آئیریا:پسرانهاوستایی-پهلویایرج

آئیل:  پسرانهگیلکینامپرندهایاست

آبادیس :پسرانهفارسینامیکیازپزشکاندورههخامنشی

آباگران:پسرانهفارسینامسردارشاپوردومپادشاهساسانی

آبان:پسرانهفارسینامماههشتمازسالشمسی،نامفرشتهنگهبانآب،نامروزدهمازهرماهشمسیدرایرانقدیم

آسا:دخترانهفارسیمانندآبان - آبانماهتغییرآبوهوااستوآبانآساکنایهازکسیاستکهخلقوخویمتغیرداردĤآبان

آبانداد:دخترانهفارسیدادهآبان - کسیکهدرماهآبانمتولدشدهاست

آباندان:پسرانهفارسینامفرستادهخسرواولپادشاهساسانیبهدرباررم

آباندخت:دخترانهفارسیدختریکهدرآبانبهدنیاآمده،دخترآبان،نامهمسرداریوشسومپادشاههخامنشی

آباندیس:دخترانهفارسیمانندآبان

آبانزاد:پسرانهفارسیزادهآبانکسیکهدرآبانمتولدشدهاست

آبانسا:دخترانهفارسیمانندآبان

آبانسار:هردوفارسیمانندآبان

آبانفام:دخترانهفارسیبهرنگآبانکسیکهرنگچهرهاشزرداست

آبانک:دخترانهفارسیآبانکوچک

آبانمهر:  دخترانهفارسیآنکهمحبتاوچونفرشتهآباناست

آبانه: دخترانهفارسیمنسوببهآبان

آبانیاد: پسرانهفارسیبهیادآبانیاکسیکهیادآورماهآباناست

آبتین:  پسرانهاوستایی-پهلویروحکامل-انساننیکوکار - ازشخصیتهایشاهنامه،نامپدرفریدونپادشاهپیشدادی

آبدیس:دخترانهفارسیمانندآبزلالوشفاف

آبرامپسرانهعبریابراهیم - پدرجماعتبسیاریاپدرعالیمقام،نامیکیازپیامبرانبزرگملقببهخلیلالله،نامسورهایدر

قرآنکریم

آبرخ:دخترانهفارسیزیبا - لطیف - روشن - کسیکهچهرهایمانندآبدارد

آبرلی:پسرانهفارسی,ترکیآبر(فارسی،آبرو) + لی (ترکی) دارایآبرو،آبرومند

آبروشن:دخترانهفارسیخوشبخت،ارجمند

آبرون:دخترانهفارسیگلهمیشهبهار - شادسرزنده

آبسال:دخترانهفارسیباغ،بستان

آبسالان:دخترانهفارسیباغها

آبستا:پسرانهفارسیاوستا - اساسبنیاداصل - کتابمقدسزرتشتیان

 

 

آبشار:دخترانهفارسیآبیکهبهطورطبیعیازبلندیبهپستیفرومیریزد

آبشن:دخترانهفارسیصورتدیگرآویشن،گیاهیعلفیومعطرازخانوادهنعناعباشاخههایفراوانوگلهایسفیدیاصورتی

آبگل:دخترانهفارسیگلابمایعیخوشبوکهازبرگگلهابدستمیآید

آبگون:دخترانهفارسیبهرنگآب،آبی،گلنیلوفر

آبگین:هردوفارسیشیشه،آینه

آبگینه:دخترانهفارسیشیشه،آینه،ظرفشیشهاییابلورینبهویژهجامشراب

آبناز:دخترانهفارسینامزنیدرمنظومهویسورامین،مایهفخرآب،کنایهازلطافتپوست

آبناهید:دخترانهفارسینامزنیدرمنظومهویسورامین

آبنوس:دخترانهفارسیدرختیکهچوبآنسیاهرنگاستومیوهایبسیارشیرینوبهشکلانگوردارد

آبنوش:دخترانهفارسیآبگوارا - نامزنیدرمنظومهویسورامین

آبیژ:دخترانهفارسیصورتدیگرآیید،شراره،اخگر،آتش - کنایهازافرادپرجنبوجوش

آپاسای:پسرانهفارسیناممنشیشاپوراولپادشاهساسانی

آپام:دخترانهفارسینامهمسرداریوشاولپادشاههخامنشی

آپاما:دخترانهفارسینامدختراردشیردومپادشاههخامنشی

آپامنه:دخترانهفارسینامدختریکیازفرماندهانایرانیدرزمانسلوکیان

 

 

آپامه:دخترانهفارسینامدخترسپیتامنیکیازسردارانایرانیوهمسرسلوکوس

آتا:پسرانهترکیپدربزرگ

آتابای:پسرانهترکی,چینیآتا(ترکی) + بای(چینی) ،پدربزرگ،نامیکیازطوایفبزرگترکمندرایران

آتابیک:پسرانهترکیپدربزرگ - مربیکودکانوبالاخصشاهزادگان - اتابک

آتاش:پسرانهترکیآداش،همنام

آتان:پسرانهترکیپرتابکننده

آتبین:دخترانهفارسیآبتین،روحکاملونیکوکار - ازشخصیتهایشاهنامه،نامپدرفریدونپادشاهپیشدادی

آتجان:پسرانهترکیکسیکهبدناستواروانداممحکمیدارد

آتر:دخترانهفارسیآذر - اخگر- آتش

آترا:دخترانهفارسیآذر- آتش - نامیکیازماههایپاییز

آترابان:پسرانهاوستایی-پهلوینگهبانآتش،پیشوایدینی

آتردین:پسرانهفارسیآَذردین،نامبهدینیدراوستا

آتروان:پسرانهفارسیصورتدیگریازاترابان،نگهبانآتش،پیشوایدینزرتشتی

آتروپات:پسرانهاوستایی-پهلویصورتدیگرآذرباد،آذرپناهیاکسیکهآتشنگهداراوست

آترون:پسرانهفارسیصورتدیگریازاترابان،نگهبانآتش،پیشوایدینزرتشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پسرانهفارسیصورتدیگریازآذرین،نامپسراوپدرمکهبهنوشتهسنگنوشتهبیستوندرزمانداریوشپادشاههخامنشی

درخوزستانیاغیشدوخودراپادشاهخوزستانخواند

آترینه:پسرانهفارسیصورتدیگریازآذرین،نامپسراوپدرمکهبهنوشتهسنگنوشتهبیستوندرزمانداریوشپادشاههخامنشی

درخوزستانیاغیشدوخودراپادشاهخوزستانخواند

آتسا:دخترانهفارسیآتوسا

آتسز:پسرانهترکینامسومینفرمانروایسلسهخوارزمشاهی

آتش:دخترانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،مخففنامنوشآذر،یکیازچهارپسراسفندیار

آتش:هردوفارسیآنچهازسوختنموادبهوجودمیآیدوباگرما،شعله،ونورهمراهاست،سرخیوبرافروختگی

آتشبرزین:پسرانهفارسیآتشباشکوهیاشکوهآتشمرکبازآتش + برزین(باشکوه)

آتشدخت:دخترانهفارسیدخترآتشیادختریکهچونآتشاست - کنایهازدخترباشوروحرارت

آتشرخ:هردوفارسیدارایچهرهایچونآتش - برافروخته

آتشزاد:پسرانهفارسیزادهآتش

آتشین:دخترانهفارسینورانی،فروزان،گیرا،مؤثر،بهرنگآتش،سرخ

آتلاز:دخترانهترکیاطلس،حریر - پارچهنرمولطیف

آتنا:دخترانهفرانسهدراساطیریونان،خدایاندیشه،هنر،دانش،وصنعت

آتنهدخترانهفرانسهآتنا-دراساطیریونان،خدایاندیشه،هنر،دانش،وصنعت

اترینا :دخترانهاوستایی-پهلویآذر،آتش

 

 

آتورپات:پسرانهاوستایی-پهلویصورتدیگرآذرباد،آذرپناهیاکسیکهآتشنگهداراوست

آتورینادخترانهآشوریمتحولکننده،تغییردهنده،مشتقازواژهآشورکهباگذشتزمانشبهتتبدیلشدهاست

آتوسادخترانهیونانینامدخترکوروشپادشاههخامنشی

آتیسدخترانهفارسینامخدایحاصلخیزیفریگیان

آتیلاپسرانهفارسینامپادشاهقبیلههونکهامپراطوریرومشرقیراشکستداد 0

 

آثویهپسرانهفارسیصورتدیگرآبتین،روحکاملودرستکار - ازشخصیتهایشاهنامه،نامپدرفریدونپادشاهپیشدادی

آجیرپسرانهآژیر،درگویشخراسانبهمعنیمحتاط،کوشا

آخشپسرانهفارسینامموبدیدرایرانقدیم-قیمتبهاارزش

آدادخترانهفارسیپاداشمینوی،فرشتهتوانگری

آدادپسرانهفارسیمأخوذازافسانهگیلگمشبابلی،خدایهوا،توفانوباران

آدانپسرانهکردیمفیدسودمند

آدخپسرانهفارسی (بهفتحت) خوبنغزخجستهمبارکمیمون - برامدگیهایکوچکتپهمانندرویزمین (تلبهضمت)

آدلیپسرانهفارسینامور،نامدار

آدمپسرانهعبرینخستینبشریکهخداآفرید- مودبباتربیت - انسانگندمگون - آهوی _______سفیدیکهرویپوستشخطهای

خاکیرنگدارد

 

 

آدنادخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیچالوس

آدنیسدخترانهفنیقیآدونیس،گلیبهرنگزردوقرمزکهفقطهنگامتابشخورشیدبازمیشود

آدوراپسرانهآشوریمأخوذازافسانهگیلگمشبابلی،کمککننده،مددکار

آدورینادخترانهآشوریآدور- مأخوذازافسانهگیلگمشبابلی،کمککننده،یاریدهنده

آدونیس:دخترانهفنیقیآدنیس،گلیبهرنگزردوقرمزکهفقطهنگامتابشخورشیدبازمیشود

آدیشه:دخترانهآتش - درگویشخراسانآتشکوچک

آدینگ:پسرانهبلوچیآنکهروزجمعهبهدنیاآمدهاست

آدینه:هردوفارسیروزجمعه،بهصورتپسوندهمراهبابعضینامهامیآیدونامجدیدمیسازدمانندآدینهمحمد

آذار:دخترانهسریانینامماهسومازسالشمسیعربیبرابربامارسیافروردین،بهار

آذر:دخترانهاوستایی-پهلوینامماهنهمازسالشمسی،نامفرشتهنگهبانآتش،نامروزنهمازهرماهشمسیدرایرانقدیم

آذرافروز:هردوفارسیروشنکنندهآتش،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازچهارپسراسفندیار،نیزدلدادهبهرامدرداستانهمایو

همایون

آذرانک:پسرانهفارسیآتشها

آذرباد:پسرانهفارسیآذرپناهیاکسیکهآتشنگهداراوست،نامموبدیکهبانیآذربایجانبودهاست،نامیکیازشخصیتهایمنظومه

ویسورامین

آذرباد:پسرانهاوستایی-پهلوینامموبدیدرزمانشاپوردومپادشاهساسانی

آذربرزین:پسرانهفارسیآتشباشکوهیاشکوهآتشمرکبازآذر(آتش) + برزین(باشکوه)،نامنوهرستموپسرفرامرزکهسپهسالار

بهمنبود،نامیکیازآتشکدههایمهمدرزمانساسانی

 

 

آذربرزین:پسرانهفارسیآتشباشکوهیاشکوهآتشمرکبازآذر(آتش) + برزین(باشکوه)

آذربو:دخترانهفارسیبتهایباگلهایتکیزردرنگکهدرنواحیکویریوکنارههایآبهایشورمیروید

آذربه:پسرانهفارسیبهترینآتش،نامپسرآذربادازخاندانکیانیان

آذربهرام:پسرانهفارسینامپسرآذرنوش

آذرپاد:پسرانهفارسیصورتدیگرآذرباد،آذرپناهیاکسیکهآتشنگهداراوست

آذرپیپسرانهفارسیدارایقدمیچونآتش

آذرتاش:پسرانهفارسی,ترکیآذر (فارسی) + تاش (ترکی) دوتنکهاجاقوبختیکسانیدارند

آذرتوس:پسرانهفارسیصورتدیگرآذرطوس،دروامقوعذرامردیکهبامادرعذراازدواجکرد

آذرجوش:پسرانهفارسیپهلوانیدرداستانسمکعیار

آذرجهان:دخترانهفارسیآتشجهنده،آتشخیز

آذرچهر:هردوفارسیدارایچهرهایچونآتش،نامپدرآذردادازخاندانکیانیان

آذرخاتون:دخترانهفارسیآذر+ خاتون،بانویآتش

آذرخش:پسرانهفارسیصاعقه - نامنهمینروزازماهآذر

آذرداد:پسرانهفارسیدادهآتش،نامپدرآذربادازخاندانکیانیان

آذردخت:دخترانهفارسیدخترآتش

 

 

آذردیس:هردوفارسیمانندآتش

آذررخ:هردوفارسیدارایچهرهایچونآتش

آذرشب:پسرانهفارسیفرشتهنگهبانآتشکههموارهدرآتشاست - نامآتشکدهایکهگشتاسبدربلخبنانهادوگنجهایخویشرا

درآنپنهاننمود

آذرشسب:پسرانهفارسیمخففآذرگشب،آتشجهنده،فرشتهنگهبانآتشکههموارهدرآتشاست،آتشکده

آذرشن:پسرانهفارسیآفتابپرستسمندر - نامپهلوانیایرانیدرگرشاسبنامه

آذرطوسک:پسرانهفارسیصورتدیگرآذرتوس،دروامقوعذرامردیکهبامادرعذراازدواجکرد

آذرفرک:پسرانهفارسیدارایشکوهوجلالیچونآتش،نامیکیازبزرگانعهدهخامنشی

آذرفروز:هردوفارسیروشنکنندهآتش،ازشخصیتهایشاهنامه،نامیکیازچهارپسراسفندیار،نیزدلدادهبهرامدرداستانهمایو

همایون

آذرک:دخترانهفارسیشرارهآتش،اخگر،نامدختریزگردسومپادشاهساسانی

آذرکیوان:پسرانهفارسینامموبدیزرتشتی،مؤسسآیینخاصیبههمیننام

آذرگشسب:پسرانهفارسیمخففآذرگشنسب - یکیازسهآتشمقدسمحافظجهان - نامفرشتهموکلآتش

آذرگشسپ:پسرانهفارسیمخففآذرگشنسب - یکیازسهآتشمقدسمحافظجهان - نامفرشتهموکلآتش

آذرگل:دخترانهفارسیگلیسرخرنگشبیهشقایق

آذرگون:دخترانهفارسیگلیاستازدستهشقایقهاکهرنگشزرداستومیانشمشکیاست - بهرنگآتش

آذرمه:دخترانهفارسیرئیسوبزرگآتشها( آتشکدهها)

 

 

آذرمهر:هردوفارسیمرکبازآذر+ مهر،محبتخورشید،مهربانیخورشید،نامیکیازموبدانساسانیوهمچنینیکیازهفت

آتشکدهبزرگایرانیان

آذرمهربرزین:پسرانهفارسیمرکبازآذر+ مهر+ برزین،شکوهمحبتخورشید،مهربانیخورشید،نامیکیازموبدانساسانیوهمچنینیکی

ازهفتآتشکدهبزرگایرانیان

آذرمینا:دخترانهفارسیلعلگون،سرخرنگ

آذرنرسی:پسرانهفارسینامپسرهرمزدومپادشاهساسانی

آذرنوش:پسرانهفارسینوشآذر- آتشجاویدوان،گرمایهمیشگی - نامدومینآتشکدهازهفتآتشکدهبزرگایرانیان

آذرهمایون:دخترانهفارسینامزنیازنسلسامونریمانکهدرآتشکدهسفاهانخدمتمیکرد 0گویندزمانیکهاسکندرخواستاین

آتشکدهراخرابکنداوخودرابهشکلماریمهیبدرآوردهودرمقابلشایستاد

آذرین:هردوفارسیآتشین،گرموسوزان

آذین:هردوفارسیزینت،زیور،نامیکیازفرماندهانسپاهبابکخرمدین،نامپهلوانیدرویسورامین

آذینگل:دخترانهفارسیزینتگل،زیورگل - کنایهاززیباییبسیارزیاد

آرا:دخترانهفارسیمخففآرایندهآرایشگر-زیورزینت

آراج:پسرانهفارسیآراد - نامروزبیستوپنجمازهرماهشمسیدرایرانقدیم

آراد:پسرانهفارسیآراج - نامروزبیستوپنجمازهرماهشمسیدرایرانقدیمکهدراینروزنوپوشیدنرامبارکوسفرراشوم

میدانند

آراز:پسرانهفارسیگویشترکیرودخانهارس

آرازش:پسرانهفارسیصدقهانفاقدرراهخدا

آراسته:دخترانهفارسیآنکهدارایصفتهایخوباخلاقیاست،آنچهآرایششدهوزینتوزیوردادهشدهاست

 

 

آراستی:هردوفارسیبنابهروایاتنامعمویزرتشت

آراشید:هردوفرانسهپستهزمینییاپستهشام

آراگل:دخترانهفارسیآرایندهگلها - زیباکنندهگلها

آرالیا:دخترانهانگلیسینامعمومیگروهیازگیاهانعلفی،درختی،ودرختچهایکهبعضیازآنهازینتیاند

آرام:پسرانهفارسیآهستهساکتسنگینیووقارمکانخلوت

 

آران:پسرانهکردیدرایطبیعتگرم - همچنیناسمشهریقدیمیکهقبادانرابناکرد

آرایه:دخترانهفارسیآرایشزیبایی

آرتا:پسرانهفارسیارتا(بهفتحالف) دراوستابهمعنایمقدسآمدهاست

آرتاباز:پسرانهفارسینامفرماندهگردونههایکوروشپادشاههخامنشی

آرتابان:پسرانهفارسیاردوان

آرتاپارت:پسرانهفارسینامنگهبانکوروشدومپادشاههخامنشی

آرتام:پسرانهفارسیوالیفریگهدرزمانکوروشپادشاههخامنشی

آرتان:پسرانهفارسینامبرادرداریوشپادشاههخامنشیوپسرویشتاسب

آرتمن:پسرانهفارسینامبرادربزرگترخشایارشاهپسرکوروشپادشاههخامنشی

 

 

آرتمیس:دخترانهیونانیدراساطیریونان،خدایشکاروخواهردوقلویآپولون - همچنیننامشیرزنیکهفرماندهنیرویدریایی

کمبوجیهدرجنگبینایرانویونانبود

آرتوش:پسرانهارمنیازنامهایباستانیارمنی

آرتیستون:دخترانهفارسینامدخترکوروشپادشاههخامنشی

آرتین:0هپسرانهفارسیآرش،عاقلوزیرک،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلواننامدارایرانیدرزمانمنوچهرپادشاهپیشدادیکهدر

تیراندازیبسیارتوانابودهاست

آرخا:پسرانهترکیآرکا،مایهاطمینانوپیشتگرمی

آرزو:دخترانهفارسیمیلواشتیاقبرایرسیدنبهمرادیامقصودیمعمولاًمطلوب،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترسروپادشاه

یمنوهمسرسلمپسرفریدونپادشاهپیشدادی

آرژان:هردوفرانسهنقره

آرسام:پسرانهفارسیارسام،ارشام،نامچندتنازبزرگانهخامنشیازجملهنامپسرداریوشاول،کسیکهچونخرسپرزوراست

آرسان:پسرانهفارسینامپسراردشیردومپادشاههخامنشی

آرسن:پسرانهعبریمردمبارز

آرسینه:دخترانهعبریزنمبارز

آرش:پسرانهفارسیعاقلوزیرک- ازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلواننامدارایرانیدرزمانمنوچهرپادشاهپیشدادیکهدر

تیراندازیبسیارتوانابودهاست

آرشام:پسرانهفارسیبهمعنیخرسوبهمعنیزور،دارایزورخرسپسرآریارمنهوپدرویشتاسبازخاندانهخامنشی

آرشامه:پسرانهفارسیبهمعنیخرسوبهمعنیزور،دارایزورخرسپسرآریارمنهوپدرویشتاسبازخاندانهخامنشی

آرشان:پسرانهفارسینامپسراردشیردومپادشاههخامنشی

 

 

آرشاویر:پسرانهفارسیمردمقدس،نامیکیازپادشاهاناشکانی

آرکا:پسرانهترکیآرخا- مایهاطمینانوپیشتگرمی

آرمان:پسرانهفارسیآرزو،ازشخصیتهایشاهنامه،نامسردارخسروپرویزپادشاهساسانی

آرمتی:دخترانهفارسیفروتنی،پاکی،فرشتهمحبت،فرشتهنگهبانزمین

آرمناک:پسرانهفارسیارمنی- پسرهایکا،شخصیکهارمنیهانژادخودرابهاونسبتمیدهند

آرمیتا:دخترانهاوستایی-پهلویالههنعمت - آرامشیافته

آرمین::پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامچهارمینپسرکیقباد

آرمیندخت:دخترانهفارسیدخترآرمین

آرمینه:دخترانهارمنیارمنی،دخترارمنی

آرمینی:پسرانهفارسیسپهسالاریزگردسومپادشاهساسانی

آرنا:پسرانهکردیآریایینژاد

آرنا:پسرانهفارسینامروستاییدرنزدیکینقده

آروا:دخترانهکردینامفرشتهایدرآیینزرتشت

آروکو:پسرانهفارسینامپسرکوروشپادشاههخامنشی

آرون:پسرانهفارسیصفتنیکوخصلتپسندیده

 

 

آرویج:پسرانهترکیهمیشهسبز- باطراوت - شاداب

آرویشه:دخترانهفارسینامروستاییدرنزدیکیبیرجند

آروین:پسرانهفارسیتجربه،آزمایشامتحانآزمون

آری:پسرانهکردیآریایی - نامیکیازایالاتایرانقدیمکهشاملخراسانوسیستانامروزیبودهاست - نامیکیازطوایف

چادرنشینمازندران

آریا:پسرانهفارسینژادهندوارپائیانکهدرعهدیبسیارکهنباهمزندگیمیکردندوبعدهابهدوبخشبزرگتقسیمشدند

گروهیبههندوایرانآمدندوگروهیبهاروپارفتند.ناممیهنعزیزماایرانازاینکلمهگرفتهشدهاست

آریاباد:پسرانهفارسیآریاپادنگهبانقومآریایی

آریابان:پسرانهفارسینگهبانقومآریایی

آریابد:پسرانهفارسیبهضمب - آریا + بد(صاحبوسرور) سرورقومآریایی 0 بزرگآریاییان

آریابرز:پسرانهفارسیشکوهآریایی،نامیکیازسردارانداریوشسومپادشاههخامنشی

آریادخت:دخترانهفارسیدخترآریایی - دخترایرانی

آریاراد:پسرانهفارسیآریا+راد(جوانمردبخشندهداناشجاع) آریاییجوانمردآریاییشجاعآریاییدانا - نامپسراردشیردومپادشاه

هخامنشی

آریارامنه:پسرانهفارسیآرامکنندهآریائیان،نامپدرآرشام،جدداریوشپادشاههخامنشی

آریارمن:پسرانهفارسیرامشگرآریایی - شادیآورازنژادآریایی

آریاز:پسرانهفارسینامیکیازسردارانهخامنشی

آریاسب:پسرانهفارسیدارندهاسبایرانی،نامیکیازسردارانکوروشپادشاههخامنشی

 

 

آریافر:پسرانهفارسیدارایفروشکوهآریایی

آریاک:پسرانهفارسینامیکیازسردارانایرانیوفرماندارکاپادوکیه

آریاگیو:پسرانهفارسیبهفتحگ-سکونی-سکونو-آریا + گیو(سخنور) - سخنورآریایی- نامیکیازسردارانایرانیدرروزگار

باستان

آریامن:پسرانهفارسیدریاسالارخشایارشاهپادشاههخامنشی

آریامنش:پسرانهفارسیدارایخویورفتارآریایی- نامپسرداریوشپادشاههخامنشی

آریامهر:پسرانهفارسیبرخوردارازمحبتآریایی - نامیکیازسردارانداریوشسومپادشاههخامنشی - لقبیکهشهریور????به

مناسبت??مینسالسلطنتازطرفمجلسسناوشورایملیبهمحمدرضاپهلویدادهشد

آریان:هردوفرانسهبانویبسیارمقدس - نامدخترمینوسپادشاهاساطیرییونان

آریانا:دخترانهفارسینامیکهجغرافیدانانیونانیبهقسمتیازایرانیعنیسرزمینآریاییهادادهبودند

آریاناز:دخترانهفارسیموجبفخرومباهاتقومآریایی

آریانوشدخترانهفارسیشادکنندهوخوشحالکنندهآریاییان

آریتما::پسرانهکردینامیکیازسرانماد

آریز:پسرانهکردینامکوهیدرمسیرمریوانبهسنندج

آریژه:دخترانهفارسینامشهریدرزماناسکندر

آریس:پسرانهارمنیبرزگر

آریسته:پسرانهفرانسهآریستئوسدراساطیریونان،پسراپولون،اوتربیتزنبورعسلرابهمردمآموخت

 

 

آرین:پسرانهکردیآریایینژاد

آرین:پسرانهانگلیسیآریایینژاد - ازنسلآریایی

آرینا:دخترانهکردیآریایینژاد - ازنسلآریایی

آریندخت:دخترانهفارسیدخترآریایی - دخترایرانی

آریو:پسرانهفارسینامیکیازسردارانبزرگایرانیزمانداریوشسومپادشاههخامنشیدرنبردبااسکندرمقدونی

آریوبرزن:پسرانهفارسیآتشایرانی - کنایهازقدرتوخشمایرانی - نامیکیازسردارانبزرگایرانیزمانداریوشسومپادشاه

هخامنشیدرنبردبااسکندرمقدونی

آریوبرزین:پسرانهفارسیآتشایرانی - کنایهازقدرتوخشمایرانی - نامیکیازسردارانبزرگایرانیزمانداریوشسومپادشاه

هخامنشیدرنبردبااسکندرمقدونی

آریوداد:پسرانهاوستایی-پهلویایرانداد،دادهایران

آریوراد:پسرانهفارسینامپسراردشیردومپادشاههخامنشی - ایرانیوجوانمرد

آریه:پسرانهفارسینامسپهدارایرانیطرفدارکورشصغیرپادشاههخامنشی

آزا:پسرانهکردیآزاردهندهآسیبرساننده - نامپادشاهمانایی

آزاد:پسرانهفارسیرهاشدهازگرفتارییاچیزیآزاردهنده،فارغوآسوده،درختیجنگلیوبلند،رهاشدهازتعلقاتدنیوی

آزادبه:پسرانهفارسیآزاد(رها) + به(سالموخوب)-بهمعنایانسانسالموآزاد - نامیکیازسردارانایرانیدرقرندوم

آزادچهر:هردوفارسیدارایچهرهآزادگان - آنکهظاهریآزادهوبزرگمنشانهدارد - نامیکیازقهرمانانمرزباننامه

آزاددخت:دخترانهفارسیدخترآزاده،نامهمسرشاپوراولپادشاهساسانی

 

 

آزادسرو:پسرانهفارسیهمچونسروزیباوبیتعلق،بزرگوارومتواضع،ازشخصیتهایشاهنامه،ناممردیداناوپرهیزکاردرزمان

انوشیروانپادشاهساسانی

آزادفروز:پسرانهفارسیرهاییبخش،آنکهآزادیمیآورد،باعثآزادی،ناممردیدرزمانانوشیروانپادشاهساسانی

آزاده:دخترانهفارسیعاریازصفاتناپسنداخلاقی،رها،وارسته،ازشخصیتهایشاهنامه،نامهمسررومیبهرامگورپادشاهساسانی

آزادهخوی:دخترانهفارسیدارایخلقوخویآزاد،بیتکلف،ساده،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترسروپادشاهیمنوهمسرتورپسر

فریدونپادشاهپیشدادی

آزاله:دخترانهفرانسهگلیخوشبوکهمعمولاًبهشکلقیفیازنگولهاستوبهرنگهایسفید،صورتی،زرد،قرمز،وارغوانیدیدهمی

شود

آزالیا:دخترانهانگلیسیگلیخوشبوکهمعمولاًبهشکلقیفیازنگولهاستوبهرنگهایسفید،صورتی،زرد،قرمز،وارغوانیدیدهمی

شود

آزر:پسرانهعبری,عربینامپدرابراهیمخلیل (ع) - اسبیکهراندوپایعقبشمشکیودستهایشبهرنگدیگراست

آزران:پسرانهعبریمنسوببهآزر،آزرنامپدریاعمویحضرتابراهیموهمچنیننامنژادیازاسباستکهپاهایشسیاهو

دستانشبهرنگیدیگراست

آزرم:دخترانهفارسیشرموحیا،ملایمت،مهربانی،ازشخصیتهایشاهنامه،نامدخترخسروپرویزپادشاهساسانی

آزرمخاتون:دخترانهفارسیآزرم + خاتون،بانویباحیا

آزرمدخت:دخترانهفارسیدخترباحیا

آزرمگان:پسرانهفارسیباحیا،مودب،سربهزیر،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپدرفرخزادسردارایرانیدرزمانخسروپرویزپادشاه

ساسانی

آزرمیدخت:دخترانهفارسیدخترپرویزبنهرمزبنانوشیروانمعروفبهعادلهکه? ماهزمامحکومترادراختیارداشت،دخترباحیا

آزرمیدخت:دخترانهفارسیآذرم + ینسبت + دخت،دخترباحیادخترسنگینوباوجاهت-نامدخترپرویزنوهانوشیروانکه? ماهبر

ایرانفرمانرواییکرد

آزیتا:دخترانهفارسی

 

 

آسا:دخترانهفارسیزیورمایهزیباییوآرایش - وقاروثباتوتمکینوآسودگی

آسادخت:دخترانهفارسیدخترزیبا،دخترآرام،دخترباوقار

آسپاداس:پسرانهفارسیآخرینپادشاهمادکهازکورشکبیرپادشاهوموسسهخامنشیانشکستخورد

آسپیان:پسرانهفارسیآبتین-روحکامل-انساننیکوکار-ازشخصیتهایشاهنامه،نامپدرفریدونپادشاهپیشدادی

آستیاژ:پسرانهفارسیآسپاداس،آخرینپادشاهمادکهازکورشکبیرپادشاهوموسسهخامنشیانشکستخورد

آسدین:پسرانهفارسینامموبدیدرسدهدهمیزگردی

آسکی:دخترانهکردیآهو،کنایهاززیباییودلفریبی

آسمان:دخترانهفارسیفضایبالایسرماکهآبیرنگبهنظرمیرسد،نامروزبیستوهفتمازهرماهشمسیدرایرانقدیم،نامکوهی

درنزدیکیبندرنخیلودرساحلخلیجفارس

آسمانهور:دخترانهفارسیخورشیدآسمان،کنایهازفردیکهزیباییشنظیرندارد

آسو:دخترانهکردیشفق،هنگامطلوعخورشید،همچنیننامشرابیمستکنندهکهازقندسیاهدرستمیکنند،ناممحلیدر

مسیرلاربهلنگه

آسیدات:پسرانهفارسیآسیداد،نامیکیازبزرگانهخامنشی

آسیداد:پسرانهفارسیآسیدات،نامیکیازبزرگانهخامنشی

آسیم::پسرانهفارسیاستادبزرگمرتبهواستادعظیمالشأن

آسیمن:دخترانهاوستایی-پهلویسیمین،نقرهفام

آسیه:دخترانهعربیزناندوهگین،ستون،نامهمسرفرعونکهموسی (ع) راازنیلگرفتوپنهانیازفرعونازاومراقبتکرد،نام

کوهیدراستانفارس

 

 

آشتی:دخترانهفارسیدوستیوپیونددوبارهبعدازرنجشوآزردگی،سازشوصلح

آشر:پسرانهعبریشادخوشحال،نامیکیازپسرانیعقوب(ع)

آشنا:دخترانهفارسیآنکهاورامیشناسیم،آنکهیاآنچهبهذهنوخاطرمیآوریم،آگاهبهچیزییاامری،عاشق،دلداده

آشور:پسرانهآشوریبرهمزننده،تغییردهنده،نامدومینفرزندسامکهنینوارابنانهاد

آشورینا:دخترانهآشوریمنسوببهآشور،برهمزننده،تغییردهنده،نامدومینفرزندسامکهنینوارابنانهاد

آشینا:پسرانهآشوریقوی،قدرتمند،نیرومند،زورمند

آطوسا:دخترانهفارسیآتوسا،نامدخترکورشکبیر،نامهمسرداریوشهخامنشی،ایننامدرتوراتبهعنوان"واستی" آمدهاست

آغابانو:دخترانهفارسی,مغولیآغا (مغولی) + بانو(فارسی)،بانویبزرگ

 

 

آفتابدخترانهفارسیمرکبازآف(مهر،خور) + تاب(فروغ،نور)،نوریکهازخورشیدبهزمینمیتابد،کنایهاززیباییوخیرهکنندهگی

آفتابدخت :دخترانهفارسیدخترآفتاب،دخترخورشید،کنایهاززیباییوخیرهکنندگی

آفریدون:پسرانهفارسیفریدون،ازشخصیتهایشاهنامه،نامپسرآبتینوفرانک،ازپادشاهانپیشدادیایرانوبهبندکشندهضحاک

ماردوش

آفرین:دخترانهفارسیهنگامتحسینوتشویقبهکارمیرود،مرحبا،بهصورتپسوندوپیشوندهمراهبابعضینامهامیآیدونام

جدیدمیسازدمانندماهآفرین،آفریندخت

 

 

آفریندخت:دخترانهفارسیمرکبازآفرین( واژهتحسین) + دخت ( دختر)،دخترتحسینبرانگیز،دختریکهتمامخوبیهارادارد 0

آفرینگل:دخترانهفارسیمرکبازآفرین(واژهتحسین) + گل،گلتحسینبرانگیزکنایهازدختربسیارزیبا

آفرینماه:دخترانهفارسیمرکبازآفرین(واژهتحسین) + ماه(قمر)،ماهتحسینبرانگیزکنایهازدختریکهزیباییشمانندماهاست

آفرینمهر:دخترانهفارسیمرکبازآفرین(واژهتحسین) + مهر (محبتیاخورشید)،کسیکهاززیباییمانندخورشیداستیابسیاربا

محبت

آفرینناز:دخترانهفارسیمرکبازآفرین(وازهتحسین) + ناز(کرشمه،غمزه)،دختریکهبسیارنازداردکنایهازدخترزیباوطناز

آفریننوش:دخترانهفارسیشنوندهآفرین،کسیکهتحسینهمهرابرمیانگیزاند

آفسانه:دخترانهفارسیافسانه،داستان،خیال،مشهور،کسیکهبحدیزیباستکهخیالیبهنظرمیآید

آفشید:دخترانهفارسیخورشید،روشناییآفتاب

آقاجان:پسرانهفارسی,مغولیآقا( مغولی) + جان(فارسی) عنوانمحبتآمیزبرایپدریاپدربزرگ

 

آقبانو:دخترانهفارسی,ترکیآق( ترکی) + بانو(فارسی)،بانویسپید،کسیکهچهرهایزیباوسفیددارد

آقگل:دخترانهفارسی,ترکیآق( ترکی) + گل ( فارسی) گلسفید

آکام:پسرانهفارسینتیجه،ثمره،سود،فایده

آکو:پسرانهکردیقلهکوه،مکانبلند،انسانباعظمتومقتدر

 

 

آگا:پسرانهکردیآگاه،مطلع،باخبر،

آگاهدخت:دخترانهفارسیدخترآگاه،دخترمطلع،بانویباخبر

آگرین:دخترانهکردیآتشین،بهرنگآتش

آلا:دخترانهفارسیپروااحتیاط

آلا:هردوکردیپرچم

 

آلاوه:دخترانهفارسیآتشدان،شعلهآتش،جاییکهدرآنآتشروشنمیکنند

آلب:پسرانهترکیسکونلاموب) دلیر،پهلوان)

آلبارسلان:پسرانهترکیشیرشجاع،کنایهازمردشجاعونترس،نامیکیازپادشاهانمقتدرسلجوقی

آلبتکین:پسرانهترکیمرددلیر،ناممؤسسسلسلهغزنویان،نامیکیازامرایآلبویه

آلپارسلان:پسرانهترکیآلبارسلان،شیرمرد،شیرشجاع،کنایهازمردشجاعونترس،نامیکیازپادشاهانمقتدرسلجوقی

 

 

آلپتکین:پسرانهترکیآلبتکین،مرددلیر،ناممؤسسسلسلهغزنویان،نامیکیازامرایآلبویه

آلتنای:دخترانهترکیزر،طلایناب

آلتون:دخترانهترکیآلتنای،زر،طلایناب

آلتونتاش:پسرانهترکیمرکبازآلتون(طلا) + تاش(پسوندشباهت)،زیبارو،نامحاجبسلطانمحمودغزنویکهبهفرمانویحاکم

خوارزمشد

آلتین:دخترانهترکیآلتنای،زر،طلایناب

آلتینگلین:دخترانهترکیعروسطلایی

آلکا:هردوفارسیدرگویشسمناننامامامزادهای

آلما:دخترانهترکیسیب،کنایهاززیبایی

آلماز:دخترانهترکیازاعلامزنان

آلماگل:هردوفارسی,ترکیآلما ( ترکی) + گل (فارسی) گلسیب،کنایهاززیباییوتروتازگی

آلنوش:دخترانهارمنیعروسجاودانیدریا،دخترزیباودلربا

آلوگونهدخترانهفارسینامهمسراردشیراولپادشاههخامنشی،کسیکهسرخیگونههایشبهآلومیماند،دخترزیباوبهاصطلاح

سرخوسفید

آلیس:دخترانهفرانسهبانوینجیبزاده،دختراصیل،خانمبااصلونسب

آلیش:دخترانهترکیشعله،شعلهگیر

آلیشان:هردوترکیشعلهور

 

 

آماتیس:دخترانهیونانینوعیکوارتزشفافبهرنگبنفشیاصورتیکهدرجواهرسازیبهکارمیرود

آمانج:پسرانهکردیهدف،مقصد

آمستریس:دخترانهفارسیناممادراردشیردرازدستپادشاههخامنشی

آمنید:پسرانهفارسینامدبیرداریوشپادشاههخامنشی

آموی:پسرانهفارسیرودجیحون،آمودریا

آمیتیدا:دخترانهفارسینامدخترآستیاک،همسرکوروشپادشاههخامنشی

آمیتیس:دخترانهفارسینامدخترخشایارپادشاههخامنشی

آمین:هردوعبریقبولکن،بپذیر،چنینباشد

آندخترانهفارسیسببعلتدلیل،قصدعزمعقیده

آنا:دخترانهترکیمادر

آناگ:پسرانهفارسینامیکیازاحکامپارتدرزماناردشیرپادشاهساسانی

آنالی:دخترانهترکیبرخوردارازمحبتمادر،کنایهازنورچشمیمادر

 

 

آناهیتا:دخترانهفارسیازبینبرندهناپاکیوپلیدی،نامایزدآبکهدراوستابهصورتدوشیزهایبسیارزیباوبلندبالاتوصیفشده

است

آناهید:دخترانهفارسیآناهیتا،ازبینبرندهناپاکیوپلیدی،نامایزدآبکهدراوستابهصورتدوشیزهایبسیارزیباوبلندبالاتوصیف

شدهاست

آندیا:دخترانهبابلینامهمسربابلیاردشیردرازدستپادشاههخامنشی

آنسهدخترانهعربیانسگیرنده،مانوس،خوگیرنده،همنشیننیکو

آنو:دخترانهبابلیدردینبابلی،نامخدایآسمان

آنوش:دخترانهارمنیازپایتختهایقدیمارمنستان

آنیا:دخترانهاسپانیایی

آنیبا:دخترانهفارسیانیتا،درزبانزندوپازندنامدرختمورداست

آنیتا:دخترانهفارسیانیبا،درزبانزندوپازندنامدرختمورداست

آنیتا:دخترانهفارسیآناهیتا،ازبینبرندهناپاکیوپلیدی،نامایزدآبکهدراوستابهصورتدوشیزهایبسیارزیباوبلندبالاتوصیف

شدهاست

آنیسا:هردویونانی,فارسیمبارزبزرگ - آنیسیونانیبهمعنایمقاومتواعتراض + الفتعظیمفارسی

آنیل:پسرانهترکیمعروف،نامدار

آوادخترانهفارسیصداییکهبهآوازخواندهمیشودیاازآلاتموسیقیبهگوشمیرسد

آوات:دخترانهکردیآرزو،خواسته

آوادان:دخترانهترکیزیبا،قشنگ

 

 

آوادخت:دخترانهفارسیمرکبازآوا ( آواز) + دخت ( دختر)،دخترآوازهخوان،بانویخوشصدا

آوادیس:دخترانهفارسیمرکبازآوا ( آواز) + دیس ( مانند)،کنایهازکسیکهدلنشیناستیاصدایدلنشینیدارد

آوادیس:پسرانهفارسیارمنیمژده،نوید

آوانوش:دخترانهفارسیشنوندهآوا

آوشن:دخترانهفارسیآویشن،گیاهیعلفیومعطرازخانوادهنعناعباشاخههایفراوانوگلهایسفیدیاصورتی

آوگان:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامپهلوانایرانیوپیشروسپاهفریدونپادشاهپیشدادی

آون:دخترانهفارسیآونگ،نامرشتهایکهخوشهانگوروبعضیمیوههارابهآنمیبندند،آویزان،آویخته

آونگ:دخترانهفارسینامرشتهایکهخوشهانگوروبعضیمیوههارابهآنمیبندند،آویزان،آویخته

آوه:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدلاورایرانیوازفرماندهانسپاهکیخسروپادشاهکیانی

آوید:پسرانهفارسیمشتاقوخواهان

آویده:دخترانهفارسیمشتاق،خواهان

آویر:پسرانهکردیآتش

آویز:دخترانهفارسیگلیزینتیبهشکلزنگولهوقرمزرنگ،هرچیزکوچکوقیمتیکهبهعنوانگردنبند،گوشواره،دستبندمی

آویزند

آویژه:دخترانهفارسیمعشوق،دلبر،خاص،خالص

آویشن:دخترانهفارسیگیاهیعلفیومعطرازخانوادهنعناعباشاخههایفراوانوگلهایسفیدیاصورتی

 

 

آویشه:دخترانهفارسیآویشن،،گیاهیعلفیومعطرازخانوادهنعناعباشاخههایفراوانوگلهایسفیدیاصورتی

آوین:دخترانهکردیعشق

آهار:دخترانهفارسیگلیمرکبباگلبرگهایپیوستهبهرنگهایسفید،قرمز،نارنجی،صورتی،یادورنگکهانواعگوناگونکمپرو

پرپردارد

آهنگ:دخترانهفارسیقطعهموسیقی،اراده،قصد

آهو:دخترانهفارسیجانورمعروفکهنامدیگرآنغزالاست،آهوبهزیباییچشموخرامشدررفتارشهرتدارد

آهید:دخترانهفارسیدرگویشفارسآهویصحرایی

آهیر:پسرانهکردیآتش

آهیل:پسرانهگیلکیمرغانجیرخوار

آهینپسرانهگیلکیآهن

آی:دخترانهترکیماه

آیاوز:دخترانهترکیماهرخ،ماهرو

آیبک:پسرانهترکیبت،صنم

آیبیبی:دخترانهترکیماهبیبی

آیپارا:دخترانهترکیماهپاره،ماهنو

آیپری:دخترانهفارسی,ترکیآی(ترکی) + پری(فارسی) ماهپری

 

 

 

آیتاش:پسرانهترکیهمتایماه،نامشخصیدردورهسامانیان

آیتای:دخترانهترکیمانندماه

آیتغمش:پسرانهترکیزادهماه

آیتک:دخترانهترکیمانندماه

آیتکین:پسرانهترکیغلامماه

آیتن:دخترانهفارسی,ترکیآی( ترکی) + تن ( فارسی) مهوش،مهپیکر

آیخانم:دخترانهترکیماهبانو

آیدا:دخترانهترکیشاد،خوش

آیدک:دخترانهترکیآیتک،مانندماه

آیدنگدخترانهترکیمهتاب

آیدینپسرانهترکیروشن

آیسا:دخترانهفارسی,ترکیآی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا،مانندماه

آیسان:دخترانهفارسی,ترکیآی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا،مانندماه

 

 

آیسودا:دخترانهترکیماهدرآب

آیگل:دخترانهفارسی,ترکیآی ( ترکی) + گل ( فارسی) گلیچونماه

آیگوزل:دخترانهترکیماهزیبا

آیلا:دخترانهترکیهالهدورماه

آیلا::ردخترانهترکیماهها

آیلما:دخترانهترکیتابماه

آیلی:دخترانهترکیمهتاب

آیلین:دخترانهترکی

آین:هردوفارسیآیین،دین،طریقت،آذین،زینت،آرایش

آیناز:دخترانهفارسی,ترکیآی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجبفخرومباهاتماه

آینشان:دخترانهفارسی,ترکیآی( ترکی) + نشان ( فارسی) داراینشانماه

آیهدخترانهعربیهریکازپارههایمشخصسورههایقرآنودیگرکتابهایآسمانی،نشانه

آیید:دخترانهفارسیشراره،آتش،اخگر - کنایهازشخصپرجنبوجوش

آییژ:دخترانهفارسیشراره،شرارهآتش

آیین:هردوفارسیدینمذهبعادترسمروش - نامروستاییدراستانفارس

 

 

آیین،:آئینهردوفارسیدین،طریقت،آذین،زینت،آرایش

آیینگشسب:پسرانهفارسیازشخصیتهایشاهنامه،نامدبیرهرمزانوشیروانپادشاهساسانی

ابراهیم:پسرانهعبریپدرجماعتبسیاریاپدرعالیمقام،نامیکیازپیامبرانبزرگملقببهخلیلالله،نامسورهایدرقرآنکریم،

نامپسران

ابریشم:دخترانهعبریتاریبسیارمحکم،نازک،ودرخشانکهکرمابریشمبهدورخودمیتندگلیبهصورترشتههایباریک

آویختهبهرنگزردیاسرخکهدرتابستانهامیروید

 

 

 

اپرنگ:پسرانهفارسینامپسرسام

اپرویز:پسرانهفارسیپرویز،ازشخصیتهایشاهنامه،نامخسرودومپادشاهساسانی

اتبک:پسرانهترکیدردورهقاجارلقبیکهبهوزیراندادهمیشد،لقبهریکازپادشاهانمستقلکهحکومتمحلیداشتند

اترک:پسرانهفارسینامرودمرزیایراندرشرقکهبهدریایخزرمیریزد

اختر:دخترانه