برای دیدن اسامی که با حرف ج . چ . ح . خ شروع می شوند ادامه مطلب را ببینید.


 

//////////////////////////// اسم با حرف  ج  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

جابان::پسرانهفارسینامسردارایرانیدرسدهدومیزدگردی

جالینوس:پسرانهیونانینامپزشکییونانی

جاماسب:پسرانهاوستایی-پهلویجاماسپ،ازشخصیتهایشاهنامه،نامخردمندیایرانی،وزیروراهنمایلهراسپوگشتاسپپادشاهانکیانی

جاماسپ:پسرانهاوستایی-پهلویجاماسب،ازشخصیتهایشاهنامه،نامخردمندیایرانی،وزیروراهنمایلهراسپوگشتاسپپادشاهانکیانی

جامشید:پسرانهفارسیجمشید،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرتهمورثپادشاهپیشدادیودارایفرهایزدی

جانآرام:دخترانهفارسیآرامکنندهجان،باعثآرامش

جانا::دخترانهفارسیایجان،ایعزیز

جانافروزپسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسردارانبهرامچوبین

جانافزا:پسرانهفارسیجانافزا

جانان:دخترانهفارسیمحبوبفمعشوق

جانانه:دخترانهفارسیمحبوب،معشوق

جانبانو::دخترانهفارسیبانوییکهچونجانعزیزاست

جانبخشان:پسرانهفارسیجانبخش

جاندخت:دخترانهفارسیدختریکهچونجانعزیزاست

جانلی:پسرانهفارسی,ترکیجان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار،زنده

جانمهر:پسرانهفارسیمهربانجان

 

 

جاننواز:دخترانهفارسیآرامشدهندهجان،محبوب

جانوسیار:پسرانهفارسیجانوشیار،ناموزیردارایدارابدرزماناسکندرمقدونی

جانوشیار:پسرانهفارسیجانوسیار،ناموزیردارایدارابدرزماناسکندرمقدونی

جانی:پسرانهفارسیجاندار

جانیار:پسرانهفارسییاریدهندهجان،ناممورخیازمردمبخارا

جاوید:پسرانهفارسیهمیشگی،ابدی

جاهد:پسرانهفارسیکوشا،ساعی

جبرئیل:پسرانهعبریجبریل،مردخد،نامیکیازچهارفرشتهمقربکهحاملوحیالهیبرایانبیاست

جبریل:پسرانهعبریجبرئیل،مردخد،نامیکیازچهارفرشتهمقربکهحاملوحیالهیبرایانبیاست

جرجیس:پسرانهیونانینامیکیازپیامبرانبنیاسرائیل

جریره:دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترپیرانویسه،همسرسیاوشومادرفرود

جستان:پسرانهفارسینامپدرمرزباننخستینپادشاهجستانیان

جمدخت:دخترانهفارسیجم( پادشاهبزرگ) + دخت( دختر)

جمشاد:پسرانهفارسیپادشاهبزرگوشاد

جمشید:پسرانهفارسیجامشید،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرتهمورثپادشاهپیشدادیودارایفرهایزدی

جندل:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازبزرگاندرگاهفریدونپادشاهپیشدادی

جوانشیر:پسرانهفارسینامپسرخسروپرویزپادشاهساسانی

جوانوی:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامموبدیداناودبیریبزرگدرزمانبهرامگورپادشاهساسانی

جوانه:دخترانهفارسیاندامنورس،فشرده،وقابلرشدیدرگیاهکهدرانتهایشاخه،کناردمبرگوجوددارد،جوان

جولیا:دخترانهفارسیژولیا،ژولی + الففاعلی : پریشانکنندهوبرهمزننده،کنایهاززیباییفوقالعاده،طناز

جوهر:دخترانهفارسیگوهر

جویا:پسرانهفارسیجستجوکننده،جوینده

جویان:پسرانهفارسیجوینده،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریمازندرانیدرزمانکیکاووسپادشاهکیانی

جهان:پسرانهفارسیکیهان،عالم،گیتی،بهصورتپسوندوپیشوندهمراهبابعضینامهامیآیدونامجدیدمیسازدمانندملک

جهان،جهانآفرین

ذر:دخترانهفارسیمرکبازجهان( عالم،گیتی) + آذر( آتش) Ĥجهان

سادخترانهفارسیموجبآسایشوآرامشمردمجهانĤجهان

فرینپسرانهفارسیآفرینندهجهانĤجهان

وادخترانهفارسیمرکبازجهان( عالم،گیتی) + آوا( صدا،بانگ) Ĥجهان

جهانافروز:دخترانهفارسیروشنکنندهجهان

جهانبان:پسرانهفارسینگهبانجهان،خداوند

جهانبانو:دخترانهفارسیبانویجهانیان

جهانبخش:پسرانهفارسیآنکهجهانتحتسلطهاوستومیتواندآنرابهکسیببخشد

جهانتاب:دخترانهفارسیروشناییدهندهبهجهان،روشنکنندهعالم

جهانخاتون:دخترانهفارسیخاتونجهانیان،بانویجهانیان،شاعرهایرانیدرقرنهشتم

جهاندار:پسرانهفارسیخداوند،نگهبانجهان،پادشاه

جهاندخت:دخترانهفارسیمرکبازجهان( عالم،گیتی) + دخت( دختر)

جهانرخد:خترانهفارسیمرکبازجهان( عالم،گیتی) + رخ( چهره،صورت)

جهانسوز:پسرانهفارسیفتنهوآشوببهپاکنندهدرجهان،بیاعتنابهجهانوهرچهدرآناست

جهانشاد::پسرانهفارسیآنکهمردمجهانازاوشادند

جهانشید:پسرانهفارسینوروروشناییعالم

جهانشیر:پسرانهفارسیدلاوردرجهان

جهانفر:پسرانهفارسیشکوهجهان

جهانگشای:پسرانهفارسیتسخیرکنندهجهان،فاتح

 

 

جهانگیر:پسرانهفارسیفتحکنندهجهان

جهانماه:دخترانهفارسیآنکهدرجهانچونماهمیدرخشد،زیبا

جهانمهر:هردوفارسیآنکهدرجهانچونخورشیدمیدرخشد،زیبا

جهانناز:دخترانهفارسیآنکهموجبفخرومباهاتجهاناست

جهانیار:پسرانهفارسییاورویاورمردمجهان

جهن::پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامچهارمینپسرافرسیابتورانی

جیحون:دخترانهفارسینامرودخانهایدرآسیایمیانه

جیران:دخترانهمغولیآهو

 

//////////////////////////// اسم با حرف  چ  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

چابک:پسرانهفارسیچالاک،زیباوظریف،زیباروی

چاکان:پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیلاهیجان

چالی:دخترانهفارسیپرندهایشبیهگنجشکامابزرگترازآن

چامه:دخترانهفارسیشعر،شعریکهباآوازخواندهمیشود

چاووش:پسرانهترکیآنکهپیشاپیشزائرانحرکتمیکندواشعارمذهبیمیخواند

چاوه:پسرانهکردیعزیز

چرمه:دخترانهفارسیاسببهویژهاسبسفیدرنگ

چشمه:دخترانهفارسیمکانیکهآبزیرزمینیدرآنجابهطورطبیعیدرسطحزمینظاهرمیشود

چکاد:پسرانهفارسیبالایکوه،قله

چکامه:دخترانهفارسیشعربهویژهقصیده

چکاوک:دخترانهفارسیپرندهایخوشآوازوکمیبزرگترازگنجشککهتاجبرسردارد

چکاوه:دخترانهفارسیچکاوک

چلچله:دخترانهفارسیپرستو

چمان:دخترانهفارسیآنکهیاآنچهبانازحرکتمیکند،خرامان

چمانه:دخترانهفارسیپیالهشراب

چمن:دخترانهفارسیگروهیازگیاهانعلفیپایاوکوتاه،زمینسبزوخرم

رادخترانهفارسیزینتدهندهباغ،باغبان،آنچهموجبزیباییوآراستگیباغوبوستاناستĤچمن

چمنافروز:دخترانهفارسیآنکهیاآنچهزینتدهندهچمناست،نامچندنوعگیاهعلفیکهگلآذینقرمزرنگآنهابهشکلتاجخروس

است،تاجخروس

چمنچهر:دخترانهفارسیآنکهچهرهایزیباچونباغوبوستاندارد

چنگش:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانیدرسپاهخاقانچین

چنگیزپسرانهمغولیقوی،محکم،نامپادشاهمعروفمغول

 

 

چنور:هردوفارسیگیاهیخوشبو

چوبینه:پسرانهفارسیلقببهرامسرداردورهساسانی

چوک:دخترانهکردیچشمه

چهرآذر:هردوفارسیدارایچهرهایچونآتش

چهرآرا:دخترانهفارسیآرایندهچهره

چهرآزاد:هردوفارسینامجداسپهبدبختیارپسرپادشاهفیروزساسانی

چهراب:دخترانهفارسیدارایچهرهایروشنولطیفچونآب

چهرافروز:دخترانهفارسیمرکبازچهر(صورت) + افروز( افروزنده،روشنکننده)

چهربرزین:پسرانهفارسیدارندهنژادبرتر

چهرزاد:ترانهفارسیلقبهما؛دختربهمندرشاهنامه

چهرفروز:دخترانهفارسیچهرافروز

چهرک:دخترانهفارسینامشخصیدرکتیبهکعبهزرتشتکهازولازماناردشیربابکانپادشاهساسانیبودهاست

چهرمینو:دخترانهفارسیآنکهچهرهایزیباچونبهشتدارد

چهرهدخترانهفارسیصورت

چهرهگل:دخترانهفارسیآنکهچهرهایزیباچونگلدارد

 

 

چهلچراغ:دخترانهفارسیچلچراغ

چیا:پسرانهکردیکوهستان،کوه

چیترا:دخترانهفارسینژاد

چیچک:دخترانهترکیگل

چیستا:دخترانهفارسینامفرشتهدانشومعرفت

چیکا:دخترانهگیلکینوعیپرنده

چیلان:پسرانهفارسیعناب

چیلانه:دخترانهفارسیدرختعناب

 

 

 

//////////////////////////// اسم با حرف  خ  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

خابان:پسرانهفارسینامسردارایرانیدرزمانرستمفرخزاد

خاتون:دخترانهفارسیلقبزناناشرافی،لقبهمسرخاقانچینکهانوشیرواندختراورابههمسریبرگزید،بهصورتپسوندهمراه

بعضینامهامیآیدونامجدیدمیسازدمانندنرگسخاتون

خاتونک:دخترانهفارسیخاتون(بانو) + ک،بانویکوچک،نامروستاییدرنزدیکیشیراز

خارا:دخترانهفارسینوعیسنگآذرین،نامیکیازگوشههایموسیقیایرانی

خارک:دخترانهفارسینوعیخرمایزردوخشک

خاروس:پسرانهیونانینامیکیازفرماندهاناسکندرمقدونی

خاره:دخترانهفارسیخارا

خاطرآسا::دخترانهفارسی,عربیخاطر(عربی) + آسا(فارسی) آسایشدهندهخاطر

خاطرافروزدخترانهفارسی,عربیخاطر(عربی) + افروز(فارسی) شادیبخش

خاطرنواز:دخترانهفارسی,عربیخاطر(عربی) + نواز(فارسی) دلکش،مطبوع

خاقان:پسرانهترکیلقبپادشاهانچینوترک،پادشاه

خالواش:دخترانهگیلکینوعیسبزیمعطر

خانم:دخترانهترکیکلمهخطاببهزنانودختران،زنبزرگزادهوشریف،خاتون،بهصورتپسوندوپیشوندهمراهبابعضینامها

میآیدونامجدیدمیسازدمانندماهخانم،خانمگل

خانمگل:دخترانهفارسی,ترکیخانم(ترکی) + گل(فارسی) خانمیکهاززیباییولطافتچونگلاست

خانوم::دخترانهترکیخانم،کلمهخطاببهزنانودختران،زنبزرگزادهوشریف،خاتون،بهصورتپسوندوپیشوندهمراهبا

بعضینامهامیآیدونامجدیدمیسازدمانندماهخانم،خانمگل

خاو:ردخترانهفارسیمشرق

خاوین:پسرانهکردیپاکسرشت

ختا:دخترانهفارسینامسرزمینچینشمالیکهمحلزندگیقبایلترکبودهاست

ختن:دخترانهفارسینامشهریدرترکستانشرقیوگاهیهمبهتمامترکستانچیناطلاقشدهاست

خجسته:دخترانهفارسیمبارک،فرخنده،سعادتمند،خوشبخت

خداآفرید:هردوفارسیآفریدهخداوند

خدابخش:پسرانهفارسیعطایالهی،بخشیدهخداوند

خدابنده:پسرانهفارسیبندهخداوند،لقبسلطانمحمداولجایتوپادشاهمغول

خداداد:پسرانهفارسیعطاشدهازسویخداوند

خدادوست:پسرانهفارسیدوستدارخداوند

خراد:پسرانهفارسینامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهدلاوریایرانیدرزماننوذرپادشاهپیشدادی

خرامدخترانهفارسیرفتاریهمراهبانازوزیبایی،وفایبهوعده،خبرخوش،مژده

خرامان:دخترانهفارسیآنکهبانازوتکبرراهمیرود

خرداد:پسرانهاوستایی-پهلویکمال،رسایی،نامماهسومازسالشمسی،نامفرشتهنگهبانآب،روزششمازهرماهشمسیدرایرانقدیم،از

شخصیتهایشاهنامه،نامیکیازپنجتنبزرگاندرگاهقبادپادشاهساسانی

خردادبرزین:پسرانهفارسینامپزشکیایرانیدردربارخسروپرویزپادشاهساسانی

خردادبه:پسرانهفارسیمرکبازخرداد( نامفرشتهنگهبانآب) + به ( بهتر،خوبتر)،نامجددانشمندیایرانیدرقرنسومکهدرعلم

جغرافیامهارتداشت

 

 

خردادپرویز:پسرانهفارسینامیکیازپادشاهانساسانی

خرزاد:پسرانهفارسیخورزاد،نامیکیازپسرانخسروپرویزپادشاهساسانی

خرشا:دخترانهفارسیخورشید،آفتاب،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرخرادازسردارانخسروپرویزپادشاهساسانی

خرشاد:هردوفارسیخورشید،آفتاب،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرخرادازسردارانخسروپرویزپادشاهساسانی

خرشید:هردوفارسیخورشید،آفتاب،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرخرادازسردارانخسروپرویزپادشاهساسانی

خرمبانو:دخترانهفارسیبانویشادوخوشحال

خرمبهار:دخترانهفارسیآنکهچونبهارخرموباطراوتاست،نامدخترفتحعلیشاهقاجار

خرمچهر:دخترانهفارسیآنکهچهرهایشادابوباطراوتدارد

خرمدخت:دخترانهفارسیدخترشادوباطراوت

خرمشاد:پسرانهفارسیباطراوتوشاداب

خرمگل:دخترانهفارسیآنکهچونگلخرموباطراوتاست

خرمن:دخترانهفارسیتودهغلهدروشده،تودهومقدارانبوهازهرچیز

خرمناز:دخترانهفارسیزیباوباطراوت

خرمه:دخترانهفارسینامهمسرمزدک

خروش:پسرانهفارسیفریاد،بانگ

 

 

خزان:دخترانهفارسینامسومینفصلسال،پسازتابستانوپیشاززمستان،پاییز

خسرو:پسرانهفارسیپادشاه،نیکنامودارایآوازهنیکی،نامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهکیخسروپادشاهکیانیو

خسروپرویزپادشاهساسانی

خسروپرویز:پسرانهفارسینامیکیازپادشاهانساسانی

خسروداد:پسرانهفارسیدادهپادشاه

خسروزاد:پسرانهفارسیزادهپادشاه

خسروشاد:پسرانهفارسیپادشاهشادوخرم

خشاش:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانی

خشایار:پسرانهفارسیتغییریافتهخشایارش - مرکبازخشیهبهمعنایشاهوارشبهمعنیمرددلیر - شاهدلیرنامپسرداریوش

پادشاههخامنشی

خشایارشا::پسرانهفارسیمرکبازخشیهبهمعنایشاهوارشبهمعنیمرددلیر - شاهدلیرنامپسرداریوشپادشاههخامنشی

خشنواز:پسرانهفارسیتحریفیازنامپادشاههیاطله

خنجست:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریدرزمانهرمزپسرانوشیروانپادشاهساسانی

خندانچهر::دخترانهفارسیآنکهچهرهایخندانومتبسمدارد

خندانگل:دخترانهفارسیآنکهچونگلشادابوباطراوتاست

خوبیار:دخترانهفارسییارخوب

خوتکا:دخترانهگیلکیپرندهایازنوعمرغابی

خوردیس::دخترانهفارسیمانندخورشید،درخشان

خورزاد:پسرانهفارسینامیکیازپسرانخسروپرویزپادشاهساسانی

خورسان:هردوفارسیمانندخورشید

خورشید:دخترانهفارسی

کرهسوزان،درخشان،وگازیایکهزمینوسایرسیارههایمنظومهشمسیحولآنمیگردندونور،گرما،و

انرژیمنظومهشمسیازآناست،آفتاب،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرخرادازسردارانخسروپرویز

پادشاهساسانی

خورشیدبانو:دخترانهفارسیمرکبازخورشید + بانو( ملکه)

خورشیددخت:دخترانهفارسیمرکبازخورشید + دخت( دختر)

خورشیدرخ:دخترانهفارسیآنکهچهرهاشچونخورشیدمیدرخشد

خورشیدفر:دخترانهفارسیآنکهشکوهوجلالیچونخورشیددارد

خورشیدکلاه___________:_هردوفارسیآنکهتاجپادشاهیچونخورشیدبرسراومیدرخشد

خورشیدمهر:دخترانهفارسیآنکهمهرومحبتیچونخورشیددارد

خوروش:دخترانهفارسیتابانودرخشانچونخورشید

 

خوزان:پسرانهفارسینامپهلوانیایرانیدرزمانکیخسروپادشاهکیانی

خوشاب::دخترانهفارسیآبداروتروتازه،جواهرتابانودرخشان

خوشچهر:پسرانهفارسیآنکهچهرهایزیباوخوشاینددارد

خوشنواز:پسرانهفارسیخشنواز

خوشنود:پسرانهفارسیخشنود

خوشه:دخترانهفارسیتعدادیدانهمیوهیاگلکهبهمحوریمتصلباشند،دستهایازستارگانکهبهنظرمیرسدخواصمشترکی

دارند،نامششمینصورتفلکیکهبهشکلدوشیزهایکهخوشهگندمبهدستاست

خوشین:دخترانهفارسیخوشوزیبا