//////////////////////////// اسم با حرف  ب  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

بابرپسرانهترکیببر،لقببعضیازپادشاهانترک

بابکپسرانهاوستایی-پهلویپاپک،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورایرانی،پسرساسانموبِدمعبدآناهیتاوپدربزرگاردشیربنیانگذار

سلسلهساسانی

بابوی::پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازدلاورانایرانیسپاهبهرامچوبینسردارساسانی

بابیک:پسرانهفارسیامیریکهنامشدرتاریخسیستانآمدهاست

باتیس:پسرانهفارسیدژبانغزهدرزمانداریوشسومپادشاههخامنشیکهتاآخریننفسدربرابراسکندرپایداریکرد

بادام:خترانهفارسیمیوهایکوچکوکشیدهبادوپوستهیکینرموسبزودیگریسختوچوبی

بادامک:دخترانهفارسیبادامکوچک،نوعیدرختبادام

بادان:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرپیروزازسرداراندورانساسانی

 

 

باذانپ:سرانهفارسینامجانشینخورخسروفرماندارهاماوراندرزمانانوشیروانپادشاهساسانی

باراد:پسرانهفارسینامکسیکهدرزمانشاپوریکمپادشاهساسانیزندگیکردهوناماودرکتیبهکعبهزرتشتامدهاست

باران:هردوفارسیقطرههایآبکهبراثرمایعشدنبخارآبموجوددرجوزمینایجادمیشودوبرزمینمیریزد

باربد:پسرانهفارسینامنوازندهنامداردربارخسروپرویزپادشاهساسانی

بارسین:پسرانهآشوریزادهخدایماه

بارشین:پسرانهفارسیدراصطلاحمردمفارس،درختچه

بارلی:دخترانهفارسی,ترکیبار(فارسی) + لی(ترکی) میوهدار،سودمند

بارمان:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورتورانیوازسپاهیانافراسیابتورانی

بارنکد:خترانهفارسینامدرختیاست

باژهپسرانهفارسینامیکیازسردارانایرانیدرزماناردشیرپادشاههخامنشی

باشو:پسرانهفارسیدرگویشخوزستانبچهایکهتقاضایماندنشراازخداونددارند

فرینلایقتحسین،درخورآفرینĤبافریندخترانهفارسیب

باگهپسرانهفارسینامیکیازسردارانهخامنشی

بالنده:دخترانهفارسیآنکهیاآنچهدرحالرشدیاترقیوپیشرفتاست

 

 

بالویپسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازیارانخسروپرویزپادشاهساسانی

بالیده::دخترانهفارسیرشدونموکرده

بامداد:پسرانهفارسیصبح،نامپدرمزدک

بامشاد:پسرانهفارسینامیکیازموسیقیدانانمعروفدرزمانخسروپرویزپادشاهساسانی

بامک:دخترانهفارسیبامداد،صبح

بامی:دخترانهفارسیدرخشان،لقبشهربلخ

بامیک:دخترانهاوستایی-پهلویبامی،درخشان،لقبشهربلخ

بامین:دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیهرات

بانو:دخترانهفارسیعنوانیاحترامآمیزبرایزنان،خانم،ملکه،بهصورتپسوندهمراهبابعضینامهامیآیدونامجدیدمیسازد،

مانندماهبانو،گلبانو

بانوگشسب:دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدختررستمپهلوانشاهنامهوهمسرگیوومادربیژن

بانیپال:پسرانهآشورینامبزرگترینپادشاهآشور

باوان:پسرانهکردیبابان

باور:دخترانهفارسیمجموعهاعتقادهاییکهدریکجامعهموردپذیرشقرارگرفتهاست،حالتیاعادتیکهباعثاعتقادیایقین

انسانمیشود

باهرامپسرانهفارسی

بهرام،:نامستارهمریخ،نامروزبیستمازهرماهشمسیدرایرانقدیم،نامفرشتهموکلبرمسافرانوروز

بهرام:نامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامیکیازفرزندانگودرزگشوادکهدردربارکاووسپادشاه

کیانیبود

 

 

باهک:پسرانهفارسینامجدآذربادماراسپند

بایا:پسرانهفارسیبایسته،ضروری

بایتگین:پسرانهترکیازامرایسلطانمسعودغزنوی

بایرام:پسرانهترکیعید،جشن،ترکیشدهپدرام

ببکپسرانهترکیمردمکچشم

بتسابهدخترانهعبریدختر،سوگند؛نامهمسرداوود(ع) ومادرسلیمان(ع)

بحیرا:پسرانهعبرینامعابدینصرانیکهبیستسالقبلازنبوتپیامبر،درحوالیشامباپیامبرمصادفشدوعلائمنبوترادر

پیشانیپیامبردیدوبشارتدادکهدرآیندهبهپیامبریمبعوثخواهدشد

فرید:دخترانهفارسیآفریدهبختواقبالĤبخت

فرین:پسرانهفارسیآفرینندهبختواقبال،نامپدرهیربدشهریارĤبخت

بختیارپسرانهفارسیخوشبخت،سعید،ناماستادرودکیدرموسیقی

بخشعلی::پسرانهفارسی,عربیبخش (فارسی) + علی (عربی) ،کسیکهنصیبوبختازعلی(ع) یافته،بخشیدهشدهازسویعلی(ع)

بدنگل:دخترانهفارسیآنکهبدنیلطیفوزیبا

 

برانوش:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامسرداررومیدرزمانشاپورذوالاکتافپادشاهساسانی

براهام:پسرانهعبریابراهیم

براهام:پسرانهفارسیناممردیدرزمانبهرامگورپادشاهساسانی

براهیم::پسرانهعبریابراهیم

برته::پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورایرانیازخاندانلواده،درزمانکیکاووسپادشاهکیانی

برجاسپ:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسردارانتورانی

بردان:پسرانهفارسینامیکیازپادشاهاناشکانی

بردیا::پسرانهفارسینامدومینپسرکوروشپادشاههخامنشیوبرادرکمبوجیه

برز:پسرانهفارسیقدوقامت،نامیکیازدوبرادریکهبهیاریاردشیربابکانپادشاهساسانیبرخاستندواورابهخانهخودبردند

برزآذر:پسرانهاوستایی-پهلویمرکبازبرز( شکوه،جلال) + آذر( آتش)،نامبرادربرز

برزآفرید:دخترانهفارسیآفریدهباشکوه،ناممادرفرود

برزام:پسرانهفارسینامجدمانی

برزفر:پسرانهفارسیدارایقامتیباشکوه،نامیکیازسردارانهخامنشی

 

 

برزفری:پسرانهفارسیفریبرز

برزمند::پسرانهفارسیباشکوه،نامیکیازفرماندارانایرانیکهبراسکندرشورید

برزمهر:پسرانهفارسیمرکبازبرز( نیرومند،باشکوه) + مهر (خورشید) ،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپدرقارنازسردارانبهرامگور

پادشاهساسانی

برزو:پسرانهفارسیباشکوه،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرسهرابپسررستمپهلوانشاهنامه

برزویه:پسرانهفارسینامپزشکنامدارایرانیکهکتابکلیهودمنهرادرزمانانوشیروانپادشاهساسانیازهندبهایراناورد

برزهم:پسرانهفارسینامیکیازپهلوانانایرانیدرگرشاسبنامه

برزین:پسرانهفارسیباشکوه،نامچندتنازشخصیتهایشاهنامه،ازجملهدلاوریایرانیفرزندگرشاسپ

برزیندادپسرانهفارسیآفریدهباشکوهیامخففآذربرزینداد(آتشکده) یعنیافریدهشدهبهوسیلهآتشآذربرزین

برزینمهر:پسرانهفارسیخورشیدباشکوه،نامیکیازپهلوانانشاهنامه

برژنگ::دخترانهکردیمژه

برسام:پسرانهفارسیآتشبزرگمرکبازبر(مخففابر) + سام ( آتش) - نامیکیازسردارانیزگردساسانی

برسیان:پسرانهفارسینامگیاهیاست

برشان:پسرانهفارسیامت

برشید:دخترانهفارسیبر( میوه) + شید ( خورشید)

برفی:دخترانهفارسیمنسوببهبرف

 

 

برفین:دخترانهفارسیمنسوببهبرف

برلیان:دخترانهفرانسهالماستراشدادهشدهکهدرخششوزیباییخاصیدارد

برمایون:پسرانهفارسیبرمایه

برمک::پسرانهفارسیعنواناجدادخاندانبرمکیانودراصلعنوانولقبیبودهکهبهرئیسروحانیمعبدبوداییبلخمیدادند،

برمکمعروفپدربزرگیحییوزیرمشهورهارونالرشیداست

برنا:پسرانهفارسیجوان

برنوش:پسرانهفارسیبرانوش

بروفه:هردوفارسیدستار

برومند:پسرانهفارسیبارور،میوهدار

برهمن:پسرانهسنسکریتبرهمن

برهمند:پسرانهسنسکریتبرهمن

برهون:دخترانهفارسیهاله،خرمنماه

بزرجمهر::پسرانهفارسیبزرگمهر،بسیارمهربان،ناموزیرانوشیروانپادشاهساسانی

بزرگپسرانهفارسیشریف،بزرگوار

 

 

بزرگامید:پسرانهفارسیبسیارامیدوار،ناممعلمخسروپرویزپادشاهساسانی

بزرگمهر:پسرانهفارسیبسیارمهربان،ناموزیرانوشیروانپادشاهساسانی

بسارنگ::هردوفارسینامسلطانیدرزمانرودکی

بستور:پسرانهاوستایی-پهلوینامپسرزریربرادرگشتاسپ

بسطام:پسرانهفارسینامداییخسروپرویزپادشاهساسانی

بسمه:دخترانهعبرینامدختراسماعیل (ع)

بشتاسبپ:سرانهفارسیگشتاسپ

بغرا:پسرانهترکینامپادشاهیازخوارزمکهبهبخارالشکرکشیدوپایتختسامانیانراگرفتودولتخانیهرابنیانگذاشت

بکتاش:پسرانهترکیبزرگایلوطایفه،نامیکیازپادشاهانخوارزم

بکیاش:پسرانهترکیبکتاش

بگاش:پسرانهفارسینامیکیازسردارانهخامنشی

 

 

بلاش:پسرانهاوستایی-پهلویازشخصیتهایشاهنامه،نامفرزندکوچکیزگرددومپادشاهساسانیونوزدهمینپادشاهساسانی،نیزنامچند

تنازپادشاهاناشکانی

بلاشان:پسرانهفارسیپلاشان،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانیازپهلوانانافراسیاب،همزمانباکیخسروپادشاهکیانی

بلقیا:دخترانهفارسیبلقیس

بلقیس:دخترانهفارسیملکهشهرسباکهمعاصرسلیمانبودوبهدیدناورفت

بلوط:دخترانهفارسیگیاهیدرختیوجنگلیکهمیوهآنخوراکیاست

بمانی:دخترانهفارسینامیکهباآنطولعمرکودکرابخواهند

بندوی:پسرانهفارسینامدوتنازشخصیتهایشاهنامهدرزمانساسانیان

بنشاد:پسرانهفارسیشادبنیان

بنفشه:دخترانهفارسیگلیکهدرفصلبهارمیرویدودارایرنگهایگوناگوناست

بنیا:دخترانهعبریتوفرزندمنی

بنیامین::پسرانهعبریپسردستراست،نامکوچکترینپسریعقوبوراحیل

بوپار:پسرانهفارسینامیکیازسردارانداریوشسومپادشاههخامنشی

بوذرجمهر:پسرانهفارسیبزرگمهر،بسیارمهربان،ناموزیرانوشیروانپادشاهساسانی

بوراب:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامآهنگریدرپایتختقیصرروموسازندهنعلاسبانقیصر

بوراندخت:دخترانهفارسیپوراندخت

بورژک:پسرانهفارسیناممیزباناردشیربابکانپادشاهساسانی

بورنگ:پسرانهفارسینوعیریحانکوهی

بوزرجمهر:پسرانهفارسیبزرگمهر،بسیارمهربان،ناموزیرانوشیروانپادشاهساسانی

بوژنه:دخترانهفارسیشکوفه،غنچه

بوستاندخترانهفارسیبستان

بوستانافروزک:پسرانهفارسیبستانافروز

بوکان:دخترانهکردیعروسها

بویه:دخترانهفارسیآرزو

بهادر:پسرانهترکیدلیر،شجاع

بهاردخترانهفارسیناماولینفصلسال،پساززمستانوپیشازتابستان،شکوفهدرختانخانوادهمرکبات

بهارآفرین:دخترانهفارسیآفرینندهبهار

بهارادخترانهفارسیبهار

بهاران:دخترانهفارسیهنگامبهار،موسمبهار

بهاردخت:دخترانهفارسیدختربهار

بهاررخ:دخترانهفارسیآنکهچهرهایزیباوشادابچونبهاردارد

بهارک:دخترانهفارسیمثلبهار،مانندبهار

بهارگل:دخترانهفارسیگلیکهدربهارمیروید

بهارناز:دخترانهفارسیموجبفخرونازشبهار

بهاره:دخترانهفارسیمنسوببهبهار،بهاری

 

 

بهارین:دخترانهفارسیمنسوببهبهار،بهاری

بهامد:پسرانهفارسیپیشامدخوب

بهان:هردوفارسیجمعبه،خوبان

بهانه:دخترانهفارسیدلیل،علت

بهاوند:پسرانهفارسیدارندهنیکی

بهبد:پسرانهفارسیمرکبازبه (بهتر،خوبتر) + بد( پسونداتصاف)

بهپور:پسرانهفارسیمرکبازبه (بهتر،خوبتر) + پور ( پسر) ،نامپهلوانیدرگرشاسبنامه

بهتا:دخترانهفارسیمرکبازبه (بهتر،خوبتر) + تا (یار،همتا)

بهخاتون:دخترانهفارسیبه (فارسی) + خاتون (سغدی) بهترینبانو

بهدادپسرانهفارسیآفریدهخوب

بهداور:پسرانهفارسیآنکهبهدرستیداوریمیکند

بهدخت:دخترانهفارسیمرکبازبه (بهتر،خوبتر) + دخت (دختر)

بهدیس:دخترانهفارسیمانندبه(بهمیوهایخوشعطروبو)

بهدین:پسرانهفارسیپیروآیینزرتشتی

 

 

بهراد:پسرانهفارسیمرکبازبه (خوبیابهتر) + راد (بخشنده)

بهرام:پسرانهفارسینامستارهمریخ،نامروزبیستمازهرماهشمسیدرایرانقدیم،نامفرشتهموکلبرمسافرانوروزبهرام،نام

چندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامیکیازفرزندانگودرزگشوادکهدردربارکاووسپادشاهکیانیبود

بهرامن:پسرانهفارسیبهفتحبوفتحمیمنوعیازیاقوتسرخ،بافتهابریشمیهفترنگکهدرنهایتلطافتونرمیاست 0

بهرامهدخترانهفارسیابریشم،بیدمشک

بهرانه:دخترانهفارسیمرکبازبهر( سود،فایده) + انه (پسوندنسبت)

بهرخ:دخترانهفارسیآنکهچهرهایخوبوزیبادارد

بهرنگ:پسرانهفارسیمرکبازبه (بهتر،خوبتر) + رنگ

بهروز:پسرانهفارسیخوشبخت،سعادتمند،ازشخصیتهایشاهنامه،نامسردارایرانیدرسپاهبهرامگورپادشاهساسانی

بهروزه:دخترانهفارسیخوشبخت،سعادتمند،نامهمسرشاهاسماعیلصفوی

بهروش:پسرانهفارسیآنکهشیوهوروشیبهترازدیگراندارد

بهزاد:پسرانهفارسیمرکبازبه ( بهتر،خوب) + زاد ( زاده) ،نامنقاشومینیاتوریستمعروفدراوخرعهدتیموریواوایلعهد

صفوی،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازبزرگاندرگاهانوشیروانپادشاهساسانی،همچنینناماسبسیاوش

بهزادان:پسرانهفارسیناماصلیابومسلمخراسانیفرزندشیدوش

بهستان:پسرانهفارسینیکبنیاد،نامپسراردشیرسومپادشاههخامنشی

بهستون:پسرانهفارسینامپسروشمگیرویکیازفرمانروایانآلزیاردرطبرستان

بهسود:پسرانهفارسیازنامهایزمانساسانیان

 

 

بهسودان:پسرانهفارسینامفرمانروایدیلماندرسدهسومیزدگردی

بهشاد:پسرانهفارسیمرکبازبه ( بهتریاخوب) + شاد

بهشته:دخترانهفارسیبهشت

بهشید:دخترانهفارسیمرکبازبه (بهتر،خوبتر) + شید( روشنایییاخورشید)

بهفام:پسرانهفارسیمرکبازبه (بهتریاخوب) + فام(رنگ)

بهفر:پسرانهفارسیمرکبازبه( بهتر،خوبتر) + فر ( شکوه،جلال)

بهک:پسرانهفارسینامموبدموبداندرزمانشاپوردومپادشاهساسانی

بهکامه:دخترانهفارسیمرکبازبه( بهتر،خوبتر) + کامه ( آرزو)

بهگل:دخترانهفارسیمرکبازبه( زیباتر) + گل

بهگوی:پسرانهفارسیخوشسخن،دارایگفتارنیک،نامشخصیتیدرمنظومهویسورامین

بهمن::پسرانهفارسی

نامماهیازدهمازسالشمسی،نامفرشتهنگهبانچهارپایانسودمند،نامروزدومازهرماهشمسیدرایران

قدیم،نامیکیازلحنهایقدیمموسیقیایرانی،نامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامپسراسفندیار

پسرگشتاسپپادشاهکیانی

بهمنداد:پسرانهفارسیدادهبهمن

بهمندخت:دخترانهفارسیدختریکهدربهمنبهدنطاآمده،دختربهمن

بهمنش:پسرانهفارسیوهمنش،کسیکهدارایراهوروشنیکوییاست

 

 

بهمنیار:پسرانهفارسینامشاگردابوعلیسینا

بهناز:دخترانهفارسیمرکبازبه (زیباتر،خوبتر) + ناز (کرشمه،غمزه)

بهنام:پسرانهفارسیداراینامنیک

بهنوش::دخترانهفارسیمرکبازبه (بهتریاخوب) + نوش(عسل)

بهنیا:پسرانهفارسیوهنیا،کسیکهازنسلخوباناست

بهوران:پسرانهفارسیوهوران،آنکهدارایروحورواننیکوست

بهی:دخترانهفارسیبه (میوه)

بهیزداد:پسرانهفارسیآفریدهنیکخداوند

بهین:دخترانهفارسیمرکبازبهین (بهترین) + آفرین (آفریننده)

بهینبانو:دخترانهفارسیمرکبازبهین( بهترین) + بانو

بهیندخت:دخترانهفارسیمرکبازبهین( بهترین) + دخت( دختر)

بهینه:دخترانهفارسیبهترین،خوبترین

بیارش:پسرانهفارسیدودلیر

بیبیگل:دخترانهفارسی,ترکیبیبی(ترکی) + گل( فارسی)،بیبیعنوانیاحترامآمیزبرایزنانسالخورده

بیبیماه:دخترانهفارسی,ترکیبیبی( ترکی) + ماه(فارسی) ،بیبیعنوانیاحترامآمیزبرایزنانسالخورده

بیبیناز:دخترانهفارسی,ترکیبیبی( ترکی) + ناز(فارسی) ،بیبیعنوانیاحترامآمیزبرایزنانسالخورده

بیتا:دخترانهفارسیبیهمتا،بینظیر

بیتخش:پسرانهفارسیناممردیکهدرزماناردشیربابکانپادشاهساسانیزندگیمیکردهونامشدرکتیبهکعبهزرتشتآمدهاست

بیتک:پسرانهفارسینامجدمنوچهرپادشاهکیانیبهنوشتهبندهش

بیدار:پسرانهفارسیآگاه،هوشیار

بیدخت:دخترانهفارسینامستارهزهره

بیدگل:دخترانهفارسینامشهریازبخشآرانشهرستانکاشان

بیرام:پسرانهترکیبایرام

بیژن:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرگیوگودرزازپهلوانانایرانیدرزمانکیخسروپادشاهکیانی

بیژه:دخترانهفارسیویژه،خالص

بیگم:دخترانهترکیبهصورتپسوندهمراهبابعضینامهامیآیدونامجدیدمیسازدمانندفاطمهبیگم،عنوانزناممنسوببه

خانوادههایسلطنتیوبزرگان

بیورزاد:پسرانهفارسینامسپهسالاریدرزماناشکانیان

 

 

//////////////////////////// اسم با حرف  پ  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

پاپک:پسرانهفارسیبابک،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورایرانی،پسرساسانموبِدمعبدآناهیتاوپدربزرگاردشیربنیانگذار

سلسلهساسانی

پاپوک:دخترانهفارسینعنایدشتیباگلآذینیمانندسنبلدربخشخراسان

پاتیرا:پسرانهآشوریفراوانی

پاردیسدخترانهفارسیپردیس

پاردیک:پسرانهفارسینامپدربزرگساسانبهنوشتهسنگنوشتهکعبهزرتشت

پارسپسرانهفارسینامقومیازاقوامآریاییکهدرقسمتجنوبیایرانسکونتکردهبودند،نامناحیهایکهقومپارسدرآنجا

سکونتکردهبودند

پارساپسرانهفارسیپرهیزکار،مؤمن

پارسانپسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکیسیرجان

پارسیس:پسرانهیونانیشکلیونانیپارسی،پارسی،ایرانی

پارمیدا:دخترانهفارسیپارمیس،نامدختربردیاونوهکوروشپادشاههخامنشی

پارمیس:دخترانهفارسینامدختربردیاونوهکوروشپادشاههخامنشی

پارمین:دخترانهفارسینامهمسرداریوشپادشاههخامنشی

پاساک:پسرانهفارسینامبرادرزادهداریوشپادشاههخامنشی

پاشاپسرانهفارسیپادشاهدرامپراطوریعثمانی،عنوانمقاماتلشکریوکشوری

پاشنگ:دخترانهفارسیخوشهانگور

 

 

فرین:دخترانهفارسیآفرینندهپاکĤپاک

پاکدخت:دخترانهفارسیدخترپاکوعفیف

پاکر:پسرانهفارسینامپسراُردپادشاهاشکانی

پاکرخ:دخترانهفارسیپاکیزهرو،زیبارو

پاکگوهر:دخترانهفارسیپاکگهر

پاکنوش:دخترانهفارسیپاکنوشنده

پالیز:دخترانهفارسیباغ

پامچال:دخترانهفارسیگلیزینتیبهرنگهایسفید،صورتی،یانارنجی

دخترانهیونانینامهمسرآبرداتاسکهدرزمانکوروش،پادشاهشوشبودĤپانته

پانتی:دخترانهفارسینامهمسرآریاسبازسردارانکوروشپادشاههخامنشی

پانیذ:دخترانهفارسیشکر،فانیذ

پاو:پسرانهفارسینامپسرشاپورسردودماناسپهبدانباوندیدرطبرستانخاوری

پاییزان:دخترانهفارسیهنگامپاییز

پدرام:پسرانهفارسیسرسبز،خرم،شادوخوش

پدیده:دخترانهفارسیآنچهاتفاقمیافتدیاوجودداردومیتوانآنراتجربهکرد،شخص،چیز،یاحادثهچشمگیر

 

 

پرارین:دخترانهفارسیخوبونیکو

پراریندخت:دخترانهفارسیدخترنیکووخوب

پراهام:پسرانهفارسیپرهام

پربها:دخترانهفارسیباارزش،قیمتی

پرتو:دخترانهفارسیدرخشش،تلألو

پرخیده:دخترانهفارسیازلغاتاساطیریاست

پرداد:پسرانهاوستایی-پهلوینخستینآفریده

پردخت:دخترانهفارسییامخففپریدخت

پردیز::دخترانهفارسیپردیس

پردیس:دخترانهفارسیفردوس،باغ،بستان

پرزاد:دخترانهفارسیپر + زاد( زاده)،مخففپریزاده

پرزین:دخترانهکردیپرچینیازگلهایریزبهدورباغات

پرستک:دخترانهفارسیپرستو

پرستو:دخترانهفارسیپرندهایسیاهوسفیدبابالهایباریککهمهاجراست

پرستوک:دخترانهفارسیپرستو

 

 

پرسون:دخترانهفارسیبرهونهاله،خرمنماه

پرسیا:دخترانهفارسیپرشیا

پرشاد:دخترانهفارسینامخواهرداریوشدومپادشاههخامنشی

پرشان:پسرانهاوستایی-پهلویرزمجو

پرشنگ:دخترانهکردیقطرههایآبکهپاشیدهمیشود

پرشیا:پسرانهانگلیسیایران

پرک:دخترانهفارسیستارهسهیل،تاج

پرگام:دخترانهفارسینامامپراطوریایدرزمانسلوکیان

پرگان:دخترانهفارسی

پرگل:دخترانهفارسیبهفتحپ) هریکازگلبرگهایگل)

پرگل:دخترانهفارسیبهضمپ) دارایگلهایزیاد،پرازگل)

پرگون:دخترانهفارسیلطیفچونپر

پرمایه:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامبرادرفریدونپادشاهپیشدادی

پرمودیه:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرساوهپادشاهترکوهمزمانبابهرامچوبینسردارساسانی

پرمون:دخترانهفارسیزینتوآرایش

 

 

پرمیس:دخترانهفارسیپارمیس

پرن:دخترانهفارسیپروین

پرنا:دخترانهفارسیپرنیان

پرناز:دخترانهفارسیمرکبازپر + ناز( زیبا،قشنگ)

پرناک:دخترانهفارسیجوان،برنا

پرند:دخترانهفارسیپرن،پارچهابریشمیبدوننقشونگار،حریرساده

پرندخت:دخترانهفارسیدخترلطیفچونپرند

پرنددخت:دخترانهفارسیپرندخت

پرنددیس:دخترانهفارسیپرندیس

پرندک:دخترانهفارسیپشته،کوهکوچک

پرندوش:دخترانهفارسیپسپریشب

پرندیس:دخترانهفارسینرمولطیفچونپرند

پرندین:دخترانهفارسینرمولطیفچونپرند

پرنون:دخترانهفارسیپرنیان،دیبایمنقش،نازکولطیف

پرنیا:دخترانهفارسیفرنیا

 

 

پرنیان:دخترانهفارسیپارچهابریشمیداراینقشونگار

پرنین:دخترانهفارسیمانندپر

پرو:دخترانهفارسیپروین

پروادخترانهفارسیملاحظه،فرصتوزمانپرداختنبهکاری،فراغتوآسایش،توجه

پروانه:دخترانهفارسیحشرهایبابدنکشیدهوباریکوبالهایپهنپوشیدهازپولکهایرنگارنگ

پرور::دخترانهفارسیریشهپروردن،دارایپر

پروشدخترانهفارسیلطیفچونپر

پروشات:دخترانهاوستایی-پهلویبسیارشاد،نامهمسرداریوشدومپادشاههخامنشی

پرویز:پسرانهاوستایی-پهلویازشخصیتهایشاهنامه،نامخسرودومپادشاهساسانی

پروین:دخترانهفارسیدستهایازششستارهدرخشاندرصورتفلکیثور،ثریا

پرهام:پسرانهفارسیبرهانقاطعبراهیمابراهیمرامعربآندانستهاست

پری:دخترانهفارسیدرفرهنگعوام،موجودیبسیارزیبا،نیکوکار،ونامرئیکهگاهخودرانشانمیدهدوباجمالشانسانرا

فریفتهخودمیکند

پریا:دخترانهفارسیزیباچونپری

پریام:پسرانهیونانیدرافسانههایقدیمیونان،آخرینپادشاهترواکهشهرویبهدستیونانیانافتاد

پریان:دخترانهفارسیپریها

 

 

پریپیکر:دخترانهفارسیآنکهاندامیزیباچونپریدارد

پریتاج:دخترانهفارسیپری(موجودیبسیارزیبا) + تاج،سرآمدپریان

پریجان:دخترانهفارسیمرکبازپری + جان( واژهمحبتآمیزدرخطاببهاشخاص،بهمعنیعزیز)

پریچه:دخترانهفارسیپریکوچک

پریچهر:دخترانهفارسیپریچهره

پریچهره:دخترانهفارسیآنکهچهرهایزیباچونپریدارد،زیبارو

پریدخت:دخترانهفارسیدخترپری،نامدخترپادشاهچینکهسامپسرنریمانعاشقاوشدوزالپدررستمازاوزادهشد

پریرخ:دخترانهفارسیپریچهره،زیبارو

پریرو:دخترانهفارسیپریچهره،زیبارو

پریزاد:دخترانهفارسیزادهپری،زیبا،نامهمسرداریوشدومپادشاههخامنشی

پریزاده:دخترانهفارسیپریزاد

پریسا:دخترانهفارسیزیباچونپری

پریسیما::دخترانهفارسیپری(فارسی) + سیما(عربی) پریچهره،زیبارو

پریشا::دخترانهفارسیپریشاه،شاهپریها

پریفام:دخترانهفارسیزیباچونپری

 

 

پریگل:دخترانهفارسیزیباچونگلوپری

پریماه:دخترانهفارسیزیباچونماهوپری

پرین:دخترانهفارسینرمولطیفچونپر،نامبانویدانشمندایرانی،دخترگبادشاهکهیکنسخهازاوستارابهزبانپهلویبرای

دستورانوموبدانهندیرونویسیکرد

پریناز:دخترانهفارسیداراینازوکرشمهایچونپری

پرینام:دخترانهفارسیداراینامیزیبا

پرینوش:دخترانهفارسیداراینامیزیبا

پریوش:دخترانهفارسیزیباچونپری

پریویس:دخترانهفارسینامزنیدرویسورامین

پژمان:پسرانهفارسیدلتنگ،غمگین

پژند:پسرانهفارسینامگیاهیاست

پژواک:هردوفارسیصداییکهحاصلتکراراصداپسازبرخوردبهمانعوبازتابآناست

پساک:پسرانهفارسینامپسراردوانوبرازندهداریوشیکمپادشاههخامنشی

پسته:دخترانهفارسیمیوهایکوچکوبیضیشکلکهمغزآنخوراکیاست،درشعر،دهانمعشوق

پسندیار:پسرانهفارسیاسفندیار

پشن::پسرانهفارسیپشنگ

 

 

پشنگ:پسرانهفارسینامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامبرادرزادهفریدونپادشاهپیشدادیونیزپدرافراسیاب

پشوتن:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرگشتاسپوکتایونوبرداراسفندیار

پشین::پسرانهفارسیزشخصیتهایشاهنامه،نامسومینپسرکیقباد (کیپشین) پادشاهکیانی

پگاه:دخترانهفارسیسپیدهدم،صبحزود

پلاش:پسرانهفارسیبلاش

پلاشان:پسرانهفارسیبلاشان،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانیازپهلوانانافراسیاب،همزمانباکیخسروپادشاهکیانی

پنجعلی:پسرانهفارسی,عربیپنج(فارسی) + علی(عربی) مرکبازپنج( پنجه)+ علی ( بلندمرتبه)

پندار:پسرانهفارسیفکر،اندیشه،وهم،گمان،ریشهپنداشتن

پوئین،:ویینپسرانهفارسی

پوپک:دخترانهفارسیپرندهایکهتاجیازپربرسردارد،هدهد

پوپه:دخترانهفارسیپوپک

پوران:دخترانهفارسیپوراندخت

پوراندخت:دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامملکهایراندردورانساسانیودخترخسروپرویزپادشاهساسانی

پوربه:پسرانهفارسیپسربهتر

پورک:پسرانهفارسیپسرعزیز

 

 

پورنگ:پسرانهفارسی

پوریا:پسرانهفارسینامپهلوانایرانیمعروفبهپوریایولی،ناماصلیویمحمودخوارزمیومتخلصبهقتالیبودهاست

پوریار:پسرانهفارسیمرکبازپور(پسر) + یار(یاور،دوست)

پولا:پسرانهکردیفولاد

پولاد:پسرانهفارسینامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامیکیازفرماندهاندلاورایرانیدرزمانکیقباد

پولادوند:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازفرماندهاندلاورایرانیدرزمانکیقبادپادشاهکیانی

پولک:دخترانهفارسیدایرههاییکوچکونازکبهرنگهایمختلفکهبرایتزیینلباسبهکارمیرود،فلسماهیکهرویبدن

ماهیراپوشاندهاست

پونا:دخترانهفارسیدرگویشسمنانپونه

پونه:دخترانهفارسیگیاهیمعطرازخانوادهنعناع

پویا:پسرانهفارسیآنکهدارایحرکتوپیشرویاست

پویان:پسرانهفارسیپویا،پوینده

پیام:پسرانهفارسیالهام،وحی

پیچک:دخترانهفارسیگیاهیزینتیکهساقهایبالاروندهدارد

پیداگشسب:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازسردارانبهرامچوبین

پیران:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرویسهسپهدارافراسیابتورانیویکیازشخصیتهایمحبوبدرداستان

سیاوش

 

 

پیرداد:پسرانهفارسیدادهپیریابچهایکهدرپیریدادهشده

پیروز:پسرانهفارسیفاتح،فرخنده،خوشحال،شاد،نامچندتنازشخصیتهایشاهنامهازجملهنامیکیازدلاورانایرانیدرزمان

ساسانیان

پیروزان::پسرانهفارسینامیکیازسردارانیزگردپادشاهساسانی

پیروزدخت:دخترانهفارسیمرکبازپیروز( فاتحیافرخندهیاخوشحال) + دخت( دختر) ،نامدخترفیروزپسرقبادپادشاهساسانی

پیروزه:پسرانهفارسیدراوستالقبهوشنگپسرسیامکپادشاهداستانیایران،عنوانهریکازپادشاهانسلسلهداستانی

پیکان:پسرانهفارسینوکفلزیوتیزسرتیریانیزه

پیلسم:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاوریتورانی،برادرپیرانفرزندویسهدرزمانافراسیاب

پیمان:پسرانهفارسیعهد،قرار

پیمانه:دخترانهفارسیجامشراب

پیوند:دخترانهفارسیپیوستهبودندویاچندکسیاچیزبههم

 

 

//////////////////////////// اسم با حرف  ت  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

تابا: هردوفارسیتابنده،تابان

تابال:پسرانهفارسینامفرمانداریایرانیدرزمانکوروشپادشاههخامنشی

تابان:هردوفارسیروشن،درخشان،ریشهتاباندن

تابانچهر:دخترانهفارسیآنکهچهرهایروشنودرخشاندارد

تاباندخت:  دخترانهفارسیمرکبازتابان( درخشان) + دخت(دختر)

 

 

تابانرخ:دخترانهفارسیتابانچهر

تابانگل:دخترانهفارسیمرکبازتابان( درخشان)+ گل

تابانمهر:دخترانهفارسیخورشیدتابان،خورشیددرخشان

تابناک:دخترانهفارسیجذاب،روشنودرخشنده

تابیتا:دخترانهعبریآهو

تاپیک:دخترانهاوستایی-پهلویدرخشان،تابنده،نورانی

تاجبانو:دخترانهفارسیملکه،شاهزادهخانم

تاجبخش:پسرانهفارسیبخشندهتاجپادشاهی،رسانندهکسیبهپادشاهی،ازالقابرستمپهلوانشاهنامه

تاجبیبی:دخترانهفارسی,ترکیملکه،شاهزادهخانم

 

 

تاجخاتون:دخترانهفارسیملکه،شاهزادهخانم

تاجدخت:دخترانهفارسیتاج( کلاهپادشاهی،افسر) + دخت( دختر)

تاجگل:دخترانهفارسیآنکهچونتاجیدررأسگلهااست،زیبا

تاجماه:دخترانهفارسیآنکهچونتاجیبرسرماهاست،بسیارزیبا

تاجمهر:دخترانهفارسیآنکهچونتاجیبرسرخورشیداست،یادستهگلیبهشکلتاج،بسیارزیبا

تارا:دخترانهفارسیستاره

تارادخت:دخترانهفارسیمرکبازتارا(ستاره) + دخت( دختر)

تارادیس:دخترانهفارسیمانندستاره

تارح:پسرانهعبرینامپدرابراهیم(ع)

تارخ:پسرانهعبرینامپدرابراهیم(ع)

تارلا:دخترانهترکیکشتزار

تارمیتا:دخترانهآشوریبنیان،اساس

تاژ:هردوفارسیلطیف،نازک،نامپسرفرواکبرادرهوشنگپادشاهپیشدادی

تافته:دخترانهفارسینوعیپارچهابریشمی

 

 

تاکدخت:دخترانهفارسیمرکبازتاک( درختانگور) + دخت( دختر)

تامارا:دخترانهآشورینامحاکمگرجستانودخترگیورکیسوم

تامیلا:دخترانهترکیبخشنده

تامیما:دخترانهآشوریمنزه،پاک

تانیا:دخترانهفرانسه

تایماز:پسرانهترکیخطاناپذیر

تباک:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورایرانیوفرمانروایجهرمدرزماناردشیربابکانپادشاهساسانی

تبسم:دخترانهعربیخندهبدونصدا،لبخند

تتسگل:دخترانهفارسیناممیوهایدراستانخراسان،نامدختراخوانثالثشاعرنامدارمعاصر

تحفه:دخترانهعربیشخصیاچیزبسیارارزشمند،هدیه

تحفهگل:دخترانهفارسی,عربیتحفه(عربی) + گل(فارسی) گلارزشمند

تخار:پسرانهفارسینامچندتنازشخصیتهایشاهنامه،ازجملهنامیکیازهمراهانفرود

تخواره:پسرانهفارسینامچندتنازشخصیتهایشاهنامه،ازجملهنامپدرخزانهدارخسروپرویزپادشاهساسانی

تذرو:دخترانهفارسیقرقاول

 

ترانه:دخترانهفارسیسخنمعمولاًموزونکهباموسیقیخواندهمیشود،آواز

ترخان:پسرانهترکیدردورهمغولآنکهخانبهاوامتیازاتویژهایمانندمعافیتازمالیاتمیدادهاست

ترکان:دخترانهترکیدردورهمغول،عنوانیمخصوصزناناشراف،ناممادرسلطانمحمدخوارزمشاه

ترگل:دخترانهفارسیگلتازهوشاداب

ترلان:دخترانهترکیپرندهایازخانوادهبازشکاری

ترمه:دخترانهفارسینوعیپارچهبانقشهایبتهجقهیااسلیمی

ترنج:دخترانهفارسیمیوهایازخانوادهمرکباتکهازمرکباتدیگردرشتتراست

ترنم:دخترانه  زمزمهکردنیکنغمه،آواز،نغمه

ترنیان:دخترانهفارسیسبدیکهازشاخههایبیدمیبافند

تروند:دخترانهفارسیمیوهتازهرسیده،نوبر

تژاو:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورتورانیدامادافراسیابتورانی

تسنیم:دخترانه  نامچشمهایدربهشت

تکاور:پسرانهفارسیدونده،تندرو

 

 

تکبانو:دخترانهفارسیبانوییگانه

تکش:پسرانهترکینامیکیازپادشاهانسلسلهخوارزمشاهیان

تکین:پسرانهترکیتگین،پهلوان،دلاور

تگین:پسرانهترکیتکین،پهلوان،دلاور

تلکا:دخترانهفارسیدرگویشمازندرانگلابیوحشیجنگلی

تلناز:دخترانهترکیمویقشنگ

تلیمان:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازپهلواناندرزمانفریدونپادشاهپیشدادی

تناز:دخترانهفارسیناممادرلهراسبپادشاهکیانیودخترآرش

تندر:دخترانهفارسی,عربیتن(فارسی) + در(عربی) آنکهبدنیسفیدودرخشانچوندردارد

تندیس:دخترانهفارسیمجسمه

تنی:دخترانهفارسیدرگویشمازندرانشکوفه

 

 

تنینار:دخترانهفارسیدرگویشمازندرانشکوفهانار

توانا:پسرانهفارسینیرومند،پرقدرت

توتیا:دخترانههندیجانوریدریاییبابدنیمدورکهدربستردریازندگیمیکند،گردیکهازآنبهعنوانسرمهاستفادهمیکنند

تور:پسرانهاوستایی-پهلویازشخصیتهایشاهنامه،نامدومینفرزندفریدونپادشاهپیشدادی

توران:دخترانهاوستایی-پهلوینامسرزمینیمنسوببهتورپسرفریدونپادشاهپیشدادیکهبرآنسویرودجیحونیعنیماوراءالنهرواقع

بودهوازطرفمشرقتادریاچهآرالامتدادداشتهاست

توراندخت:دخترانهفارسیمرکبازتوران( نامسرزمینی) + دخت( دختر)

تورج:پسرانهاوستایی-پهلوینامپسرفریدونپادشاهپیشدادی

تورک:پسرانهفارسینامپسرشیدسبپادشاهزابلستان

تورنگ:پسرانهفارسیقرقاول

توری:دخترانهفارسیگیاهیدرختچهایوزینتیازخانوادهحناکهگلهایخوشهایبنفشوتاجگستردهدارد

توس:پسرانهفارسیطوس،ازشخصیتهایشاهنامه،نامشاهزادهوپهلوانایرانیملقببهزرینهکفش،فرزندنوذرپادشاهپیشدادی

توسا:دخترانهفارسیتوسکا،درختیبلندوجنگلیکهدرمناطقمرطوبوکنارآبهامیروید

توسکا:دخترانهفارسیتوسا،درختیبلندوجنگلیکهدرمناطقمرطوبوکنارآبهامیروید

 

 

توسن:پسرانهترکیاسبسرکش

توفان:دخترانهآرامیطوفان،معربازآرامی،جریانهوایبسیارشدید،هیاهووغوغا

توکا:دخترانهفارسیپرندهایازخانوادهگنجشکبامنقاریباریکوتنیرنگارنگ

توما:پسرانهیونانیتؤام،همراه،نامیکیازحواریونعیسی(ع)

تهم:پسرانهفارسیقوی،نیرومند

تهماسب:پسرانهفارسیطهماسب

تهمتن:پسرانهفارسیدارندهتننیرومند،لقبرستمپهلوانشاهنامه

تهمورث:پسرانهفارسیتهمورس،نیرومند،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرهوشنگپادشاهپیشدادی،ملقببهدیوبند

تهمورس:پسرانهفارسیتهمورث،نیرومند،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرهوشنگپادشاهپیشدادی،ملقببهدیوبند

تهمین:پسرانهفارسیپهلوان،ازالقابرستمپهلوانشاهنامه

تهمینه:دخترانهفارسینیرومند،دلیر،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترشاهسمنگانهمسررستمپهلوانشاهنامهومادرسهراب

تیام:هردولریدرگویشلرستانبهمعنیچشمانم،بسیارعزیزودوستداشتنی

تیتی:دخترانهگیلکیگیلکیشکوفه

تیتیگل:دخترانهگیلکی,فارسیگیلکیمرکبازتیتی (شکوفه) + گل

 

 

تیتینار:دخترانهگیلکی,فارسیگیلکیشکوفهانار

تیراژه:دخترانهفارسیرنگینکمان،قوسقزح

تیران:پسرانهفارسینامچندتنازپادشاهانسلسلهاشکانی

تیرداد:پسرانهفارسینامچندتنازپادشاهانسلسلهاشکانی

تیسا:دخترانهفارسیدرگویشمازندرانخالص

تیساگل:دخترانهفارسیدرگویشمازندرانمرکبازتیسا( خالص) + گل

تیساناز:دخترانهفارسیدرگویشمازندرانمرکبازتیسا( خالص) + ناز( زیبا)

تیگران:پسرانهارمنینامیکیازسردارانخشایارپادشاههخامنشی

تیما:هردوعربیدشت،بیابان

تیماس:پسرانهفارسیجنگل،بیشه

تیمور:پسرانهترکینامسردارپادشاهبزرگمغولومؤسسسلسلهتیموریان

تیمورتاش:پسرانهترکینامیکیازطوایفترک

تینا:دخترانهآرامیگل،همریشهبا"طین" عربیاست

تیناب:دخترانهفارسیآنچهدرخوابدیدهمیشود،رؤیا

تینوش:دخترانهگیلکینوشتو

تیهو:دخترانهفارسیپرندهایشبیهکبکاماکوچکترازآن