایکا:دخترانهفارسیمحبوب،مطلوب

رایین:پسرانهفارسینامسرداراردشیردومپادشاهساسانی

 

رخافروز:دخترانهفارسیروشنکنندهچهره،شادیآور

رخامین:دخترانهفارسی,عربیرخام(عربی) + ین(فارسی) ازجنسرخام

رخسار:دخترانهفارسیچهره،صورت،گونه

رخساره:دخترانهفارسیچهره،صورت،گونه

رخسانا:دخترانهیونانیرکسانه،روشنک،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدختردارابوهمسراسکندرمقدونی

رخشا:دخترانهفارسیدرخشان

رخشاد:دخترانهفارسیخشرو،دارایچهرهشادوگشاده

رخشان:دخترانهفارسیدرخشان

رخشنده:دخترانهفارسیدرخشنده،دارایعظمتوشکوه

رخشید:دخترانهفارسیآنکهچهرهایروشنوتاباندارد

رخشیده:دخترانهفارسیرخشید

رخک:دخترانهفارسیمرکبازرخ( چهره،صورت) + ک( نشانهتحبیب)

 

 

رخگل:دخترانهفارسیآنکهچهرهایزیباچونگلدارد

رخنا:دخترانهفارسیزیبارو

رخنار:دخترانهفارسیزیبارو

رز:دخترانهفرانسهگلیازخانوادهگلسرخدارایگلهاییبهرنگهایمختلف

رزا:دخترانهلاتینناملاتینگلرز

رزان:دخترانهفارسیبهفتحر،نعتفاعلیازرزیدنبهمعنایرنگکردن،همچنینجمعرزاستاماغالباًبهعنوانمفردبکارمیرود

بهمعنایدرختانگور،تاکستان

رزان:دخترانهفارسیبهفتحر،نعتفاعلیازرزیدنبهمعنایرنگکردن،همچنینجمعرزاستاماغالباًبهعنوانمفردبکارمیرود

بهمعنایدرختانگور،تاکستان

رزمان:پسرانهفارسینامیکیازسرداراندیلمیان

رزیتا:دخترانهفرانسهگلرزکوچک

رزیندخت:دخترانهفارسی,عربیرزین(عربی) + دخت(فارسی) دخترموقرومتین

رساپسرانهفارسیویژگیصداییکهبهوضوحقابلشنیدناست،موزونوبلند،آنچهبهراحتیقابلدرکاست،توانادررسیدن

بههدفیارسیدنبهجایی

رستار:پسرانهفارسینجاتیافته،رهاشده

رستمپ:سرانهفارسیدرزبانقدیمایرانیمرکبازرس( بالش،نمو) + تهم (دلیر،پهلوان) ،نامپهلوانشاهنامه

رستهم:پسرانهفارسیرستم،درزبانقدیمایرانیمرکبازرس( بالش،نمو) + تهم (دلیر،پهلوان) ،نامپهلوانشاهنامه

رشا::هردوعبریآهوبره

رشادهردوعربیهدایتیافتن،رستگاری

رشنواد:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورایرانیدرزمانهمایمادردارابوشناسندهدارابوبهحکومترسانندهاو

 

 

 

 

رکسانا:دخترانهیونانیروشنک،رکسانه،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدختردارابوهمسراسکندرمقدونی

رکسانه:دخترانهیونانیروشنک،رکسانا،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدختردارابوهمسراسکندرمقدونی

 

 

رمیار:پسرانهفارسیرامیار

روبینا:دخترانهلاتینیاقوتقرمز

روجا:دخترانهفارسیدرگویشمازندرانستارهصبح

روجیار:پسرانهکردیروژیار

روحانگیز:دخترانهفارسی,عربیروح(عربی) + انگیز(فارسی) دلانگیز،مفرح،روحافزا

روحبخش:دخترانهفارسی,عربیروح(عربی) + بخش(فارسی) مفرح،روحانگیز

رودابه:دخترانهفارسیمرکبازرود( فرزند) + آبه( روشنی)،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترسیندختومهرابکابلی،همسرزال

زرومادررستمپهلوانشاهنامه

روزافزون:دخترانهفارسیآنچهروزبهروزبرآنافزودهمیشود،روزبهروزپیشرفتکننده،نامدخترکانون،سپهسالارماچیندر

داستانسمکعیار

روزبه:پسرانهفارسیبهروز،خوشبخت،ازشخصیتهایشاهنامه،نامموبدبهرامگورپادشاهساسانی،ناماصلیسلمانفارسیاز

یارانمعروفپیامبر(ص) ،ناماصلیابنمقفعدانشمندمعروفایرانیقرندوم

روزبهان:پسرانهفارسینامعارفبزرگقرنششم،ابونصربقلیشیرازیمعروفبهشیخشطاح

روزک:پسرانهفارسیروزکوتاه،لقبیکیازپسرانشاهعباسپادشاهصفوی

روزمهر:پسرانهفارسیخورشیدروز،درخشان

 

 

روزیتا:دخترانهفرانسهرزیتا

روژا:دخترانهکردیستاره

روژان:دخترانهکردیروزها،روزان

روژیار:دخترانهکردیآفتاب،خورشید

روژین:دخترانهکردیمانندروز،روشن

روژینا:دخترانهکردیروژین

روشا:دخترانهفارسیروشن

روشاک:پسرانهفارسینامیکیازسردارانایرانیدرجنگاسکندرمقدونی

روشان:دخترانهفارسیروشن

روشن:دخترانهفارسیتابان،درخشان

روشنا:دخترانهفارسینور،روشنایی

روشنچهر:دخترانهفارسیآنکهچهرهایروشنوتاباندارد

روشنرخ:دخترانهفارسیروشنچهر

روشنک:دخترانهیونانیازشخصیتهایشاهنامه،نامدختردارابوهمسراسکندرمقدونی

روشنمهر:دخترانهفارسیخورشیددرخشان

 

 

روما:هردوآشوریآسمان

روماک:پسرانهفارسیدرگویشمازندرانراستومنظم

رومینا:دخترانهآشوری

روناک:دخترانهکردیروشن

رویا:دخترانهعربیرؤیا،مجموعهایازتصاویر،افکار،واحساساتکهدرحالتخواببطورغیرارادیازذهنمیگذرد،آنچه

واقعیتنداردوفقطدرعالمخیالمییابد

رویا:دخترانهفارسیروینده

رها:دخترانهفارسینجاتیافته،آزاد

رهام:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرگودرزپهلوانایرانیدرزمانکیکاووسپادشاهکیانی

رهان:پسرانهفارسینامیکیازسردارانپارسیدرجنگهایباختر

رهی:پسرانهفارسیغلام،بنده

 

ریتا:دخترانهیونانیمروارید

ریجینا:دخترانهلاتینباشکوه،ملکهوار

ریرا:دخترانهفارسیدرگویشمازندرانبیدارباش،بههوشباش

ریکا:دخترانهفارسیمحبوب،معشوق

ریکان:هردوفارسینامروستاییدرنزدیکیجهرم

ریما:دخترانهیونانینامحیوانیاست

ریو:پسرانهفارسیریونیز،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریایرانیدرزمانکیخسروپادشاهکیانی،ودامادطوسسپهسالار

ایران

ریونیز:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریایرانیدرزمانکیخسروپادشاهکیانی،ودامادطوسسپهسالارایران

 

 

//////////////////////////// اسم با حرف  ز  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

زئوس:هردویونانیآسمان،دردینیونان،خدایخدایانونامپدرآپولون،آرتمیس،وآتنه

زائانپ:سرانهفارسینامسرسلسلهزادنیانیکیازقبایلمعروفقزوین

زائر:،زایرپسرانهعربیعربیزیارتکننده

زاب:پسرانهفارسیزو،ازشخصیتهایشاهنامه،نامفرزندطهماسبوازنسلفریدونپادشاهپیشدادی

زاد:پسرانهفارسیفرزند،پسر،نامیکیازفرمانداراندرزمانخسروپرویزپادشاهساسانی،بهصورتپسوندوپیشوندهمراهبا

بعضینامهامیآیدونامجدیدمیسازدمانندزادعلی،زادمهر،مهرزاد

زادانفر:پسرانهفارسییکیازالقابخسروپرویزپادشاهساسانی

زادانفرخ:سرانهفارسینامرئیسنگهباناندرزمانخسروپرویزپادشاهساسانی

زادبه:پسرانهفارسیآزادبه

زادسرو:پسرانهفارسیآزادسرو

 

 

زادشم:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپادشاهتورانیدرزمانمنوچهرپادشاهپیشدادیایرانوجدافرسیابتورانی

زادفرخ:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامهوازسردارانبهرامچوبیندرزمانهرمزپادشاهساسانی

زادک:هردوفارسینامروستاییدرنزدیکیقوچان

زادمنک:پسرانهفارسیآزادمنش

 

زال:پسرانهفارسیپیروسفیدمو،ازشخصیتهایشاهنامه،نامفرزندسامنریمانوپدررستمپهلوانشاهنامه

زامیاد:پسرانهفارسیرامیاد،نامروزبیستوهشتمازهرماهشمسیدرقدیم

 

زانا:پسرانهکردیدانشمند

زانوس:هردوفارسینامیکیازدوشعبهبزرگرودچالوس

زانیار:پسرانهکردیدانا،دانشمند

زاور:پسرانهکردیجرئت

زاوش::پسرانهفارسینامستارهمشتری

 

زراتشت:پسرانهفارسیزرتشت،دارندهشترزرد،نامپیامبرایرانیدرزمانگشتاسپپادشاهکیانی

زراسپ:سرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامسرداریایرانیدرزمانانوشیروانپادشاهساسانی

زراوه:پسرانهفارسینامپهلوانیایرانی

زربانو:دخترانهفارسیبانوییکهچونزرمیدرخشد،نامدختررستمپهلوانشاهنامه

زربین:دخترانهفارسیسروکوهی

زرپری:دخترانهفارسیآنکهچونزروپریدرخشندهوزیباست

زرتادخترانهفارسیهمتایزر،درخشانوزیباچونطلا

زرتاج:دخترانهفارسیزر(فارسی) + تاج(فارسی) زرینتاج

زرتشت:پسرانهاوستایی-پهلویدارندهشترزرد،نامپیامبرایرانیدرزمانگشتاسپپادشاهکیانی

زرحیا:پسرانهعبریآنکهخداوندباعثوجوداوشد

زرخاتون:دخترانهفارسیزر( طلا) + خاتون( بانو)

زرداده:پسرانهفارسینامپهلوانیایرانیوعموزادهگرشاسپپهلواننامدار

زرداشت:پسرانهفارسیزرتشت،دارندهشترزرد،نامپیامبرایرانیدرزمانگشتاسپپادشاهکیانی

زردخت:دخترانهفارسیمرکباززر( طلا) + دخت ( دختر)

زردشت:پسرانهفارسیزرتشت،دارندهشترزرد،نامپیامبرایرانیدرزمانگشتاسپپادشاهکیانی

 

 

زردهشت:پسرانهفارسیزرتشت،دارندهشترزرد،نامپیامبرایرانیدرزمانگشتاسپپادشاهکیانی

زردیس:دخترانهفارسیبهشکلزر

زرشام:دخترانهفارسینامدختریازخاندانجمشیدپادشاهکیانی

زرکا:دخترانهفارسیگیلکینوعیپرنده

زرگل:دخترانهفارسیزرینگل

زرمان:دخترانهفارسیمانندزر،بسیارزیبا

زرمهر:پسرانهفارسیمرکباززر( طلا) + مهر( خورشید)،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرسوفر،ازپهلوانانایرانیدرزمانقباد

پادشاهساسانی

زرناز:دخترانهفارسیمرکباززر( طلا) + ناز( کرمه)

زرنگیس:دخترانهفارسیزرینگیسزرینگیس

زرنوش:دخترانهفارسینامشهریکهداراآنرابناکردهبود

زروان:پسرانهفارسینامیکیازایزداندرایرانباستان،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپردهبرداردربارانوشیروانپادشاهساسانی

زروانداد:پسرانهفارسیمرکباززروان ( نامایزدی) + داد ( داده)،نامیکیازپسرانمهرنرسی،وزیربهرامگورپادشاهساسانی،کهبه

مقامهیربدانرسید

زرواندخت:دخترانهفارسیمرکباززروان ( نامایزدی) + دخت ( دختر)

زروانمهر:پسرانهفارسیمرکباززروان ( نامایزدی) + مهر( خورشید)

زریر:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامفرزندلهراسپپادشاهکیانیوبرادرگشتاسپوازمبلمانبزرگآیینزرتشتی

 

 

زرین:دخترانهفارسیازجنسزر،بهرنگزر،طلایی

زرینتاج:دخترانهفارسیزرین ( فارسی) + تاج( معرب) آنکهتاجیازطلابرسردارد

زریندختدخترانهفارسیمرکباززرین ( طلایییاازجنسزر) + دخت( دختر)

زرینکلاه:پسرانهفارسیزرینتاج

زرینگل:دخترانهفارسیآنکهچونگلیزرینزیباودرخشاناست

زرینگیس:دخترانهفارسیآنکهموهاییبهرنگطلادارد،نامزنیدرمنظومهویسورامین

زرینمهر:دخترانهفارسیخورشیدطلایی

زریننرگسه:دخترانهفارسیستارههایآسمان

زریننگار:دخترانهفارسیآراستهشدهبازر

زرینه:دخترانهفارسینامرودیکهازکوههایکردستانسرچشمهمیگیردوبهدریاچهارومیهمیریزد

زرینهمای:دخترانهفارسیهمایزرین،آفتاب

زرینهور:دخترانهفارسیخورشیدطلایی

زریون:پسرانهفارسیزرگون،بهرنگزر،طلایی،سبزوخرم

زکریا:پسرانهعبریآنکهخداونداوراذکرمیکند،نامیکیازآخرینپیامبرانعهدقدیم،نامدانشمندوشیمیدانبزرگایرانی

کهکاشفالکلاست،زکریایرازی

 

زگما:دخترانهفارسینامپلیدرزمانسلوکیانکهسلوکیهرابهشهرآپاماوصلمیکرد

زمانه:دخترانهفارسیروزگار،چرخ

زمران:پسرانهفارسینامپسرابراهیم(ع)

زمرد:دخترانهیونانینامسنگیقیمتیبهرنگسبز

زمزمدخترانهعربینامچشمهایدرنزدیکیکعبه

زمزمه:دخترانهفارسیصدایحرفزدنآهسته،صدایآوازخواندنآهسته،صداییکهازسازهایموسیقیشنیدهمیشود،آهنگ

زمیراهردوعبریبلبل

 

 

زنبق:دخترانهفارسیگلیدرشتبهرنگهایبنفش،سفید،یازرد

زنگو:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانی،همچنیننامیکیازسردارانخسروپرویزپادشاهساسانی

زنگه:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورایرانیپسرشاوراندرزمانکیکاووسپادشاهکیانی

زو:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامفرزندطهماسبوازنسلفریدونپادشاهپیشدادی

زواره:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامبرادررستمپهلوانشاهنامه

زوپین:پسرانهفارسینامپسرکاووسپادشاهکیانی

زوران:پسرانهکردینامنوعیکشتیباستانی

زوشا:هردوفارسینامنیایمنوچهرپادشاهپیشدادی

 

زویا:دخترانهفارسی

زویین:پسرانهفارسیزوپین

 

زهیر:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریایرانیدرسپاهکیخسروپادشاهکیانی

 

 

زیا:پسرانهفارسیزنده

زیار:پسرانهفارسینامنیایآلزیار،سلسلهایازپادشاهانوامرایایرانینژاددرگرگان

زیبا:دخترانهفارسیآنکهیاآنچهدیدنشچشمنوازوخوشاینداست،دلنشین،مطبوع

زیباچهر:دخترانهفارسیآنکهچهرهایزیبادارد،زیبا

زیبارخ:دخترانهفارسیآنکهچهرهایزیبادارد،زیبا

زیبان:دخترانهفارسیزیبا،خوشایند

زیبنده:دخترانهفارسیشایسته،سزاوار،زیبا،آراسته

زیرک:پسرانهفارسیباهوش،جلد،ازشخصیتهایشاهنامه،نامسالارموبداندرگاهضحاک

زینا:دخترانهفارسیمخففزیناوند،لقبتهمورثپادشاهپیشدادی

 

زیوا:دخترانهاوستایی-پهلویزیبا

زیور:دخترانهفارسیزینت،پیرایه

زیورتاج:دخترانهفارسیآنکهچونزیوروجواهریبرتاجمیدرخشد

زیوین:دخترانهکردینقرهای،نقرهگون

 

 

//////////////////////////// اسم با حرف  ژ  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ژاسمن:دخترانهفرانسهیاسمن

ژاسمین:دخترانهفرانسهیاسمن

ژافه:پسرانهفارسینامیکیازپسراننوح

ژاکلین:دخترانهفرانسه

ژالانه:دخترانهکردیگیاهیزیباوخودرو

ژاله:دخترانهفارسیشبنم،قطرهباران

ژاماسب:پسرانهفارسیجاماسپ

ژامک:دخترانهفارسیازنامهایباستانی،آینه

ژان:هردوکردینامروستاییدرنزدیکیسنندج

ژانت:دخترانهفرانسه

ژانیا:دخترانهفارسیازنامهایباستانی

ژانیتا:دخترانهیونانی

ژانین:دخترانهفرانسهنامدریاچهایدریونان

ژانینا:دخترانهفرانسهنامشهریدریوناندرکناردریاچهایبههمیننام

ژاو:پسرانهفارسیخالصوچکیدههرچیز

 

 

ژاوا:دخترانهفارسیجاوهنامقسمتیازاقیانوسهندمیانجزیرهجاوهوسوماتراوبرنئو

ژاوه:دخترانهکردینوعیگیاهوحشیازتیرهکاکوتی

ژاییزپسرانهفارسیژاییژ

ژاییژ:دخترانهفارسیشرارهآتش

ژربرا:دخترانهفرانسهگلیزینتیبهشکلمیناولیبسیاردرشتترازآنبهرنگهایصورتیتاسرخ

ژرفا:دخترانهفارسیعمیق،عمیقترینیادورتریننقطهجایی

ژرفی:دخترانهفارسیعمق،ژرفا

ژرفین:دخترانهفارسیعمیق

ژرویرا:دخترانهفرانسهژریرا

ژم:پسرانهفارسینامپسرقبادبرادرانوشیروانپادشاهساسانی

ژنگ:پسرانهفارسیارژنگ

ژنوا:پسرانهکردیشنوا

ژنیا:دخترانهارمنیژنیک

ژنیک:دخترانهارمنیبااستعداد،نابغه

ژوان:دخترانهکردیزمان،میعاد،ملاقات

 

 

ژوبین:پسرانهفارسینوعینیزهکوچکباسردوشاخهونوکتیز

ژوپین:پسرانهفارسیژوبین

ژورک:پسرانهفارسیپرندهایسرخرنگبهاندازهگنجشک

ژون:فارسیبت،صنم

ژیژیس:دخترانهفارسینامندیمهپروشاتهمسرداریوشپادشاههخامنشی

ژیگس::پسرانهفارسینامپدرمیرسوسسردارپارسیدرزمانداریوشپادشاههخامنشی

ژیلا:دخترانهفارسیژالهتگرگ

ژیله:هردوفارسیدرگویشلرستان،ژالهتگرگریز

ژینا:دخترانهفرانسهباهوش،بانابغه،ژنیک

ژینوس:دخترانهفرانسهباهوش،نابغه،ژینا

ژیوار:دخترانهکردینامکوهیدراورامان